Управління людським капіталом підприємства

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ
Найменування дослідження Управління людським капіталом підприємства
Тип дослідження Прикладне дослідження
Номер державної реєстрації 0116U008476
Пріоритетний напрям досліджень Наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкуренто-спроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави
Керівник дослідження Волошина Світлана Василівна, канд.економ.наук, доцент
Терміни виконання 2017 - 2019 рр.
Організація дослідження Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Кафедра підприємництва та торгівлі
Організація – замовник Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Мета роботи Обґрунтування теоретико-методологічних засад і науково-практичних рекомендацій щодо побудови механізму управління людським капіталом підприємства як комплексної системи, спрямованої на забезпечення гармонійного розвитку працівників і доходності відповідних вкладень в період трансформації національної економіки
Заключний звіт