УДК 005.1(005.21+001.895)(043.2)

 

Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції – Кривий Ріг: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2018. – 587 с.

Збірник розрахований на наукових та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти і наукових установ, аспірантів, студентів, практичних працівників і широкий читальний зал.

  pdf Матеріали конференції. (4.43 MB)

УДК 338.242:005

 

Економіка і управління в умовах глобалізації: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Кривий Ріг: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2018. – 270 с.

Відповідальність за зміст і достовірність публікацій несуть автори матеріалів. Оцінки та надані авторами публікацій визначення і прогнози можуть не співпадати з точкою зору організаторів конференції та редакційної колегії збірника.

  pdf Матеріали конференції. (4.80 MB)

Сьогодні Україна за рівнем економічної свободи посідає 166 місце у світі. Тому зараз як ніколи наша держава потребує реформ, що виведуть її на інакший, кращий рівень розвитку.

Громадянська Платформа «Нова Країна», за підтримки Посольства Великої Британії в Україні, втілює в життя неполітичний проект – пропаганду економічних реформ та свободи в середовищі бізнесу, а також створення широкої громадської коаліції на підтримку цих змін.

Восени ініціатори проекту планують відвідати щонайменше десять міст України. 26 вересня спеціалісти завітають до Кривого Рогу.

УДК  330.3+005(082)

ББК   65.05 я 431

Е 45

Колектив авторів

Е   Економіка і управління в умовах глобалізації :  матеріали ІV міжнар.  наук. - практ інтернет-конф., 21 трав. 2015 р. / м-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. -  Кривий Ріг: [ДонНУЕТ], 2015.   -  192 с.

До збірника увійшли наукові доповіді викладачів та молодих вчених  українських та закордонних вузів, які відображають результати  наукових досліджень з питань економіки і управління. Збірник призначений для викладачів, аспірантів, слухачів магістратури, представників науково-дослідних і проектних організацій, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, практиків  та спеціалістів підприємств  різних галузей економіки.

  pdf Матеріали конференції. (1.95 MB)

 

УДК 330.3+005(082)
ББК 65.05 я 431
Е 45

Колектив авторів

Економіка і управління в умовах глобалізації: матеріали V міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 25 трав. 2016 р. / м-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. — Кривий Ріг: [ДонНУЕТ], 2016. — 157 с.

 

До збірника увійшли наукові доповіді викладачів та молодих вчених українських та закордонних ВНЗ, які відображають результати наукових досліджень з питань економіки і управління. Збірник призначений для викладачів, аспірантів, слухачів магістратури, представників науково-дослідних і проектних організацій, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, практиків та спеціалістів підприємств різних галузей економіки.

 

Редакційна колегія:

Каминський П.Д. - к.е.н., доцент, директор ННІОФ

Бочарова Ю.Г. - к.е.н., доцент, директор ННІЕП

Булгакова О.В. - к.е.н., доцент, директор ННІМ

Проданова Л.В. - д.е.н., професор, зав. кафедри економічної теорії

Лохман Н.В. - к.е.н., доцент кафедри підприємництва і торгівлі

 

Відповідальність за зміст і достовірність публікацій несуть автори наукових доповідей і повідомлень. Точки зору авторів публікацій можуть не співпадати з точкою зору редколегії збірника.

  pdf Матеріали конференції. (2.08 MB)

УДК  330.3+005(082)
 Е 40 

Колектив авторів

Е 40  Економіка і управління в умовах глобалізації :  матеріали VІ міжнар.  наук. - практ інтернет-конф., 25 трав. 2017 р. / м-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. -  Кривий Ріг: [ДонНУЕТ], 2017.   -  386 с.

До збірника увійшли наукові доповіді науковців українських та закордонних вузів, представників науково-дослідних і проектних організацій, аспірантів, слухачів магістратури, студентів, практиків  та спеціалістів підприємств  різних галузей економіки, які відображають результати  наукових досліджень з питань економіки і управління.

Редакційна колегія:

Чернега О.Б. – д. е.н., професор, ректор (голова оргкомітету);

Маловичко С.В. - д.е.н., доцент, перший проректор (заступник голови оргкомітету);

Камінський П.Д. - к.е.н., доцент, директор ННІОФ;

Зиза О.О. -   к.е.н., доцент, в.о. директора ННІЕП;

Булгакова О.В. - к.е.н., доцент, директор ННІМ;

Бавико О.Є.   -     д.е.н., доцент, зав. кафедри підприємництва і торгівлі;

Лохман Н.В. – канд. екон. наук, доцент кафедри підприємництва і торгівлі.

Адреса редакційної колегії збірника:
м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна, 16

Відповідальність за зміст і достовірність публікацій несуть автори наукових доповідей і повідомлень. Точки зору авторів публікацій можуть не співпадати з точкою зору редколегії збірника.

  pdf Матеріали конференції (3.49 MB)

Наукова лабораторія була створена у 2016 році на базі кафедри підприємництва і торгівлі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Метою діяльності лабораторії є сприяння стійкому розвитку соціально-економічної системи функціонування підприємств регіону за допомогою фундаментальних та прикладних досліджень

Основні завдання:

 • створення нових знань, постановка та вирішення наукових та практичних проблем у сфері економіки підприємства
 • дослідження процесів і розвитку ринкової трансформації України
 • вирішення проблем ефективного використання виробничих, управлінських, фінансових, трудових та інформаційних ресурсів
 • впровадження і комерціалізація результатів наукових розробок ВНЗ
 • створення умов для ефективної підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації на основі нових досягнень науково-технічного прогресу, закріплення молоді в сфері науки і освіти, збереженні спадкоємності поколінь в науці та освіті
 • підвищення якості підготовки фахівців зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
 • надання консультаційної підтримки (на безоплатній і госпдоговірній основі) суб’єктам господарювання та органам влади щодо формування ефективного економічного механізму управління підприємством

 

Науковий керівник
Бавико О.Є., д.е.н., доцент

Телефон:
+38 (068) 449 - 44 - 56
E-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні напрями досліджень:

 • антикризове управління підприємствами торгівлі і сфери послуг
 • ефективність фінансового управління підприємством
 • механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку
 • стратегії розвитку підприємства у конкурентному середовищі
 • стабілізація економічної діяльності підприємства

Науковці НДЛ «Економічний механізм управління підприємством» активно співпрацюють з науковцями Донецького національного університету (м. Вінниці), Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Полтавського університету споживчої кооперації України, Львівської комерційної академії, Чернівецького національного університету, Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, Тернопільського національного економічного університету, Харківського торговельно-економічного інституту; з органами державної влади, зокрема Дніпропетровською та Донецькою обладміністраціями, Київською та Донецькою торговельно-промисловими палатами, Криворізькою міською радою, а також промисловими підприємствами.

У 2017-2018 рр. виконуються дослідження за наступною держбюджетною тематикою:

 • Д-2017-22, 0116U008476 «Управління людським капіталом підприємства» (01.2017 р. - 12.2019 рр.)
 • Д-2018-1,  «Інноваційний розвиток підприємства в умовах постіндустріальної трансформації економіки» (01.2018 р. - 12.2020 рр.)

Рекомендації та пропозиції, викладені у дослідженнях в рамках діяльності лабораторії, впроваджено у практичну діяльність:

 • ТОВ «Маркет плюс» при розробці політики управління інформаційними ресурсами в контексті забезпечення розвитку підприємства (довідка №17/31 від 05.02.2015 р.)
 • ТОВ «Гарант» обґрунтуванні стратегії стійкого економічного розвитку (довідка №33/03 від 20.02.2015)

В 2017 р. опубліковано 3 монографії, 69 наукових статтей та 89 тез доповідей на конференціях різного рівня.

Наукова лабораторія була створена у 2015 році на базі кафедри фінансів та банківської справи Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Метою діяльності лабораторії є проведення досліджень та розробка наукових підходів до аналізу фінансово-економічної політики держави на макро та мікро рівнях; розробка методичних рекомендацій, зокрема в сфері бюджетної та кредитно-грошової політики, фінансового менеджменту, міжнародних фінансів; розробка нових сучасних економіко-математичних методів аналізу фінансово-економічних проблем спрямованих на оцінку розвитку фінансових послуг в умовах європейської інтеграції, дослідження закономірностей та тенденцій фінансово-економічного розвитку суб’єктів підприємницької діяльності в умовах глобальної нестабільності та впровадження результатів досліджень у практику та навчальний процес

Основні завдання:

 • створення нових знань, постановка та вирішення наукових та практичних проблем у сфері фінансово-економічних відносин
 • технічного, інформаційного та методичного забезпечення навчальних курсів кафедри фінансів та банківської справи
 • наукової роботи викладачів та студентів навчально-наукового інституту обліку та фінансів в галузі теоретичних та прикладних фінансово-економічних досліджень
 • підвищення якості підготовки фахівців зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»
 • підтримка існуючої наукової школи та формування нових наукових шкіл
 • підтримка наукових досліджень молодих вчених, спеціалістів і обдарованих студентів
 • проведення наукових семінарів, круглих столів,конференцій
 • надання консультаційної підтримки (на безоплатній і госпдоговірній основі) суб’єктам господарювання та органам влади щодо формування ефективної фінансово-економічної діяльності.

 

Науковий керівник
Гудзь Ю.Ф., к.е.н., доцент

Телефон:
+38 (066) 450 - 83 - 77
+38 (067) 193 - 54 - 62
E-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні напрями досліджень:

 • розвиток ринків фінансових послуг в умовах євроінтеграційних процесів
 • аналіз бюджетної і податкової політики України
 • реформування системи пенсійного забезпечення в Україні
 • розробка фінансових стратегій недержавного пенсійного забезпечення суб’єктами підприємницької діяльності на ринку фінансових послуг
 • дослідження актуальних проблем інвестиційної та дивідендної політики корпорацій в Україні
 • дослідження розвитку страхових послуг в сучасному нестабільному середовищі
 • адаптація функціонування страхового ринку в Україні до вимог SOLVENCY II
 • аналіз та моделювання соціально-економічних процесів
 • використання математичних методів та моделей в дослідженні фінансово-економічних процесів
 • формування організаційно-методичного забезпечення управління капіталізацією українських банків
 • розробка державних механізмів та інструментів із протидії відмивання фінансів в офшорних зонах та фінансування сепаратизму
 • моделювання стратегій розвитку фінансового потенціалу підприємств
 • аналітична оцінка кредиспроможності небанківських фінансових установ
 • формування конкурентних стратегії підприємств в умовах європейської інтеграціїї
 • дослідження інституцій фінансового ринку

Науковці НДЛ «Фінансово-аналітичних досліджень в економіці» активно співпрацюють з науковцями Донецького національного університету (м. Вінниці), Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Донецького юридичного інституту МВС України (м. Кривий Ріг), Львівської комерційної академії, Тернопільського економічного університету, Маріупольського державного університету, Донецького національного технічного університету, Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, Харківського торговельно-економічного інституту; з органами державної влади, зокрема Дніпропетровською та Донецькою обладміністраціями, Київською та Донецькою торговельно-промисловими палатами, Криворізькою міською радою, а також промисловими підприємствами.

У 2017-2018 рр. виконуються дослідження за наступною держбюджетною тематикою:

 • 0116U002177: «Фундаментальні основи формування механізмів управління фінансовою системою України в умовах кризи»
 • Д-2018-4 «Теоретико-методологічні засади розвитку фінансової  системи України на основі  інноваційно-інвестиційних стратегій»

Науково-дослідна лабораторія має позитивний досвід наукової роботи зі студентами, яка спрямована на залучення їх до активної науково-дослідницької діяльності. Така мета реалізується через сприяння участі студентів у наукових конференціях, олімпіадах та гуртках, участі у дослідженнях в рамках держбюджетної теми кафедри. Протягом навчання студенти спеціальностей «Фінанси і кредит» і «Банківська справа» займаються підготовкою тез доповідей на конференції різного рівня та беруть участь у накопиченні та обробці теоретичних та аналітичних матеріалів з актуальних проблем фінансів, податків, страхування і банківської справи, які стали основою для розробки наукових доповідей у співпраці з науковими керівниками.

В рамках наукової лабораторії здійснюється керівництво науковими роботами студентів, які беруть участь у Конкурсі наукових студентських робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук, секції «Гроші, фінанси і кредит», «Банківська справа». На підставі участі у науково-практичній конференцій, яка відбулася 23−25 березня 2016 р. на базі економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка студентка групи Фін(ПФ)-12а Пишна Олександра Вікторівна отримала диплом ІІІ ступеню. Тема роботи: «Підвищення фінансової стійкості страхових компаній в умовах кризи (практичний аспект)». Керівник наукової роботи - зав. кафедри, к.е.н., доцент Слободянюк Наталя Олександрівна.

Щорічно у лютому в рамках науково-дослідної лабораторії проводиться І тур Всеукраїнської студентської олімпіади серед студентів III-V курсів спеціальності «Банківська справа» з банківських дисциплін та здисципліни «Державні фінанси».

Так, 14-15 квітня 2016. р. у м. Харків на базі Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ "Університет банківської справи" проходив ІІ тур студентської олімпіади зі спеціальності "Банківська справа". Від нашого університету у ньому взяли участь студентки 4 курсу напряму підготовки "Фінанси і кредит" Науменко Олена та Верич Ганна, які отримали спеціальну відзнаку Журі олімпіади "За вичерпність викладу теоретичних знань". Підготовку студентів до олімпіади здійснювала к.е.н., доцент кафедри фінансів та банківської справи Нєізвєстна Олена Володимирівна.

Також 13-15 квітня 2016 року в м. Хмельницький на базі Хмельницького національного університету .проходив ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з «Державних фінансів».Від нашого університету у ньому взяли участь студентки 4 курсу Брагіна Олена Олександрівна та Чечета Євгенія Олександрівна, яка посіла ІV місце.

Керівник лабораторії, к.е.н., доцент Гудзь Юрій Федорович виконував обов’язки голови апеляційної комісії у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з «Державних фінансів».

Щороку в рамках науково-дослідної лабораторії проводиться традиційна всеукраїнська наукова конференція «Фінансово-кредитні відносини макро- та мікрорівня: трансформація в епоху глобалізації». Конференція працює за 14 тематичними напрямами.

В 2017 р викладачами кафедри взята участь у написанні 3 монографій, опубліковано 30 наукових статтей та 34 тези доповідей на конференціях різного рівня.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ
Найменування дослідження Фундаментальні основи формування механізмів управління фінансовою системою України в умовах кризи 
Тип дослідження Фундаментальне дослідження
Номер державної реєстрації 0116U002177
Пріоритетний напрям досліджень Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави
Керівник дослідження Слободянюк Наталя Олександрівна, канд.економ.наук, доцент
Терміни виконання 2016 - 2017 рр.
Організація дослідження Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Кафедра фінансів та банківської справи
Організація – замовник Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Мета роботи Розробка теоретико-методологічних положень, методичних основ та практичних рекомендацій щодо формування механізмів управління фінансовою системою України в умовах кризи
Заключний звіт