Науково-дослідна лабораторія «Методологія фінансового та управлінського обліку»

Наукова лабораторія була створена у 2015 році на базі кафедри обліку та аудиту Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Метою діяльності лабораторії є проведення досліджень, спрямованих на розвиток методології фінансового та управлінського обліку суб’єктів економічної діяльності, обґрунтування напрямів удосконалення теоретичних та практичних аспектів фінансового і управлінського обліку, впровадження результатів досліджень у практику та навчальний процес.

Основні завдання:

 • створення нових знань, постановка та вирішення наукових та практичних проблем у сфері обліку
 • підвищення якості підготовки фахівців зі спеціальності «Облік і аудит»
 • підтримка існуючої наукової школи («Accounting») та формування нових наукових шкіл
 • підтримка наукових досліджень молодих вчених, спеціалістів і обдарованих студентів
 • • надання консультаційної підтримки (на безоплатній і госпдоговірній основі) суб’єктам господарювання та органам влади щодо формування методології фінансового та управлінського обліку.

 

Науковий керівник

Телефон:

Основні напрями досліджень:

 • облік винагород працівникам
 • облік природного капіталу у умовах використання міжнародних стандартів фінансової звітності
 • особливості фінансового обліку
 • особливості управлінського обліку
 • застосування МСФЗ в Україні

Науковці НДЛ «Методологія фінансового та управлінського обліку» активно співпрацюють з науковцями Донецького національного університету (м. Вінниця), Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Львівської комерційної академії, Тернопільського економічного університету, Маріупольського державного університету, Донецького національного технічного університету, з органами державної влади, зокрема Дніпропетровською та Донецькою обладміністраціями, Київською та Донецькою торговельно-промисловими палатами, Криворізькою міською радою, а також промисловими підприємствами.

В рамках діяльності лабораторії в 2016 р. була захищена 1 кандидатська дисертація

 • Штик Ю.В. Тема роботи «Бухгалтерський облік винагород працівникам торговельно-виробничих підприємств», спеціальність 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит».

Рекомендації та пропозиції, викладені у дослідженнях в рамках діяльності лабораторії, впроваджено у практичну діяльність

 • Аудирська фірма «НІКА-АУДИТ» довідка №13 від 12.06.2015 р.: впроваджено методику обліку винагород працівникам з використанням запропонованих рахунків для відображення інформації як про поточні виплати, так і про виплати після закінчення трудової діяльності; методика розрахунку актуарних прибутків(збитків) та актуарної оцінки активів та зобов’язань, що пов’язані з винагородами працівникам за пенсійними планами.
 • ТОВ “Техснаб”, довідка № 129 від 15.01.2015 р.: впроваджено Положення про винагороди працівникам, Графік документообігу щодо винагород працівникам.
 • ТОВ “Кром”, довідка № 76 від 03.03.2015 р.: впроваджено методичні рекомендації щодо облікового відображення винагород працівникам з використанням запропонованих рівнів аналітичного обліку, а також форми звітності щодо програм пенсійного забезпечення, використання яких забезпечує задоволення інформаційних інтересів сторін.
 • ТОВ “Спецпрофіль”, довідка № 14 від 15.06.2015 р.: запропоновано внести зміни до Наказу про облікову політику підприємства, в частині ідентифікації елементів облікової політики щодо винагород працівникам в розрізі основних складових, використання яких забезпечує організаційно-технічні аспекти ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.

В 2017 р. опубліковано 2 монографії, 30 наукових статей та  75 тез доповідей на конференціях різного рівня.