Маркетинг і менеджмент в системі національних і світових економічних інтересів: матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (21 січня 2016 року). – Кривий Ріг: ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2016. – 214 с.

Редакційна колегія: д.е.н., доцент Проданова Л.В.; к.е.н., доцент
Маловичко С.В.; к.е.н., доцент Булгакова О.В.; к.е.н., доцент Бочарова Ю.Г.; к.е.н., доцент Лохман Н.В.; к.держ.упр., доцент Кулінська А.В.

У збірнику матеріалів І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції розкриваються теоретико-методологічні та практичні засади маркетингу і менеджменту в системі національних і світових економічних інтересів.

Дослідження авторів спрямовано на з’ясування розвитку концепції управління конкурентоспроможністю підприємств в умовах маркетингової орієнтації, особливостей маркетингу в умовах світового економічного розвитку, теоретичних і прикладних основ фінансового менеджменту, нових перспектив сучасного менеджменту в нестабільному зовнішньому середовищі, становлення і розвитку сучасної концепції глобального менеджменту та становлення і розвитку сучасної концепції глобального менеджменту.

Збірник розраховано на наукових працівників, аспірантів і студентів, усіх, хто цікавиться проблемами реалізації національних та світових економічних інтересів.

  pdf Матеріали конференції. (3.22 MB)

УДК 330.3
ББК 65.290-2
Б 56

Бізнес та умови його розвитку: національний та міжнародний дискурси [Текст]: матер. VI міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 15 червня 2016 р. м. Кривий Ріг / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2016. - 70 с.

Видається з 2009 р.

Організаційний комітет:

Голова оргкомітету:
Самосьонок Л.М. – канд. екон. наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Заступник:
Бочарова Ю.Г. – канд. екон. наук, доцент, директор навчально-наукового інституту економіки та підприємництва Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган- Барановського

Вчений секретар оргкомітету:
Горіна Г.О. - канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та туризму Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган- Барановського

Члени оргкомітету:

  • Бавико О.Є. д.е.н., професор, зав. кафедри підприємництва і торгівлі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
  • Проданова Л.В. - д.е.н., доцент, зав. кафедри економічної теорії Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
  • Лохман Н.В. - к.е.н., доцент, доцент кафедри підприємництва і торгівлі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Наукові праці друкуються в авторській редакції. Відповідальність за точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори. Точки зору авторів публікацій можуть не співпадати з точкою зору редколегії збірника.

До збірника увійшли тези доповідей науковців, молодих вчених, аспірантів та здобувачів українських та закордонних вузів, які відображають результати  наукових досліджень з актуальних питань розвитку національного та міжнародного бізнесу.

  pdf Матеріали конференції. (2.19 MB)