Науково-дослідна лабораторія «Формування валідативних компетентностей студентів вишів у процесі самостійної навчальної діяльності з іноземних мов»

Наукова лабораторія була створена у 2016 році на базі кафедри іноземних мов Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Метою діяльності лабораторії є теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка дієвості технологій формування валідативних компетентностей студентів вишів у процесі самостійної навчальної діяльності з іноземних мов, впровадження результатів досліджень у практику та навчальний процес.

Основні завдання:

 • на основі вивчення й аналізу фахової наукової літератури з’ясувати стан розроблення проблеми формування валідативних компетентностей студентів вишів;
 • визначити теоретико-методологічні засади формування валідативних компетентностей студентів у процесі самостійної навчальної діяльності з іноземних мов;
 • конкретизувати зміст і структуру технологій формування валідативних компетентностей студентів вишів в процесі самостійної навчальної діяльності з іноземних мов;
 • розробити науково-методичне та навчально-методичне забезпечення навчання іноземних мов у ВНЗ на засадах інтеграції компетентнісного, ресурсного та комунікативного підходів;
 • підвищення якості підготовки фахівців;
 • підтримка наукових досліджень молодих вчених, спеціалістів і обдарованих студентів.

 ostapenko foto 302x453

Науковий керівник
Остапенко С. А., к.п.н., доцент

Телефон:
+38 (097) 523 - 29 - 60

Основні напрями досліджень:

 • Теоретико-методологічні засади формування дидактичної компетентності студентів вищіх навчальних закладів.
 • Розвиток полікультурної компетенції студентів в умовах профільного навчання іноземної мови.
 • Дидактичні умови формування соціальної компетентності студентів у процесі самостійної навчальної діяльності
 • Технологій формування валідативних компетентностей студентів вишів в процесі самостійної навчальної діяльності з іноземних мов
 • Формування предметних компетентностей студентів у процесі самостійної навчальної діяльності.

У 2017-2018 рр. виконуються дослідження за наступною держбюджетною тематикою:

0115U005056 «Розроблення науково-теоретичної та ресурсно-практичної бази навчання іноземних мов» (01.2015-12.2018 рр.)

Рекомендації та пропозиції, викладені у дослідженнях в рамках діяльності лабораторії, впроваджено у навчальну діяльність:

 • Остапенко С. А. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Ділова іноземна (англійська) мова» для студентів напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» / С. А. Остапенко. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ. – 70 с.
 • Покулевська А. І. Практикум з дисципліни «Друга іноземна мова (німецька)» для студентів напрямку підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» / Анна Ігорівна Покулевська. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2016. – 201 с.
 • Новікова К. О. English for economists. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Іноземна (англійська) мова» для студентів напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» / Катерина Олександрівна Новікова. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2016. – 279 с.

В 2017 р. було опубліковано 3 монографії, 21 наукова стаття та 14 тез доповідей на конференціях різного рівня.