УДК 005.1(005.21+001.895)(043.2)

 

Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції – Кривий Ріг: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2018. – 587 с.

Збірник розрахований на наукових та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти і наукових установ, аспірантів, студентів, практичних працівників і широкий читальний зал.

  pdf Матеріали конференції. (4.43 MB)

УДК 338.242:005

 

Економіка і управління в умовах глобалізації: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Кривий Ріг: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2018. – 270 с.

Відповідальність за зміст і достовірність публікацій несуть автори матеріалів. Оцінки та надані авторами публікацій визначення і прогнози можуть не співпадати з точкою зору організаторів конференції та редакційної колегії збірника.

  pdf Матеріали конференції. (4.80 MB)

УДК  330.3+005(082)

ББК   65.05 я 431

Е 45

Колектив авторів

Е   Економіка і управління в умовах глобалізації :  матеріали ІV міжнар.  наук. - практ інтернет-конф., 21 трав. 2015 р. / м-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. -  Кривий Ріг: [ДонНУЕТ], 2015.   -  192 с.

До збірника увійшли наукові доповіді викладачів та молодих вчених  українських та закордонних вузів, які відображають результати  наукових досліджень з питань економіки і управління. Збірник призначений для викладачів, аспірантів, слухачів магістратури, представників науково-дослідних і проектних організацій, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, практиків  та спеціалістів підприємств  різних галузей економіки.

  pdf Матеріали конференції. (1.95 MB)

 

УДК 330.3+005(082)
ББК 65.05 я 431
Е 45

Колектив авторів

Економіка і управління в умовах глобалізації: матеріали V міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 25 трав. 2016 р. / м-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. — Кривий Ріг: [ДонНУЕТ], 2016. — 157 с.

 

До збірника увійшли наукові доповіді викладачів та молодих вчених українських та закордонних ВНЗ, які відображають результати наукових досліджень з питань економіки і управління. Збірник призначений для викладачів, аспірантів, слухачів магістратури, представників науково-дослідних і проектних організацій, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, практиків та спеціалістів підприємств різних галузей економіки.

 

Редакційна колегія:

Каминський П.Д. - к.е.н., доцент, директор ННІОФ

Бочарова Ю.Г. - к.е.н., доцент, директор ННІЕП

Булгакова О.В. - к.е.н., доцент, директор ННІМ

Проданова Л.В. - д.е.н., професор, зав. кафедри економічної теорії

Лохман Н.В. - к.е.н., доцент кафедри підприємництва і торгівлі

 

Відповідальність за зміст і достовірність публікацій несуть автори наукових доповідей і повідомлень. Точки зору авторів публікацій можуть не співпадати з точкою зору редколегії збірника.

  pdf Матеріали конференції. (2.08 MB)

УДК  330.3+005(082)
 Е 40 

Колектив авторів

Е 40  Економіка і управління в умовах глобалізації :  матеріали VІ міжнар.  наук. - практ інтернет-конф., 25 трав. 2017 р. / м-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. -  Кривий Ріг: [ДонНУЕТ], 2017.   -  386 с.

До збірника увійшли наукові доповіді науковців українських та закордонних вузів, представників науково-дослідних і проектних організацій, аспірантів, слухачів магістратури, студентів, практиків  та спеціалістів підприємств  різних галузей економіки, які відображають результати  наукових досліджень з питань економіки і управління.

Редакційна колегія:

Чернега О.Б. – д. е.н., професор, ректор (голова оргкомітету);

Маловичко С.В. - д.е.н., доцент, перший проректор (заступник голови оргкомітету);

Камінський П.Д. - к.е.н., доцент, директор ННІОФ;

Зиза О.О. -   к.е.н., доцент, в.о. директора ННІЕП;

Булгакова О.В. - к.е.н., доцент, директор ННІМ;

Бавико О.Є.   -     д.е.н., доцент, зав. кафедри підприємництва і торгівлі;

Лохман Н.В. – канд. екон. наук, доцент кафедри підприємництва і торгівлі.

Адреса редакційної колегії збірника:
м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна, 16

Відповідальність за зміст і достовірність публікацій несуть автори наукових доповідей і повідомлень. Точки зору авторів публікацій можуть не співпадати з точкою зору редколегії збірника.

  pdf Матеріали конференції (3.49 MB)

Наукова лабораторія була створена у 2016 році на базі кафедри підприємництва і торгівлі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Метою діяльності лабораторії є сприяння стійкому розвитку соціально-економічної системи функціонування підприємств регіону за допомогою фундаментальних та прикладних досліджень

Основні завдання:

 • створення нових знань, постановка та вирішення наукових та практичних проблем у сфері економіки підприємства
 • дослідження процесів і розвитку ринкової трансформації України
 • вирішення проблем ефективного використання виробничих, управлінських, фінансових, трудових та інформаційних ресурсів
 • впровадження і комерціалізація результатів наукових розробок ВНЗ
 • створення умов для ефективної підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації на основі нових досягнень науково-технічного прогресу, закріплення молоді в сфері науки і освіти, збереженні спадкоємності поколінь в науці та освіті
 • підвищення якості підготовки фахівців зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
 • надання консультаційної підтримки (на безоплатній і госпдоговірній основі) суб’єктам господарювання та органам влади щодо формування ефективного економічного механізму управління підприємством

 

Науковий керівник
Бавико О.Є., д.е.н., доцент

Телефон:
+38 (068) 449 - 44 - 56
E-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні напрями досліджень:

 • антикризове управління підприємствами торгівлі і сфери послуг
 • ефективність фінансового управління підприємством
 • механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку
 • стратегії розвитку підприємства у конкурентному середовищі
 • стабілізація економічної діяльності підприємства

Науковці НДЛ «Економічний механізм управління підприємством» активно співпрацюють з науковцями Донецького національного університету (м. Вінниці), Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Полтавського університету споживчої кооперації України, Львівської комерційної академії, Чернівецького національного університету, Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, Тернопільського національного економічного університету, Харківського торговельно-економічного інституту; з органами державної влади, зокрема Дніпропетровською та Донецькою обладміністраціями, Київською та Донецькою торговельно-промисловими палатами, Криворізькою міською радою, а також промисловими підприємствами.

У 2017-2018 рр. виконуються дослідження за наступною держбюджетною тематикою:

 • Д-2017-22, 0116U008476 «Управління людським капіталом підприємства» (01.2017 р. - 12.2019 рр.)
 • Д-2018-1,  «Інноваційний розвиток підприємства в умовах постіндустріальної трансформації економіки» (01.2018 р. - 12.2020 рр.)

Рекомендації та пропозиції, викладені у дослідженнях в рамках діяльності лабораторії, впроваджено у практичну діяльність:

 • ТОВ «Маркет плюс» при розробці політики управління інформаційними ресурсами в контексті забезпечення розвитку підприємства (довідка №17/31 від 05.02.2015 р.)
 • ТОВ «Гарант» обґрунтуванні стратегії стійкого економічного розвитку (довідка №33/03 від 20.02.2015)

В 2017 р. опубліковано 3 монографії, 69 наукових статтей та 89 тез доповідей на конференціях різного рівня.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ
Найменування дослідження Управління людським капіталом підприємства
Тип дослідження Прикладне дослідження
Номер державної реєстрації 0116U008476
Пріоритетний напрям досліджень Наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкуренто-спроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави
Керівник дослідження Волошина Світлана Василівна, канд.економ.наук, доцент
Терміни виконання 2017 - 2019 рр.
Організація дослідження Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Кафедра підприємництва та торгівлі
Організація – замовник Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Мета роботи Обґрунтування теоретико-методологічних засад і науково-практичних рекомендацій щодо побудови механізму управління людським капіталом підприємства як комплексної системи, спрямованої на забезпечення гармонійного розвитку працівників і доходності відповідних вкладень в період трансформації національної економіки
Заключний звіт  
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ
Найменування дослідження Участь України в міжнародному економічному співробітництві
Тип дослідження Фундаментальне дослідження
Номер державної реєстрації 0117U004050
Пріоритетний напрям досліджень Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкуренто-спроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави
Керівник дослідження Чернега Оксана Богданівна, докт.економ.наук, професор
Терміни виконання 2017 - 2019 рp
Організація дослідження Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Кафедра міжнародної економіки та туризму
Організація – замовник Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Мета роботи Визначення особливостей участі України в міжнародному економічному співробітництві з метою формування напрямів подальшого розвитку, найважливішими з яких є підтримання міжнародного миру та безпеки та зміцнення верховенства права у міжнародних відносинах, розвиток співробітництва у вирішенні проблем соціально-економічного та гуманітарного характеру, забезпечення прав людини
Заключний звіт  
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ
Найменування дослідження Формування глобальних та національних механізмів управління сталим розвитком 
Тип дослідження Фундаментальне дослідження
Номер державної реєстрації 0115U005054
Пріоритетний напрям досліджень Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкуренто-спроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави
Керівник дослідження Чернега Оксана Богданівна, докт.економ.наук, професор
Терміни виконання 2015 - 2016 рр.
Організація дослідження Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Кафедра міжнародної економіки та туризму
Організація – замовник Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Мета роботи Розробка методології формування глобальних та національних механізмів управління сталим розвитком
Заключний звіт