076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність «Антикризове управління підприємствами»

Навчально-науковий інститут економіки та підприємництва

Магістерська  програма “Антикризове управління підприємствами” Cпеціальність 076  “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ”

Кваліфікація
магістр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Тип диплома
одиничний

Обсяг програми
90 кредитів ЄКТС

Нормативний термін навчання
1,5 роки

Рівень
магістр (другий цикл вищої освіти)

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання
Наявність  ступеня бакалавра

Форма навчання
Денна, заочна

Профіль програми:
Мета програми
підготовка магістрів з підприємництва, торгівлі та біржової торгівлі з розвитком у них загальних і предметно-спеціальних компетентностей, необхідних для здійснення професійної та/або наукової діяльності у сфері антикризового управління підприємствами, а також формування у найбільш обдарованих студентів інтересу до подальшого навчання в аспірантурі

Характеристика програми (програмні області, які формують основу програми)
Системи економічного управління, професійна підготовка з антикризового управління підприємствами (49:51)

Тип програми
спеціальна

Орієнтація програми
Освітньо-наукова програма з академічною орієнтацією на сучасні особливості економічної поведінки підприємств та парадигми антикризового управління

Особливості
Наявність поглибленої практичної підготовки з управління конкурентоспроможністю підприємства, ділової іноземної мови, фінансової санації та банкрутства. Наявність переддипломної (виробничої) практики

Здатність до працевлаштування (потенційні галузі/сфери працевлаштування випускників)
Професіонал з економіко-правового забезпечення підприємства має високий рівень теоретичної підготовки, спеціальні знання, поглиблену спеціалізовану фахову підготовку, що дає змогу займати в економічних службах підприємств (організацій) різного галузевого спрямування, у корпоративних структурах, органах галузевого і регіонального управління, в науково-дослідницьких установах, у вищих навчальних закладах такі посади: професіонал з інноваційної діяльності, професіонал з фінансово-економічної безпеки підприємства, професіонал з управління проектами і програмами, професіонал в галузі інтелектуальної власності, аналітик з планування, аналітик з ціноутворення, аналітик з інвестицій, оглядач з економічних питань, економічний консультант, професіонал в галузі біржової діяльності, економіст з договірної і претензійної роботи, економіст з фінансової роботи, науковий співробітник (економіка), науковий співробітник-консультант (економіка), викладач вищого навчального закладу тощо (відповідно до ДК 003:2010 «Класифікатор професій»)

Подальше навчання
Випускники, які успішно опанували освітньо-професійну програму магістра, можуть продовжувати навчання в аспірантурі

Викладання та навчання
Лекції (включаючи проблемні лекції), практичні заняття (включаючи семінари-дискусії, наукові семінари), ділові ігри, виробничі ситуації з роботою в командах, мозкові атаки, економічні брейн-ринги,  переддипломна (виробнича) практика, самостійна робота (підготовка наукових есе і рефератів, презентацій, робота з кейсами, складання пояснювальних записок, коментарів, консультації з викладачами, організація/участь у наукових конференціях та олімпіадах, виконання індивідуальних завдань, курсових робіт, дипломної роботи, підготовка до атестаційного екзамену)

Оцінювання
Поточне оцінювання на практичних заняттях, модульні контрольні роботи, усні презентації, письмові екзамени в тестовій формі, заліки, захисти звітів з практики, курсових робіт, атестаційний екзамен, публічний захист дипломної роботи

Програмні компетентності 

Компетентності

Загальні (generic competences, transferable skills)

1

Здатність породжувати нові ідеї (креативність). Здатність до інноваційного мислення і генерування ідей, які дають змогу створювати і реалізовувати антикризові програми, інноваційні й інвестиційні проекти.

2

Гнучкість мислення. Здатність оперативно реагувати на проблеми у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності з урахуванням ризиків зміни внутрішнього і зовнішнього середовища.

3

Здатність застосовувати знання на практиці. Здатність ефективно використати на практиці отриманні знання з дисциплін професійної підготовки

4

Групова робота. Здатність виконувати комплексні економічні завдання в групі під керівництвом лідера, дотримуватися вимог дисципліни, планування та управління часом.

5

Комунікативні навички. Здатність до ефективного комунікування з колегами та контрагентами підприємства, представлення складної комплексної економічної інформації у стислій формі усно та/або письмово, використовуючи інформаційно-комунікативні технології та сучасну економічну термінологію. 

6

Професійне володіння комп’ютером та інформаційними технологіями. Вміння використовуватикорпоративні інформаційні системи, орієнтовані на безперервне балансування та оптимізацію ресурсів підприємства на основі спеціалізованого інтегрованого пакету прикладного програмного забезпечення.

7

Етичні установки. Дотримання етичних принципів як з точки зору професійної чесності, так і з позицій постійного оцінювання взаємозв’язку між економічними і соціальними процесами в державі, галузі, на підприємстві.

Фахові (subject specific competences)

1

Інтегративна компетентність. Здатність до інтеграції знань, умінь і навичок та їх ефективного використання в умовах швидкої адаптації підприємств, установ та організацій до вимог зовнішнього середовища, розуміння підходів економічного управління та їх зв’язок із бізнес-технологіями. Знання діагностичних процедур, методичного інструментарію різних дисциплін і вміння їх застосовувати для вирішення завдань підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

2

Глибокі знання та розуміння. Здатність комплексно аналізувати економічні явища і процеси на макро- і мікрорівнях, визначати закономірності і тенденції їх розвитку, проводити факторну діагностику; розробляти стратегічні плани діяльності підприємства; обґрунтовувати ефективність стратегічних рішень; оцінювати їх наслідки.

3

Навички оцінювання. Здатність оцінювати економічний потенціал підприємства, формування і використання його стратегічних ресурсів, рівень конкурентоспроможності продукції і підприємства; проводити прогнозні оцінки розвитку стратегічних зон його господарювання.

4

Дослідницькі навички та уміння. Наявність високого рівня абстрактно-теоретичного мислення, наукової інтуїції, логічності формування і передачі інформації, уміння доводити та спростовувати свою думку, оцінювати ідеї інших науковців, уміння оперувати методологією наукового апарату (проблема, ідея, мета, завдання; об’єкт, предмет, гіпотеза дослідження), знаходити нове в явищах, виявляти в них невідомі зв’язки і закономірності, що потребує, передусім, загальної культури та високої фахової підготовки, певного досвіду й спеціальних знань і вмінь, зокрема в дослідницькій роботі.

5

Математичні навички. Здатність розуміти та вміло використовувати математичні методи і моделі для діагностики рівня економічної безпеки підприємства, конкурентоспроможності підприємства, управління проектами, вартістю підприємства.

6

Підвищення кваліфікації. Здатність постійно сприймати нові знання в області економіки та управління й інтегрувати їх із уже наявними; виконувати літературний пошук джерел, які мають відношення до нових теорій, критично їх оцінювати та визначати можливості їхньої реалізації.

Програмні результати навчання
Глибокі знання і розуміння економічного управління, інноваційного розвитку підприємства, економічної діагностики, антикризового управління підприємством, які формують основи професійної підготовки.
Здатність продемонструвати знання і навички на комплексному тренінгу, тренінгу з управління конкурентоспроможністю підприємства, тренінгу з фінансової санації та банкрутства, що дає змогу здійснювати практичну діяльність з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
Здатність продемонструвати знання та розуміння основ управління проектами, управління вартістю підприємства, інтелектуального бізнесу, соціальної відповідальності бізнесу з метою освоєння міждисциплінарних підходів і розширення потенційних галузей/сфер працевлаштування магістрів з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності за спеціалізацією «Антикризове управління підприємствами».
Продемонстрована вправність у володінні діловою іноземною мовою для професійного спілкування з іноземними колегами і контрагентами підприємства.
Здатність використовувати сучасні технічні засоби, інформаційно-комунікаційнї технології, прикладне програмне забезпечення галузей економічного управління підприємства у професійній діяльності.
Оволодіння стійкими навичками працювати самостійно (дипломна робота), або в групі (тренінги, включаючи навички лідерства при їх виконанні), уміння отримати результат в рамках обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність та унеможливлення плагіату.

Модулярізація   програми
Кожна одиниця програми має довільний вимір (не менш 3 кредитів).
Одному кредиту ЄКТС відповідають 30 год. загального навчального навантаження студента. Один семестр – 30 кредитів, навчальний рік – 60 кредитів.

Форми атестації
Атестаційний екзамен з дисциплін: “Економічне управління”, “Управління проектами”, “Економічна діагностика”, “Антикризове управління підприємством”, “Управління вартістю підприємства”. Виконання та захист дипломної роботи.

Перелік компонентів освітньо-професійної програми


Код

Компоненти

Кількість кредитів

Форма контролю

1

2

3

4

I. Обовязкові компоненти

Цикл професійної підготовки

ОПП1

Інноваційний розвиток підприємства

6

екзамен

ОПП2

Економічне управління

6

екзамен

ОПП3

Економічна діагностика

6

екзамен, курсова робота

ОПП4

Соціальна відповідальність бізнесу

6

екзамен

ОПП5

Антикризове управління підприємством

7

екзамен, курсова

ОПП6

Управління вартістю підприємства

6

залік

ОПП7

Переддипломна  виробнича практика

9

залік

Загальний обсяг обовязкових компонентів

46

6 екзаменів,         1 залік                2 курсових  роботи

IІ. Вибіркові компоненти

Цикл професійної підготовки

ВПП1

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства

6

зекзамен

ВПП2

Наукова українська мова

ВПП3

Методологія наукових досліджень

5

залік

ВПП4

Стратегічне управління підприємством

ВПП5

Управління  економічною безпекою підприємства технології

6

залік

ВПП6

Управління інформаційною безпекою підприємства

ВПП7

Комплексний тренінг

6

залік

ВПП8

Іноземна мова (Поглиблений курс)

Загальний обсяг вибіркових компонентів

23

1 екзамен,               3 заліки

Атестація

Атестаційний екзамен (Економічне управління, Економічна діагностика, Управління вартістю підприємства Антикризове управління підприємством)

1,5

екзамен

Виконання та захист дипломної роботи

19,5

екзамен

Загальний обсяг освітньої програми

90

9 екзаменів,                4 заліки,                   2 курсових роботи