Навчально-науковий інститут економіки та підприємництва

Магістерська програма  “Економіка”
Cпеціальність 051“Економіка”

Кваліфікація
магістр з економіки

Тип диплома
одиничний

Обсяг програми
90 кредитів ЄКТС

Нормативний термін навчання
1,5 року

Рівень
магістр (другий цикл вищої освіти)

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання
Наявність  ступеня бакалавра

Профіль програми:
Мета програми
Забезпечити студентам здобуття знань, умінь та розуміння, що відносяться до областей економіки, що дасть їм можливість виконувати свою роботу самостійно. Бути підготовленими до успішного засвоєння складніших програм для наукових дослідників і розробників, експертів в області економіки, викладачів, наукових менеджерів (керівників) у бізнесових структурах, органах державної та муніципальної влади

Характеристика програми (програмні області, які формують основу програми)
Підготовка за трьома програмними областями (напрямами): дослідницька, викладацька, практична (15:10:75)

Тип програми
Загальна

Орієнтація програми
Освітньо-наукова програма з академічною орієнтацією на сучасні особливості практичної, наукової та викладацької діяльність в економічній сфері

Особливості
Програма розвиває перспективи практичної підготовки фахівців у сфері економіки інновацій та інноваційної політики, інформаційних технологій економічних досліджень та економіки суспільного сектору
Здатність до працевлаштування (потенційні галузі/сфери працевлаштування випускників)
Магістр з економіки має високий потенціал фундаментальної освіти, поглиблену спеціалізовану фахову підготовку, що дозволяє займати такі посади: економічний радник, заступник директора з економічних питань, керівник економічних, фінансових, маркетингових, виробничо-економічних, аналітичних відділів підприємств різних організаційно-правових форм й різних галузей, в галузевих, міжгалузевих та територіальних органах управління; викладач навчальних закладів у тому числі вищих (I-IV рівнів акредитації); науковий співробітник – співробітник/консультант/аналітик/експерт з соціально-економічних питань

Подальше навчання
Випускники, які успішно опанували освітньо-професійну програму магістра, можуть продовжувати навчання в аспірантурі

Викладання та навчання
Лекції, практичні заняття із розв’язування проблем, тренінги, переддипломна практика, самостійна робота (підготовка есе, презентацій, дослідницьких робіт, дипломної роботи).

Оцінювання
Письмові екзамени, заліки, захист практики, курсових робіт, дипломної роботи

Програмні компетентності  

Компетентності

Загальні (generic competences, transferable skills)

1.

Гнучкість та системність мислення. Набуття способу мислення, який дає можливість зрозуміти і розв’язати проблеми і задачі, зберігаючи при цьому критичне відношення до усталених наукових концепцій. Здатність до цілісного відображення досліджуваного об’єкта з позиції досягнення поставлених цілей дослідження на підставі знань, досвіду, інтуїції і передбачення; до застосування методів і прийомів системного та синергетичного підходів.

2.

Здатність до самовдосконалення. Мати мотивацію та розуміти необхідність навчання протягом всього життя, володіти досвідом самостійного одержання знань і підвищення кваліфікації.

3.

Експертні та популяризаційні навички. Вміння визначати значущі комплексні соціально-економічні проблеми в професійній, дослідно-інноваційній та педагогічній діяльності. Здатність представляти результати своєї роботи у вигляді звітів, статей, рефератів, використовуючи сучасні засоби презентації, у тому числі для не фахівців.

4.

Здатність діяти соціально відповідально та громадянськи свідомо. Розуміння складних сучасних соціально-економічних проблем з метою адекватної роботи за майбутніми професіями. Володіти цінностями, необхідними для того, щоб жити в умовах демократичного суспільства, бути його відповідальним громадянином, уміти адаптуватися до змін, сприяти соціальній згуртованості.

Фахові (subject specific competences)

1.

Глибокі знання та розуміння. Здатність до розуміння механізмів дії та механізмів використання економічних законів суспільного життя. Знання сучасних проблем, тенденцій та ризиків господарської діяльності на макро-, мікро- та мезоекономічних рівнях; загальнонаукових і спеціальних методів аналізу соціально-економічних явищ і процесів.

2.

Навички оцінювання, надання пропозицій. Здатність до організації фундаментального, науково-практичного аналізу соціально-економічних процесів, визначення критеріїв проведення оцінок, обґрунтування висновків та рекомендацій щодо реалізації тактики та стратегії економічного розвитку підприємств, галузей і сфер, країни. Уміння перевести одержувані знання в інноваційні технології, перетворюючи нові знання в конкретні пропозиції, демонструючи творчість у застосуванні одержаних знань, досвіду і методів.

3.

Моделювання. Здатність будувати відповідні моделі соціально-економічних явищ, досліджувати їх для отримання нових висновків та поглиблення розуміння економіки та суспільства.

4.

Розв’язання проблем. Здатність формулювати, аналізувати та синтезувати рішення наукових проблем на абстрактному рівні шляхом декомпозиції їх на складові, які можна дослідити окремо в їх більш та менш важливих практичних аспектах. Творчо підходити до складних, суперечливих проблем сучасної соціально-економічної дійсності та формувати власні оцінки, позиції щодо ставлення до минулого, сучасного і майбутнього України.

5.

Комунікаційні навички. Здатність комунікувати з колегами з даної області щодо наукових досягнень, як на загальному рівні, так і на рівні спеціалістів, здатність робити усні та письмові звіти, обговорювати наукові теми рідною та англійською мовами.

6.

Дослідницькі навички. Здатність формулювати нові гіпотези та наукові задачі в області економіки, вибирати належні напрями і відповідні методи.

7.

Викладацькі навички. Здатність аналізувати шляхи, якими викладацькі навички використовуються на практиці, ефективно застосовуючи основні педагогічні концепції.

8.

Управлінські навички. Здатність ефективно використовувати на практиці різні теорії в управлінні економічною діяльністю та в області ділового адміністрування.

Програмні результати навчання
Знання і розуміння механізмів дії та механізмів використання економічних законів суспільного життя. Знання сучасних проблем, тенденцій та ризиків господарської діяльності на мікро-, макро- та мезоекономічних рівнях.
Базові знання з економічної соціології, економіки суспільного сектору, економічної теорії добробуту, ризикології та економіки змін. Знання основ економіки інновацій та інноваційної політики, екологічної економіки та інвайронментальної політики, європейського регулювання економіки.
Здатність продемонструвати знання і розуміння загальнонаукових і спеціальних методів аналізу, специфіки методики і організації проведення науково-практичного та фундаментального видів аналізу соціально-економічних явищ та процесів з метою майбутньої спеціалізації і освоєння міждисциплінарних підходів; вміння будувати відповідні соціально-економічні моделі, досліджувати їх для отримання нових висновків та поглибленого розуміння взаємозв’язків економіки та суспільства.
Вміння самостійно здійснювати підготовку завдань і розробляти проектні рішення, враховуючи чинник невизначеності, розробляти відповідні методичні і нормативні документи, а також пропозиції та заходи щодо реалізації розроблених соціально-економічних проектів і програм. Здатність оцінювати ефективність проектів, враховуючи чинник невизначеності.
Здатність використовувати сучасні технічні засоби, інформаційно-комунікаційнї технології, прикладне програмне забезпечення у професійній (економіка), науковій та викладацькій діяльності.
Продемонстрована вправність у володінні іноземними мовами, включаючи спеціальну термінологію для професійного спілкування.

Модулярізація програми
Кожна одиниця програми має довільний вимір (не менш 3 кредитів).
Одному кредиту ЕКТС відповідають 30 год. загального навчального навантаження студента. Один семестр – 30 кредитів, навчальний рік – 60 кредитів.

Форми атестації
Атестаційний екзамен (Економічна соціологія, Економіка суспільного сектору, Економічна теорія добробуту, Ризикологія та економіка змін).
Виконання та захист дипломної роботи.

Перелік компонентів освітньо-професійної програми


Код

Компоненти

Кількість кредитів

Форма контролю

1

2

3

4

I. Обовязкові компоненти

Цикл професійної підготовки

ОПП1

Економічна соціологія

5

екзамен

ОПП2

Економіка суспільного сектору

6

екзамен

ОПП3

Соціально-економічна статистика

5

екзамен

ОПП4

Інтелектуальна власність

6

залік

ОПП5

Економічна теорія добробуту

6

екзамен

ОПП6

Ризикологія та економіка змін

6

екзамен            

ОПП7

Інформаційні технології економічних досліджень

6

екзамен            

ОПП8

Переддипломна  виробнича практика

9

залік

Загальний обсяг обовязкових компонентів

46

6 екзаменів, 2 заліки                 

IІ. Вибіркові компоненти

Цикл професійної підготовки

ВПП1

Економіка інновацій та інноваційна політика

6

екзамен

ВПП2

Економіка корупції

ВПП3

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств

6

екзамен

ВПП4

Наукова українська мова

ВПП5

Інститути ЄС та особливості регулювання економічної діяльності

6

екзамен

ВПП6

Міжнародна інтеграція

ВПП7

Методологія наукових досліджень

6

залік

ВПП8

Методика викладання економіки

Загальний обсяг вибіркових компонентів

23

3 екзамени, 1 залік

Атестація

Атестаційний екзамен (Економічна соціологія, Економіка суспільного сектору, Економічна теорія добробуту, Ризикологія та економіка змін)

1,5

екзамен

Виконання та захист дипломної роботи

19,5

екзамен

Загальний обсяг освітньої програми

90

11 екзаменів,                     3 заліки