24 Services Sector
241 Hotel and Catering Business

Qualification
Bachelor in Hotel and Catering Business
Programme content
240 ECTS credits
Statutory term of apprenticeship
4 years
Level
Bachelor (first cycle of higher education)

Number

Course unit title

ECTS credits

Mode of control

I. Compulsory courses

 

History of  Ukrainian Statehood and Culture

5

Credit

 

Philosophy

4

Exam

 

Political Economy

5

Exam

 

Advanced Mathematics

6

Exam

 

Foreign Language

10

2 Exams

 

Computer Science and  Information Technology

5

Credit

 

Business Ukrainian

5

Exam

 

Sociology and Politology

5

Exam

 

Macroeconomics

5

Exam

 

Туризмознавство
Tourismology

5

Exam

 

Microeconomics

5

Exam

 

Mathematics for Economists: Theory of Probability and Mathematical Statistics

5

Exam

 

Reastaurant Industry Product Technology

11

2 Exams, course paper

 

Finance, money and credit

5

Credit

 

Еconomics of enterprise

6

Exam

 

Hotel Business Organisation

10

Credit, Exam, course paper

 

Мanagement

5

Exam

 

Accounting

5

Exam

 

Маrketing

5

Exam

 

Restaurant Business Organisation

5

Credit, екзамен, course paper

 

Standardization, certification and metrology

5

Exam

 

Hotel and Restaurant Industry Constructions Designing

5

Exam, course project

 

Advanced Study of  Restaurant Business

4,5

Exam

 

Advanced Study of  Hotel Business

5

Exam

 

Computer Technological Engineering

5

Exam

 

Restaurant Internship

3

Credit

 

Restaurant Internship

6

Credit

 

Pre-Diploma Internship

8

Credit

The total amount of Compulsory courses

159

24 Exams,
8 Credits
3 course paper
1 course project

II. Selective courses

 

Commercial law

4

Credit

 

Administrative Law

 

Fundamentals of Research and Intellectual Property

4

Credit

 

Patent science

 

Labor Law

4

Credit

 

Ethics of business communication

 

Physics

4

Exam

 

Biochemistry

 

Microbiology and commodity science

4

Credit

 

Commodity studies

 

Basics of culinary art

3

Credit

 

Introduction into Practice

 

Physiology, hygiene and sanitation

4

Exam

 

Hygiene and sanitation

 

Hotel and Restaurant Business Equipment

3

Exam

 

Personnel Management

 

Public construction and engineering equipment of buildings

3

Exam

 

Entrepreneurship and Business Culture

 

Technology of Foods for Particular Uses

4

Credit

 

Candy Manufacture Technology

 

Hotel and Restaurant Business Infrastructure

3

Credit

 

Information and PR Technologies in Hotel and Restaurant Business

 

Travel Services Market Conjuncture

4

Credit

 

Ethics in Business Communication

 

Advanced Study of  Restaurant Business Technologies

4

Credit

 

Business Economic and Organizational Governance

 

SHRS Organizational Management

3

Credit

 

Product and Service Quality Management

 

Hotel and Restaurant Enterprise Design and Interior Facilities

3

Credit

 

Contemporary Architectural and Interior Concepts

 

National Culinary Art

3

Credit

 

Catering

 

Bar Business and Sommelier Activity Management

3

Credit

 

Beverage Technology and  Barista Responsibilities

Total amount of Selective courses

61

6 Exams,
13 Credits

Completion and defence of Bachelor degree thesis

16,5

Exam

Official duration of programme 

240

30 Exams,
21 Credits,
3 course paper
1 course project

Навчально-науковий ресторанно-готельного бізнесу

Бакалаврська програма “Готельно-ресторанна справа”
Cпеціальність 241 “Готельно-ресторанна справа”

Кваліфікація
бакалавр з готельно-ресторанної справи

Тип диплома
одиничний

Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС

Нормативний термін навчання
4 роки

Рівень
бакалавр (перший цикл вищої освіти)

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання
Наявність  повної загальної середньої освіти

Форма навчання
Денна, заочна

Профіль програми:
Мета програми
Надати фундаментальну теоретичну та практичну підготовку  з формуванням загальних та професійних компетентностей, необхідних для широкого доступу до працевлаштування на підставі глибоких міцних знань та здатності до самостійної виробничої діяльності в умовах готельних та ресторанних закладів, на первинному рівні управління структурними підрозділами, операційними системами та процесами в закладах готельно-ресторанного господарства

Характеристика програми (програмні області, які формують основу програми)
Гуманітарна підготовка; економіко-правова підготовка; професійна підготовка з готельно-ресторанної справи (26:18:56)

Тип програми
Загальна

Орієнтація програми
Освітньо-професійна програма з академічною орієнтацією на сучасні особливості готельного господарства та ресторанних технологій
Особливості
Наявність поглибленої практичної підготовки, акцент на готельне господарство, ресторанні технології виробництва та обслуговування. Підготовка з етики ділового спілкування, трудового та договірного права, кулінарної майстерності, кухонь народів світу, національного ресторанного сервісу, ресторанної справи, бухгалтерського обліку, фінансів, грошей та кредиту, світового ринку готельних та ресторанних послуг, барної справи та організації роботи сомельє

Здатність до працевлаштування (потенційні галузі/сфери працевлаштування випускників)
Фахівець з готельно-ресторанної справи має високий рівень теоретичної підготовки, спеціальні знання, поглиблену спеціалізовану фахову підготовку, що дозволяє займати такі посади: керівника підрозділів, менеджера в готельному та ресторанному господарстві, фахівця із спеціалізованого обслуговування, стандартизації, сертифікації та якості

Подальше навчання
Випускники, які успішно опанували освітньо-професійну програму бакалавра, можуть продовжувати навчання в магістратурі

Викладання та навчання
Лекції, лабораторні роботи, семінарські та практичні заняття, тренінги, виробнича практика, переддипломна практика, самостійна робота (підготовка доповідей, презентацій, рефератів, курсових робіт, дипломної роботи), консультації із викладачами

Оцінювання
Письмові екзамени, комп'ютерне тестування, тестування, усні презентації, усне опитування, заліки, захисти практик, курсових робіт,  дипломної роботи

Програмні компетентності


Компетентності

Загальні (generic competences, transferable skills)

1

Здатність до формування світогляду щодо розвитку людського буття, суспільства і природи, духовної культури. Здатність розглядати суспільні явища в розвитку і конкретних історичних умовах; здатність оперувати філософськими категоріями та поняттями;здатність до аналізу і синтезу соціально-значущих проблем та процесів; здатність критично оцінювати і прогнозувати соціальні, економічні, політичні, екологічні, культурні та інші події та явища; здатність до саморегуляції та здорового способу життя; уміння обґрунтовувати управлінські рішення та спроможність забезпечувати їх правомочність; концептуальні знання, здобуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень

2

Здатність здійснювати комунікаційну діяльність. Здатність працювати у колективі та команді; здатність ставитися з повагою до національних та культурних традицій населення інших країн; здатність демонструвати прихильність та етичність до несхожості та інших культур через особисті лідерські якості та менеджерський стиль; здатність працювати в міжнародному середовищі; здатність до критики та самокритики; здатність ефективно спілкуватися з колегами, фахівцями інших галузей та споживачами, представляти інформацію у зручний та зрозумілий спосіб усно і письмово, використовуючи відповідну лексику та термінологію рідною або іноземною мовами

3

Здатність застосовувати знання на практиці. Здатність ефективно використовувати на практиці знання з дисциплін загальної та професійної підготовки; здатність працювати самостійно і автономно; здатність діяти з позицій соціальної відповідальності, займати активну громадянську та життєву позиції; здатність розвивати лідерські якості; здатність виконувати професійну діяльність у відповідності до стандартів якості; здатність до формування культури мислення, її сприйняття; здатність до навчання; здатність генерувати ідеї, що дозволяють створювати та реалізовувати інноваційні ресторанні технології та послуги; здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній діяльності; вміння реалізовувати проект

4

Письмова й усна комунікація рідною та іноземною мовами. Здатність правильно розмовляти та писати згідно з різними комунікаційними стилями, а саме: неофіційного та офіційного

5

Здатність до самовдосконалення. Відкритість новому досвіду, здатність приймати відповідальні рішення і знаходити вихід із нештатних ситуацій, потреба і здатність до особистісного саморозвитку, самовдосконалення та професійного зростання протягом всього життя

6

Професійне володіння комп’ютером та інформаційними технологіями. Здатність використовувати сучасне прикладне програмне забезпечення для професійної діяльності; здатність працювати з інформацією, у тому числі в глобальних комп’ютерних мережах

Фахові(subject specific competences)

1

Базові загальні знання. Володіння базовими загальними знаннями із готельного і ресторанного господарства, що дозволяє розв’язувати прикладні і наукові завдання в готельному і ресторанному господарстві. Знання базових підходів, методологій інших дисциплін і здатність застосовувати їх в контексті професійної діяльності

2

Організаційні навички. Здатність аналізувати сучасні тенденції розвитку сфери ресторанного господарства; здатність організовувати колективну працю з метою надання послуг готельного сервісу, харчування та організації дозвілля; здатність організовувати сервісно-виробничий процес на сучасному рівні з урахуванням вимог і потреб споживачів та забезпечувати його ефективність; здатність організовувати роботу працівників із дотриманням діючих нормативних документів; здатність забезпечувати умови праці з дотриманням правил техніки безпеки; здатність запроваджувати заходи та засоби поліпшення умов праці; здатність забезпечувати безпеку життя і здоров’я споживачів

3

Технологічні навички. Здатність організовувати процес надання основних і додаткових послуг у закладах готельно-ресторанного господарства; здатність проектувати технологічний процес виробництва продукції і складати  необхідну нормативну документацію; здатність розробляти пропозиції з впровадження інновацій в готельній справі, ресторанних технологіях виробництва та обслуговування споживачів; здатність розробляти нормативну документацію на послуги і продукцію; здатність користуватися різними автоматизованими системами у роботі закладів готельно-ресторанного господарства

4

Технічні навички. Здатність здійснювати підбір технологічного устаткування та обладнання, визначати площі приміщень; здатність вирішувати питання раціонального використання просторових і матеріальних ресурсів; здатність розробляти об’ємно-планувальні рішення закладів готельного і ресторанного господарства; що відповідають будівельним, екологічним та санітарно-гігієнічним нормам, правилам техніки безпеки та протипожежним вимогам; здатність забезпечувати гармонію зовнішнього та внутрішнього оформлення закладів готельного і ресторанного господарства; здатність передбачати в закладах готельного і ресторанного господарства умови для людей з обмеженими фізичними можливостями

5

Навички контролю та оцінювання. Здатність здійснювати оперативний контроль якості надання послуг у закладах готельно-ресторанного господарства; уміння контролювати якість послуг, сировини та готової продукції; здатність забезпечувати дотримання  вимог діючої нормативної документації; здатність аналізу технологічної, виробничої та економічної діяльність, ефективності управління ресурсами у готельному і ресторанному господарстві

6

Навички планування. Здатність аналізувати та прогнозувати процеси у готельно-ресторанному господарстві на всіх рівнях, визначати закономірності та тенденції їх розвитку, оцінювати вплив факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на функціонування готельно-ресторанного господарства, наводити прогнозні оцінки; здатність розробляти коротко- та середньострокові плани діяльності закладів готельного і ресторанного господарства; здатність обґрунтовувати ціни на послуги та продукцію; планувати обсяги виробництва та реалізації; здатність здійснювати планування потреби у ресурсах (матеріальних, фінансових, трудових) у закладах готельно-ресторанного господарства; здатність планувати середньостроковий розвиток та оперативні конкурентні дії для закладів готельно-ресторанного господарства; здатність аналізувати динаміку попиту на продукцію і послуги

7

Математичні навички. Здатність використовувати відповідне програмне забезпечення, математичні моделі та методи для проведення розрахунків щодо рецептурних складових, ефективності виробничої діяльності, конкурентоспроможності, витрат підприємства, визначення оптимальної вартості послуг та продукції

8

Розв’язання проблем. Здатність швидко та ефективно розв’язувати широке коло проблем, що виникають під час професійної діяльності, шляхом практичного використання комунікаційних навичок, спеціалізованих знань та сучасних технологій

9

Ерудиція. Здатність ефективно та доцільно застосувати широке коло знань з організації готельного та ресторанного господарства, технологій продукції ресторанного господарства, контролю якості продукції та послуг, економіки, менеджменту, гуманітарних дисциплін в контексті професійної діяльності. Ця здатність повинна ґрунтуватися на засвоєнні широкого кола теорій та тем програмних областей програми

Програмні результати навчання
Базові знання і розуміння організації готельного і ресторанного господарства,технології продукції ресторанного господарства, стандартизації, сертифікації і метрології, фізіології, гігієни і санітарії, управління якістю продукції та послуг, проектування об'єктів готельно-ресторанного господарства, що формують основи професійної підготовки.
Здатність демонструвати знання і розуміння щодо: застосування сучасних методів аналізу тенденцій і перспектив розвитку готельно-ресторанного господарства; особливостей функціонування закладів готельно-ресторанного господарства; форм управління закладами в Україні та світі; нормативно-правових актів, що регулюють діяльність закладів готельно-ресторанного господарства; сучасних підходів до класифікації закладів.
Здатність демонструвати на базовому рівні знання і розуміння процесу надання готельних і ресторанних послуг відповідно до функціональної схеми організації діяльності закладу; моделювання сервісно-виробничих процесів закладів готельно-ресторанного господарства і забезпечення їх апаратурного оформлення.
Здатність вивчати та аналізувати потреби гостей та споживачів, забезпечувати високий рівень сервісу у закладах готельно-ресторанного господарства; уміння розробляти та розглядати пропозиції щодо впровадження інноваційних прийомів і методів праці, раціональних видів обслуговування; додаткових видів послуг; уміння організовувати технологічний процес виробництва та реалізації продукції; уміння організовувати і проводити роботи з удосконалення організації виробництва, впровадження прогресивних технологій, підвищення якості послуг та продукції, ефективного використання техніки та інших ресурсів, підвищення професійної майстерності працівників.
Здатність організовувати: ефективну взаємодію всіх підрозділів, цехів, дільниць та інших структур закладів готельного і ресторанного господарства; діяльність колективу закладу на забезпечення високої якості послуг та продукції; своєчасне постачання продовольчих та матеріально-технічних ресурсів; одержання, складування, збереження і раціональне використання товарів; перевірку супровідних документів на товари, що надходять до закладу.
Здатність демонструвати знання і розуміння організації праці працівників на робочих місцях, встановлення виробничих, поточних та середньострокових завдань виробничим бригадам та окремим працівникам; уміння складати графіки виходу на роботу працівників, розподіляти їх по змінах і робочих місцях з урахуванням раціональних форм організації праці та економії часу; здатність організовувати роботу працівників закладу  з урахуванням кваліфікації, досвіду роботи працівників, раціонального розподілу праці та вимог виробництва; здатність впроваджувати заходи щодо підвищення продуктивності праці, забезпечувати оптимальну зайнятість працівників, сприяти організації умов для належного відпочинку працівників під час перерв у роботі; уміння приймати компромісні рішення у разі виникнення конфліктних ситуацій у колективі або під час обслуговування споживачів.
Базові знання і розуміння організаційно-технічних заходів щодо покращання умов праці працівників, профілактичних заходів щодо запобігання професійним захворюванням і виробничому травматизму, забезпечення виконання працівниками правил і норм охорони праці; уміння організовувати дотримання працівниками закладу правил і норм охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни, проходження в установленому порядку медичного огляду; уміння організовувати проведення інструктажу працівників закладу з техніки безпеки та перевірку знань з цих питань; уміння організовувати проведення інструктажу працівників закладу з правил експлуатації торгово-технологічного обладнання та технологічного устаткування, інвентарю, посуду, меблів тощо.
Базові знання і уміння надавати послуги з дотриманням вимог безпеки, екологічності та тих, що забезпечують гармонізацію інтересів споживачів і закладів готельно-ресторанного господарства; здатність моделювати та організовувати процеси виробництва, споживання, надання основних і додаткових готельних і ресторанних послуг; уміння організовувати надання послуг з  організації дозвілля, реалізації та організації споживання продукції у закладах та поза їх межами; уміння організовувати надання інформаційно-консультативних та інших послуг; уміння організовувати роботу працівників готелю, торговельної групи та зали; здатність брати участь у розробленні заходів щодо підвищення майстерності працівників; здатність брати участь у розробленні дизайну інтер’єрів, рекламних матеріалів, музичних програм, моделей форменого, санітарного та робочого одягу, складанні та оформленні спеціальних меню; здатність організовувати роботу з дотримання правил експлуатації устаткування, приладів, обладнання тощо.
Здатність демонструвати знання і уміння щодо надання основних і додаткових послуг у закладах готельно-ресторанного господарства; здійснення розрахунку та складання відповідної документації для забезпечення процесу надання послуг; уміння розробляти та розглядати пропозиції щодо розширення асортименту основних і додаткових послуг у закладах готельно-ресторанного господарства; уміння проектувати технологічний процес виробництва продукції із урахуванням діючих вимог; здатність на основі чинної нормативно-технічної документації здійснювати розрахунок витрат сировини та виходу готової продукції; уміння розробляти та розглядати пропозиції щодо розширення асортименту страв і напоїв, розробляння нових, фірмових видів продукції.
Здатність демонструвати знання і уміння щодо удосконалення роботи закладів готельно-ресторанного господарства на основі існуючих джерел інформації; уміння здійснювати оптимізацію використання всіх видів ресурсів підприємства, управління матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками у межах логістичної системи закладу.
Здатність демонструвати знання і уміння щодо користування різними автоматизованими системами у роботі закладів готельно-ресторанного господарства; уміння застосовувати методи ідентифікації, класифікації та надання інформації за допомогою програмних і комп’ютерних засобів, локальних і глобальних мереж.
Здатність демонструвати вправність у вирішенні питань раціонального використання площ і забезпечення закладу готельно-ресторанного господарства усіма видами устаткування, інвентарем, посудом відповідно до існуючих нормативів та згідно з вимогами охорони праці та здоров’я, захисту навколишнього середовища, протипожежного захисту, санітарними правилами тощо.
Здатність демонструвати знання і уміння щодо реалізації технічних завдань на реконструкцію структурних підрозділів виробництва і закладу в цілому; уміння формувати вихідні дані на проектування закладів готельно-ресторанного господарства; уміння розробляти просторове рішення закладів відповідно до моделі їх роботи, нормативних вимог, сучасних презентаційних і дизайнерських концепцій.
Здатність застосувати знання та розуміння щодо формування та користування банком технічних умов, стандартів тощо, відстежувати зміни у них, на основі чого підтримувати високий рівень якості надання послуг; здатність дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог до технічного обслуговування приміщень і устаткування в закладах готельно-ресторанного господарства; уміння здійснювати оперативний контроль за культурою надання послуг; уміння здійснювати контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог обслуговуючим персоналом; уміння здійснювати оперативний контроль за технікою обслуговування та за дотриманням правил торгівлі в закладах готельно-ресторанного господарства.
Здатність застосувати знання та розуміння управлінсько-правової та організаційно-економічної систем забезпечення функціонування закладів готельно-ресторанного господарства; принципів формування системи адміністративного менеджменту; уміння аналізувати та розраховувати економічні показники діяльності закладів, використовуючи стандартні методики; уміння аналізувати та планувати фінансові показники господарської діяльності закладу; здійснювати управління поточними витратами, доходами та прибутками закладу; здатність оцінювати за стандартними методиками конкурентоспроможність та економічний потенціал закладу на основі даних статистичної звітності, бухгалтерського обліку та спеціальних досліджень; уміння аналізувати використання ресурсів закладу з метою їх оптимізації, управління матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками у межах логістичної системи закладу готельного і ресторанного господарства; уміння, використовуючи стандартні методики, обґрунтовувати та розробляти програми та обсяги надання послуг (виробництва продукції) із урахуванням особливостей застосування натуральних і вартісних показників у сфері готельно-ресторанного господарства.
Здатність аналізувати ціноутворюючі фактори й обґрунтовувати ціни на послуги та продукцію з урахуванням їх собівартості, конкуренції на ринку, напряму діяльності, типу та класу закладу; уміння аналізувати та планувати обсяг виробництва (реалізації) продукції, її асортимент на середньостроковий період; здатність за показниками сезонності корегувати обсяги надання послуг та виробництва продукції.
Здатність аналізувати організаційно-технічний рівень закладу на основі атестації робочих місць; уміння обґрунтовувати можливості економії ресурсів, визначивши ефективність їх використання на основі стандартних методик; уміння визначати потреби в матеріальних, трудових і фінансових ресурсах, необхідних для поточної діяльності закладів готельно-ресторанного господарства, використовуючи нормативно-технічну документацію; здатність оцінювати та вибирати найкращі джерела та моделі забезпечення закладу всіма видами ресурсів.
Здатність застосувати знання та уміння щодо моніторингу основних конкурентів закладу на локальному ринку; уміння визначати завантаженість працівників закладів готельно-ресторанного господарства впродовж різних часових термінів роботи; уміння розраховувати продуктивність праці й обґрунтовувати заходи щодо її підвищення; здатність планувати й управляти процесами у виробничій та організаційно-обслуговуючій підсистемах закладів; уміння моделювати процеси виробництва та обслуговування; уміння оцінювати конкурентоспроможність закладів, продукції, послуг на основі стандартних методик; уміння визначати можливі фактори ризику й оцінювати рівні ризику діяльності різних типів, класів, категорій, місця розміщення закладів, тощо; уміння обґрунтовувати пропозиції та готувати матеріали до складання плану соціального розвитку колективу закладу.
Базові знання і уміння проводити маркетингові дослідження на локальному ринку й узагальнювати їх результати за стандартними методиками; уміння визначати ринкові можливості розвитку закладів готельно-ресторанного господарства; обґрунтовувати ефективну товарну, цінову, збутову, комунікаційну політику; уміння визначати характеристики цільового для закладу сегмента ринку, потенційних гостей та споживачів, їх поведінкові особливості, використовуючи результати маркетингових досліджень; уміння здійснювати аналізування збуту продукції (послуг) та зміни попиту на них; уміння підготовлювати матеріали до розроблення маркетингового плану закладів готельно-ресторанного господарства.
Здатність демонструвати знання та розуміння основ макроекономіки, мікроекономіки, бухгалтерського обліку, менеджменту, маркетингу, економіки підприємства. Рівень знань цих дисциплін повинен бути достатнім для роботи в галузі готельно-ресторанного господарства.
Здатність демонструвати знання і розуміння в гуманітарній підготовці (історія української державності та культури, філософія, соціологія, психологія, правові дисципліни), з метою системного формування світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, загальнокультурної та правової підготовки.
Здатність демонструвати вправність у володінні іноземною мовою, включаючи спеціальну термінологію для професійного спілкування з фахівцями та нефахівцями.

Модулярізація програми
Кожна одиниця програми має довільний вимір (не менш 3 кредитів).
Одному кредиту ЄКТС відповідають 30 год. загального навчального навантаження студента. Один семестр – 30 кредитів, навчальний рік – 60 кредитів.

Форми атестації
Виконання та захист дипломної роботи.

Перелік компонентів освітньо-професійної програми


Код

Компоненти

Кількість кредитів

Форма контролю

1

2

3

4

Обовязкові компоненти

I. Цикл загальної підготовки

ОЗП1

Історія української державності та культури 

5

залік

ОЗП2

Філософія

4

екзамен

ОЗП3

Політична економія

5

екзамен

ОЗП4

Вища математика

6

екзамен

ОЗП5

Іноземна мова 

10

2 екзамени

ОЗП6

Інформатика та інформаційні технології

5

залік

ОЗП7

Ділова українська мова

5

екзамен

ОЗП8

Соціологія та політологія

5

екзамен

ОЗП9

Макроекономіка

5

екзамен

ОЗП10

Туризмознавство

5

екзамен

ОЗП11

Мікроекономіка

5

екзамен

ОЗП12

Математика для економістів: Теорія ймовірності і математична статистика

5

екзамен

 

IІ. Цикл професійної підготовки

ОПП1

Технологія продукції ресторанного господарства

11

2 екзамени, курсова робота

ОПП2

Фінанси, гроші та кредит

5

залік

ОПП3

Економіка підприємства

6

екзамен

ОПП4

Організація готельного господарства

10

залік,екзамен, курсова робота

ОПП5

Менеджмент

5

екзамен

ОПП6

Бухгалтерський облік

5

екзамен

ОПП7

Маркетинг

5

екзамен

ОПП8

Організація ресторанного господарства

5

залік, екзамен, курсова робота

ОПП9

Стандартизація, сертифікація і метрологія

5

екзамен

ОПП10

Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства

5

екзамен, курсовий проект

ОПП11

Поглиблене вивчення ресторанної справи

4,5

екзамен

ОПП12

Поглиблене вивчення готельної справи

5

екзамен

ОПП13

Комп’ютерне технологічне проектування

5

екзамен

ОПП14

Практика ресторанна

3

залік

ОПП15

Практика готельна

6

залік

ОПП16

Практика переддипломна (виробнича)

8

залік

Загальний обсяг обовязкових компонентів

 

162,5

24 екзамени,                8 заліків,                   3 курсових роботи, 1 курсовий проект

Вибіркові компоненти

I. Цикл загальної підготовки

ВЗП1

Господарське право

4

залік

ВЗП2

Адміністративне право

ВЗП3

Основи наукових досліджень та інтелектуальна власність

4

залік

ВЗП4

Патентознавство

ВЗП5

Трудове право

4

залік

ВЗП6

Етика ділового спілкування

IІ. Цикл професійної підготовки

ВПП1

Фізика

4

екзамен

ВПП2

Біохімія

ВПП3

Мікробіологія та товарознавство

4

залік

ВПП4

Товарознавство

ВПП5

Основи кулінарної майстерності

3

залік

ВПП6

Вступ до фаху

ВПП7

Фізіологія, гігієна та санітарія

4

екзамен

ВПП8

Гігієна і санітарія

ВПП9

Устаткування закладів готельного і ресторанного господарства

3

екзамен

ВПП10

Управління персоналом

ВПП11

Громадське будівництво та інженерне обладнання будівель

3

екзамен

ВПП12

Підприємництво та бізнес-культура

ВПП13

Технологія спеціальних продуктів

4

залік

ВПП14

Технологія кондитерського виробництва

ВПП15

Інфраструктура готельного і ресторанного господарства

3

залік

ВПП16

Інформаційні та PR технології в готельно-ресторанному бізнесі

ВПП17

Кон'юнктура ринку туристичних послуг

4

залік

ВПП18

Етика ділового спілкування

ВПП19

Поглиблене вивчення технології в ресторанному господарстві

4

залік

ВПП20

Економіко-організаційні основи бізнесу

ВПП21

Організація роботи ПГРГ

3

залік

ВПП22

Управління якістю продукції та послуг у галузі

ВПП23

Дизайн об’єктів та інтер’єр приміщень закладів готельно-ресторанного бізнесу

3

залік

ВПП24

Сучасні архітектурні та інтер’єрні рішення

ВПП25

Кулінарне мистецтво країн світу

3

залік

ВПП26

Кейтеринг

ВПП27

Барна справа та організація роботи сомельє

3

залік

ВПП28

Технологія напоїв та робота баріста

Загальний обсяг вибіркових компонентів

61

6 екзамени,            13 заліків

Виконання та захист дипломної роботи

16,5

екзамен

Загальний обсяг освітньої програми

240

30 екзаменів,                21 залік,                   3 курсових роботи,                   1 курсовий проект

Rate this item
(0 votes)
More in this category: « 181 Food Technologies