076 Entrepreneurship, Commerce and Exchange Activities

07 Management and Administration
076
Entrepreneurship, Commerce and Exchange Activities

Qualification
Bachelor in Entrepreneurship, Commerce and Exchange Activities
Programme content
240 ECTS credits
Statutory term of apprenticeship
4 years
Level
Bachelor (first cycle of higher education)

Number

Course unit title

ECTS credits

Mode of control

  1. Compulsory courses
  1.  

History of  Ukrainian Statehood and Culture

5

Credit

 

Philosophy

4

Exam

 

Political Economy

5

Exam

 

Advanced Mathematics

6

Exam

 

Computer Science and  Information Technology

5

Credit

 

Foreign Language

10

2 Exams

 

Business Ukrainian

5

Exam

 

Sociology and Politology

5

Exam

 

Macroeconomics

5

Exam

 

Microeconomics

5

Exam, course paper

 

Mathematics for Economists: Theory of Probability and Mathematical Statistics

5

Exam

 

Economic and Mathematical Methods and Models: Econometrics

5

Exam

 

Statistics

5

Exam

 

Entrepreneurship

4

Exam

 

Commodity Science (Foodstuffs)

4

Exam

 

Commodity Science (Non-food Products)

4

Exam

 

Finance, Money and Credit

5

Credit

 

International Economics

5

Credit

 

Еconomics of Enterprise

10

2 Exams, course paper

 

Мanagenent

5

Exam

 

Accounting

5

Exam

 

Мarketing

5

Exam

 

Economics of Commercial Enterprise

4

Exam

 

Economic Analysis

5

Exam

 

Enterprises Strategy

5

Exam, course paper

 

Training in Economics of Enterprise

3

Credit

 

Planning and Control in a Business Environment

7

Credit, course paper

 

Exchange Activities

6

Credit

 

Commodity management

5

Credit

 

Pre-Diploma Internship

12

Credit

The total amount of Compulsory courses

163

23 Exams,        
5 Credit,                4 course paper

II. Selective courses

1.

Rhetoric

5

Credit

2.

Presentation technology

3.

Basics of the scientific research

5

Credit

4.

Psychology

5.

Commercial Law

4

Credit

6.

Administrative Law

7.

Labour Law

4

Credit

8.

Logistics

9.

Organization of production

5

Credit

10.

Organization of economist’s labor

11.

Trade organization

5

Credit

12.

The theory of decision making

13.

Commodity Science (Theoretical basis of  Commodity Science)

5

Credit

14.

Self-management

15.

Social and economic safety

5

Credit

16.

International production cooperation

17.

Internal Economic Mechanism of Enterprise

5

Exam

18.

Мarketing

19.

Pricing and Price Policy

5

Exam

20.

Cost management

21.

Commodity Nomenclature of IEA

5

Credit

22.

Customs Regulation Technology

23.

Business Capital: Formation and  Consumption

5

Exam

24.

Enterprise business-modelling

25.

Substantiation of Business Decisions and Risk Assessment

6

Credit

26.

Project analysis

27.

Technical regulation

5,5

Credit

28.

Commodity examination of Goods

Total amount of Selective courses

60,5

12 Exams,            23 Credits

Completion and defence of Bachelor degree thesis. 

16,5

Exam

Official duration of programme  

240

36 Exams,                28 Credits,                   4 course paper

Навчально-науковий інститут економіки та підприємництва

Бакалаврська програма  “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”
Cпеціальність 076  “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”

Кваліфікація
бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Тип диплома
одиничний

Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС

Нормативний термін навчання
4 роки

Рівень
бакалавр (перший цикл вищої освіти)

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання
Наявність  повної загальної середньої освіти

Форма навчання
Денна, заочна

Профіль програми:
Мета програми
підготовка бакалаврів з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності з формуванням у них загальних і предметно-спеціальних компетентностей, необхідних для здійснення професійної діяльності у сферах економіко-правового забезпечення підприємства, товарного менеджменту, товарознавства та експертизи в митній справі, а також створення у найбільш обдарованих студентів інтересу до подальшого навчання в магістратурі

Характеристика програми (програмні області, які формують основу програми)
Гуманітарна підготовка, економіка і менеджмент, підприємництво і торгівля, інше (20:33:17:30)

Тип програми
Спеціальна
Орієнтація програми
Освітньо-професійна програма з академічною орієнтацією на сучасні особливості сфер економіко-правового забезпечення підприємства, товарного менеджменту, товарознавства та експертизи в митній справі

Особливості
Наявність поглибленої практичної підготовки з економіки торговельного підприємництва, товарна номенклатури ЗЕД та  міжнародної  виробничої кооперації

Здатність до працевлаштування (потенційні галузі/сфери працевлаштування випускників)
Фахівець з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності  підготовлений до планово-економічної, організаційно-управлінської та аналітичної роботи на промислових та торговельних підприємствах, у митних органах, органах галузевого і регіонального управління. Типові посади, які він може обіймати: економіст, товарознавець, митник, товарознавець-економіст, експерт в митній справі, товарознавець-експерт тощо.
Зокрема, фахівець з економіко-правового забезпечення підприємства має високий рівень теоретичної підготовки, спеціальні знання, поглиблену спеціалізовану фахову підготовку, що дає змогу займати в економічних службах підприємств (організацій) різного галузевого спрямування, у корпоративних структурах, органах галузевого і регіонального управління такі посади: фахівець з ефективності підприємництва, фахівець з управління активами, фахівець з раціоналізації виробництва, технік з планування, технік з праці, технік з нормування праці, фахівець з біржових операцій, інспектор з контролю за цінами тощо.
Фахівець з галузі товарного менеджменту має високий рівень теоретичної підготовки, спеціальні знання, поглиблену спеціалізовану фахову підготовку, що дає можливість займати на виробничих і посередницьких підприємствах, такі посади: інспектор державний з якості товару та торгівлі, інспектор торговельний,  комерсант, менеджер у роздрібній та оптовій торгівлі, мерчендайзер, ревізор комерційний,  товарознавець, товарознавець – експерт, торговець комерційний (промисловий, нерухомістю, власність, технічний),  фахівець з біржової торгівлі, дилер,  фахівець із біржових операцій,  аукціоніст (ліцитатор);  торговельний брокер (маклер), консигнатор.
Фахівець в галузі товарознавства та експертизи в митній справі має високий рівень теоретичної підготовки, спеціальні знання, поглиблену спеціалізовану фахову підготовку, що дає змогу займати в на підприємствах, у митних органах, в органах галузевого і регіонального управління такі посади: інспектор, експерт, фахівець митних лабораторій, агент з передачі вантажів на прикордонних станціях, митний брокер, товарознавець-експерт, менеджер у роздрібній та оптовій торгівлі; мерчендайзер, товарознавець, фахівець з біржової торгівлі, брокер, дилер,  фахівець із біржових операцій,  аукціоніст (ліцитатор), консигнатор, торговельний брокер (маклер).

Подальше навчання
Випускники, які успішно опанували освітньо-професійну програму бакалавра, можуть продовжувати навчання в магістратурі.

Викладання та навчання
Лекції, семінарські, лабораторні і практичні заняття, тренінги (ділові ігри, виробничі ситуації з роботою в командах, мозкові атаки, економічні брейн-ринги), переддипломна (виробнича) практика, самостійна робота (підготовка есе, рефератів, презентацій, робота з кейсами, складання пояснювальних записок, коментарів, організація/участь у наукових конференціях та олімпіадах, консультації з викладачами, виконання індивідуальних завдань, курсових робіт, дипломної роботи).

Оцінювання
Поточне оцінювання на семінарських і практичних заняттях, модульні контрольні роботи, усні презентації, письмові екзамени в тестовій формі, заліки, захист звіту з практики, курсові роботи, публічний захист дипломної роботи.

Програмні компетентності  

Компетентності

Загальні (generic competences, transferable skills)

1

Аналіз та синтез. Здатність до дослідження соціально-економічних явищ як за частинами (аналіз), так і в цілому (синтез) на основі логічних аргументів та перевірених фактів

2

Здатність застосовувати знання на практиці. Здатність ефективно використати на практиці отриманні знання з дисциплін загальної і професійної підготовки

3

Групова робота. Здатність виконувати комплексні економічні завдання в групі під керівництвом лідера, наявність навичок, що демонструють здатність до врахування строгих вимог дисципліни, планування та управління часом

4

Комунікативні навички. Здатність до ефективного комунікування з колегами та контрагентами підприємства, науковцями, представлення економічної і наукової інформації у зручній і зрозумілій формах усно та письмово, використовуючи інформаційно-комунікативні технології та сучасну наукову економічну та товарознавчу термінологію

5

Професійне володіння комп’ютером та інформаційними технологіями. Вміння використовуватисучасне прикладне програмне забезпечення для вирішення професійних завдань, презентацій їх результатів, працювати в режимі автоматизованого робочого місця (АРМ) економіста, бухгалтера, аналітика, митника, товарознавця, товарознавця-економіста тощо

6

Етичні установки. Дотримання етичних принципів як з точки зору професійної чесності, так і з позицій постійного оцінювання взаємозв’язку між економічними і соціальними процесами в державі, галузі, на підприємстві

Фахові (subject specific competences)

1

Базові загальні знання. Володіти базовими загальними знаннями з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, що дає змогу розв’язувати прикладні завдання в цій області. Знання базових підходів, методологій інших дисциплін і здатність застосовувати їх у сферах економіко-правового забезпечення підприємства, товарного менеджменту, товарознавства та експертизи в митній справі

2

Глибокі знання та розуміння. Здатність аналізувати фінансовий стан підприємства, використання його економічних ресурсів, проводити факторний аналіз; аналізувати кон’юнктуру товарних ринків, визначати закономірності і тенденції їх розвитку; розробляти поточні плани діяльності підприємства; обґрунтовувати ефективність проектних і господарських рішень; моделювати економічний розвиток підприємства; ефективно управляти товарами; проводити експертизи товарів, здійснювати митні операції; проводити роботи з перевірки якості і безпечності товарів тощо

3

Навички оцінювання. Здатність оцінювати внутрішній потенціал підприємства, формування і використання його капіталу, інноваційну активність та інвестиційну привабливість підприємства; оцінювати конкурентоспроможність товарів; визначати відповідність асортиментної політики підприємств потребам ринку; здійснювати пошук і вибір ефективних постачальників товарів; проводити прогнозні оцінки розвитку функціональних сфер підприємства

4

Навички контролювання. Здатність контролювати додержання правил охорони праці, техніки безпеки та захист довкілля від забруднення; контролювати забезпечення підприємств (магазину, бази, складу) необхідним технологічним обладнанням для зберігання товарів; усувати причини порушень торговельно-технологічних процесів; здійснювати заходи щодо підвищення якості обслуговування; оперативно контролювати дотримання режимів зберігання товарів; здійснювати контроль за додержанням технології робіт з товарами, правилами та порядком продажу товарів

5

Математичні навички. Здатність розуміти та вміло використовувати математичні методи і моделі для аналізу ефективності виробничої і торговельної діяльності підприємств, митних органів, управління їхніми витратами, оптимізації результатів господарювання

6

Розв’язання проблем. Здатність швидко та ефективно розв’язувати широке коло проблем і завдань, які виникають під час професійної діяльності, шляхом  розуміння базових засад економіки, менеджменту, товарознавства, митної справи, психології, етики службового спілкування, спеціалізованих знань та сучасних технологій ефективного комунікування

Програмні результати навчання
Базові знання і розуміння економічної теорії, економіки підприємства, економічного аналізу, планування і контролю на підприємстві та інших дисциплін, які формують основи професійної підготовки для різних функціональних сфер розвитку підприємства.
Здатність продемонструвати знання і розуміння підприємництва, товарознавства, організації торгівлі загалом і зовнішньої торгівлі зокрема, біржової діяльності, економіки торговельного підприємства, товарного менеджменту, що дає змогу здійснювати практичну діяльність з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
Здатність продемонструвати знання та розуміння основ менеджменту, маркетингу, логістики, міжнародної економіки, бухгалтерського обліку, статистики, управління персоналом, фінансів, грошей та кредиту з метою освоєння міждисциплінарних підходів і розширення потенційних галузей/сфер працевлаштування фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
Здатність продемонструвати знання і розуміння в гуманітарній підготовці (історія української державності та культури, філософія, соціологія та політологія, риторика, психологія тощо), з метою системного формування світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, загальнокультурної підготовки, напрацювання вміння командної роботи.
Здатність продемонструвати знання і розуміння правових норм, які регулюють відносини, що виникають у процесі організації та здійснення діяльності суб’єктів підприємництва, регулювання агентських, договірних і соціально-трудових відносин, відносин в сфері державного управління,  використання цих норм на практиці при здійсненні професійної діяльності.
Продемонстрована вправність у володінні діловою українською та іноземною мовами для професійного спілкування з іноземними колегами і контрагентами підприємства; виконання призначених професійних завдань.
Здатність продемонструвати знання і розуміння в гуманітарній, базовій економічній і професійній підготовці з метою напрацювання вміння командної роботи (уміння будувати зв’язки і відносини з людьми, адаптуватися в новій команді, виконувати роботу в загальному ритмі, розуміти інших людей, приходити на допомогу колегам, враховувати їх точку зору, виражати довіру команді).
Здатність використовувати сучасні технічні засоби, інформаційно-комунікаційнї технології, прикладне програмне забезпечення напрямків діяльності підприємства у професійній діяльності.

Модулярізація програми
Кожна одиниця програми має довільний вимір (не менш 3 кредитів).
Одному кредиту ЄКТС відповідають 30 год. загального навчального навантаження студента. Один семестр – 30 кредитів, навчальний рік – 60 кредитів.

Форми атестації
Виконання та захист дипломної роботи

Перелік компонентів освітньо-професійної програми


Код

Компоненти

Кількість кредитів

Форма контролю

1

2

3

4

Обовязкові компоненти

I. Цикл загальної підготовки

ОЗП1

Історія української державності та культури

5

залік

ОЗП2

Філософія

4

екзамен

ОЗП3

Політична економія

5

екзамен

ОЗП4

Вища математика

6

екзамен

ОЗП5

Інформатика та інформаційні технології

5

залік

ОЗП6

Іноземна мова 

10

2 екзамена                   

ОЗП7

Ділова українська мова

5

екзамен

ОЗП8

Соціологія та політологія

5

екзамен

ОЗП9

Макроекономіка

5

екзамен

ОЗП10

Мікроекономіка

5

екзамен, курсова робота

ОЗП11

Математика для економістів:теорія ймовірності і економічна статистика

5

екзамен

ОЗП12

Економіко-математичні методи та моделі:- економетрика

5

екзамен

 

IІ. Цикл професійної підготовки

ОПП1

Статистика

5

екзамен

ОПП2

Підприємництво

4

екзамен                          

ОПП3

Товарознавство (Харчові продукти)

4

екзамен

ОПП4

Товарознавство (Непродовольчі товари

4

екзамен

ОПП5

Фінанси, гроші та кредит

5

залік

ОПП6

Міжнародна економіка

5

залік

ОПП7

Економіка підприємства

10

2 екзамена, курсова робота

ОПП8

Менеджмент

5

екзамен

ОПП9

Бухгалтерський облік

5

екзамен

ОПП10

Маркетинг

5

екзамен

ОПП11

Економіка торговельного підприємництва

4

екзамен

ОПП12

Економічний аналіз 

5

екзамен

ОПП13

Стратегія підприємств

5

екзамен, курсова робота

ОПП14

Практикум з економіки підприємства

3

залік

ОПП15

Планування і контроль на підприємстві

7

залік, курсова робота

ОПП16

Біржова діяльність

6

залік

ОПП17

Товарний менеджмент

5

залік

ОПП18

Практика переддипломна (виробнича)

12

залік

Загальний обсяг обовязкових компонентів

163

23 екзамени,                5 заліків,                   4 курсових роботи

Вибіркові компоненти

I. Цикл загальної підготовки

ВЗП1

Риторика

5

залік

ВЗП2

Технологія презентацій

ВЗП3

Основи наукових досліджень

5

залік

ВЗП4

Психологія

ВЗП5

Господарське право

4

залік

ВЗП6

Адміністративне право

ВЗП7

Трудове право

4

залік

ВПЗ8

Логістика

IІ. Цикл професійної підготовки

ВПП1

Організація виробництва

5

залік

ВПП2

Організація праці економіста

ВПП3

Організація торгівлі

5

залік

ВПП4

Теорія прийняття рішень

ВПП5

Товарознавство (Теоретичні основи)

5

залік

ВПП6

Самоменеджмент

ВПП7

Соціально-економічна безпека

5

залік

ВПП8

Міжнародна виробнича кооперація

ВПП9

Внутрішній економічний механізм підприємства

5

екзамен

ВПП10

Маркетинг

ВПП11

Ціноутворення і цінова політика

5

екзамен

ВПП12

Управління витратами

ВПП13

Товарна номенклатура ЗЕД

5

залік

ВПП14

Технічні засоби митного контролю

ВПП15

Капітал підприємства:формування та використання

5

екзамен

ВПП16

Формування бізнес-моделі підприємства

ВПП17

Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків

6

залік

ВПП18

Проектний аналіз

ВПП19

Технічне регулювання

5,5

залік

ВПП20

Товарознавча експертиза товарів

Загальний обсяг вибіркових компонентів

60,5

12 екзаменів,            23 заліки

Виконання та захист дипломної роботи.

16,5

екзамен

Загальний обсяг освітньої програми

240

35 екзаменів,                28 заліків,                   4 курсових роботи

Rate this item
(0 votes)