05 Social and Behavioral Sciences
051 Economics

Qualification
Bachelor in Economics
Programme content
240 ECTS credits
Statutory term of apprenticeship
4 years
Level
Bachelor (first cycle of higher education)

Number

Course unit title

ECTS credits

Mode of control

I. Compulsory courses

  1.  

History of  Ukrainian Statehood and Culture

5

Credit

 

Philosophy

4

Exam

 

Political Economy

5

Exam

 

Advanced Mathematics

5

Exam

 

Computer Science and  Information Technology

5

Credit

 

Foreign Language

12

Exam

 

Business Ukrainian

5

Exam

 

Sociology and Politology

5

Exam

 

Macroeconomics

7

Exam

 

Microeconomics

5

Exam, course paper

 

Mathematics for Economists: Theory of Probability and Mathematical Statistics

5

Exam

 

Microeconomic analysis

5

Credit

 

Economic and Mathematical Methods and Models: Econometrics

5

Exam

 

Statistics

5

Exam

 

Finance, Money and Credit

5

Credit

 

Economics of  Enterprise

6

Exam, course paper

 

International Economics

5

Exam

 

Microeconomic analysis

5

Exam

 

Management

5

Exam

 

Accounting

5

Exam

 

Marketing

5

Exam

 

History of  Economics and Economic Thought

5

Exam

 

Transformational Economy

5

Exam

 

State Economy Adjustment

5

Exam, course paper

 

Personnel Management

4

Exam

 

Fundamentals of scientific activity

4

Exam

 

Economic comparativist

6

Exam, course paper

 

Institutional Economics

6

Exam

 

System analysis in the economics

5

Exam

 

Pre-Diploma Internship

12

Credit

The total amount of Compulsory courses

159

23 Exams,        
5 Credit,                4 course paper

II. Selective courses

1.

Rhetoric

5

Credit

2.

Technology of presentations

3.

Psychology

5

Credit

4.

Economic behavior

5.

Commercial Law

4

Credit

6.

Administrative Law

7.

Labour Law

4

Credit

8.

Ethics of  Intercourse

9.

Economic policy

5

Credit

10.

National economy

11.

Industrial Management

4

Credit

12.

Industrial Economics

13.

Economic Globalisation and International Innovation Process

6

Credit

14.

International Innovation Process

15.

System of national accounting

4

Credit

16.

Social responsibility of  business

17.

Economic analysis

4

Exam

18.

Project analysis 

19.

Modern economic theory

5

Credit

20.

Economic thought

21.

Economic of the industry-specific markets

4

Credit

22.

Real estate economics

23.

Economical advancement

5

Credit

24.

Theories of economic growth

25.

Innovation management

5,5

Credit

26.

Corporative management

Total amount of Selective courses

64,5

2 Exams,            12 Credits

Completion and defence of Bachelor degree thesis. 

19,5

Exam

Official duration of programme  

240

29 Exams,                18 Credits,                   4 course paper

Навчально-науковий інститут економіки та підприємництва

Бакалаврська програма  “Економіка”
Cпеціальність 051“Економіка”

Кваліфікація
бакалавр з економіки

Тип диплома
одиничний

Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС

Нормативний термін навчання
4 роки

Рівень
бакалавр (перший цикл вищої освіти)

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання
Наявність  повної загальної середньої освіти

Форма навчання
Денна, заочна

Профіль програми:
Мета програми
Надати освіту в економічній сфері з формуванням загальних та професійних компетентностей, необхідних для працевлаштування, підготувати студентів із особливим інтересом до спеціалізації у галузях економіки для подальшого навчання

Характеристика програми (програмні області, які формують основу програми)
Гуманітарна підготовка, іноземна мова, менеджмент, професійна підготовка з економіки (20:15:15:50)

Тип програми
загальна

Орієнтація програми
Освітньо-професійна програма з академічною орієнтацією на сучасні особливості розвитку різних галузей економіки.

Особливості
Наявність поглибленої практичної підготовки з економіки, акцент на мікроекономічний та макроекономічний аналіз, економічну поведінку, прикладне програмне забезпечення

Здатність до працевлаштування (потенційні галузі/сфери працевлаштування випускників)
Фахівець з економіки має високий рівень теоретичної підготовки, спеціальні знання, поглиблену спеціалізовану фахову підготовку, що дозволяє займати такі посади: економіст-аналітик з дослідження мікро- та макроекономічного середовища; консультант з ефективної організації підприємницької діяльності та ринкового аналізу; фахівець з політико-економічного консультування; фахівець економічних, фінансових, маркетингових, виробничо-економічних, аналітичних служб підприємств різних організаційно-правових форм й різних галузей; посади викладача у середніх школах

Подальше навчання
Випускники, які успішно опанували освітньо-професійну програму бакалавра, можуть продовжувати навчання в магістратурі

Викладання та навчання
Лекції, практичні заняття, переддипломна практика, самостійна робота (підготовка есе, презентацій, рефератів, курсових робіт, дипломної роботи)

Оцінювання
Письмові екзамени, заліки, захисти практик, курсових робіт, комплексний екзамен, захист дипломної роботи

Програмні компетентності 

Компетентності

Загальні (generic competences, transferable skills)

1.

Здатність породжувати нові ідеї (креативність). Здатність генерувати ідеї, які дозволяють реалізовувати інноваційні проекти.

2.

Здатність застосовувати знання на практиці. Здатність ефективно використовувати на практиці отримані знання з дисциплін загальної та професійної підготовки.

3.

Адаптивність і комунікабельність. Здатність до ефективного ділового спілкування, спроможність представляти інформацію у зручний та зрозумілий спосіб, використовуючи відповідну лексику та термінологію.

4.

Аналіз та синтез. Здатність до раціонального осмислення навколишнього світу і явищ, які в ньому відбуваються, застосування методів та прийомів логічного пізнання закономірностей і сутності явищ і процесів.

5.

Професійне володіння комп’ютером та інформаційними технологіями в сфері економічних досліджень. Здатність використовувати комп’ютерну техніку та інформаційні технології, сучасне прикладне програмне забезпечення для пошуку, аналітичної обробки, систематизації інформації, формування бази даних, кількісної оцінки і прогнозування соціально-економічних процесів та їх наслідків, розробки достатньої кількості альтернативних варіантів управлінських рішень.

6.

Письмова й усна комунікація рідною та іноземною мовами. Здатність до спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (принаймні однією із поширених європейських мов).

Фахові (subject specific competences)

1.

Базові загальні знання. Володіти базовими загальними знаннями з економіки, що дозволяє розв’язувати прикладні і наукові завдання в цій області. Знання базових підходів, методології інших дисциплін і здатність застосовувати їх в контексті економічної діяльності.

2.

Глибокі знання та розуміння. Здатність до розуміння логіки розвитку сучасних економічних поглядів, концепцій, теорій; змісту та визначення сутності соціально-економічних категорій. Знання сучасних соціально-економічних проблем розвитку господарської діяльності на макро- та мікроекономічних рівнях, загальнодержавних, локально-регіональних економічних проблем.

3.

Знання методології сучасної економічної науки. Здатність до застосовування сучасних методів, інструментів аналізу соціально-економічних явищ і процесів; проведення досліджень та складання аналітичних звітів.

4.

Навички оцінювання, надання пропозицій. Здатність до організації аналізу соціально-економічних процесів, вибору критеріїв проведення оцінок, обґрунтування висновків та рекомендацій.

5.

Розв’язання проблем. Здатність швидко та ефективно розв’язувати коло проблем, які виникають під час професійної діяльності, шляхом практичного використання комунікаційних навичок, спеціалізованих знань та сучасних технологій.

6.

Ерудиція. Здатність ефективно та доцільно застосувати широке коло знань з економіки та менеджменту, гуманітарних дисциплін в контексті здійснення практичної діяльності. Ця здатність повинна ґрунтуватися на засвоєнні широкого кола теорій та тем програми.

Програмні результати навчання
Базові знання і розуміння мікроекономіки, макроекономіки, економіки підприємства, національної економіки, інституціональної економіки, які формують основи професійної підготовки.
Здатність продемонструвати знання і розуміння організації економічної діяльності, а саме проведення аналізу економічних процесів на макро- та мікрорівні, розробки економічно обґрунтованих програм діяльності та розвитку господарюючих суб’єктів, прогнозування розвитку економічних явищ і процесів на рівні держави, регіонів, галузей, окремих ринків, підприємств, що дозволяє здійснювати практичну діяльність в економічній сфері загалом, а також у науковій і викладацькій сферах.
Здатність продемонструвати знання та розуміння основ статистики, бухгалтерського обліку, менеджменту, маркетингу, економіки підприємства, міжнародних економічних відносин. Рівень знань цих дисциплін повинен бути базовим, тобто рівнем, необхідним для роботи в потенційних галузях/сферах працевлаштування фахівців з економіки.
Базові знання і розуміння специфіки здійснення економічного аналізу, програмування, прогнозування діяльності господарюючих суб’єктів на мікро- та макрорівні з метою майбутньої спеціалізації.
Здатність продемонструвати знання і розуміння в гуманітарній підготовці (історія української державності та культури, філософія, соціологія, психологія, правові дисципліни), з метою системного формування світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, загальнокультурної підготовки.
Здатність використовувати сучасні технічні засоби, інформаційно-комунікаційнї технології, прикладне програмне забезпечення у професійній діяльності.
Продемонстрована вправність у володінні іноземними мовами, включаючи спеціальну термінологію.

Модулярізація програми
Кожна одиниця програми має довільний вимір (не менш 3 кредитів).
Одному кредиту ЕКТС відповідають 30 год. загального навчального навантаження студента. Один семестр – 30 кредитів, навчальний рік – 60 кредитів.

Форми атестації
Виконання та захист дипломної роботи.

Перелік компонентів освітньо-професійної програми


Код

Компоненти

Кількість кредитів

Форма контролю

1

2

3

4

Обовязкові компоненти

I. Цикл загальної підготовки

ОЗП1

Історія української державності та культури 

5

залік

ОЗП2

Філософія

4

екзамен

ОЗП3

Політична економія

5

екзамен

ОЗП4

Вища математика

5

екзамен

ОЗП5

Інформатика та інформаційні технології

5

залік

ОЗП6

Іноземна мова 

12

екзамен                          

ОЗП7

Ділова українська мова

5

екзамен

ОЗП8

Соціологія та політологія

5

екзамен

ОЗП9

Макроекономіка

7

екзамен

ОЗП10

Мікроекономіка

5

екзамен, курсова робота

ОЗП11

Математика для економістів: теорія ймовірності і економічна статистика

5

екзамен

ОЗП12

Макроекономічний аналіз

5

залік

ОЗП13

Економіко-математичні методи та моделі: економетрика

5

екзамен

 

IІ. Цикл професійної підготовки

ОПП1

Статистика

5

екзамен

ОПП2

Фінанси, гроші та кредит

5

залік

ОПП3

Економіка підприємства

6

екзамен, курсова робота

ОПП4

Міжнародна економіка

5

екзамен

ОПП5

Мікроекономічний аналіз

5

екзамен

ОПП6

Менеджмент

5

екзамен

ОПП7

Бухгалтерський облік

5

екзамен

ОПП8

Маркетинг

5

екзамен

ОПП9

Історія економіки та економічної думки

5

екзамен

ОПП10

Трансформаційна економіка

5

екзамен

ОПП11

Державне регулювання економіки

5

екзамен, курсова робота

ОПП12

Управління персоналом 

4

екзамен

ОПП13

Основи наукової діяльності

4

екзамен

ОПП14

Економічна компаративістика

6

екзамен, курсова робота

ОПП15

Інституціональна економіка

6

екзамен

ОПП16

Системний аналіз в економіці

5

екзамен

ОПП16

Практика переддипломна (виробнича)

12

залік

Загальний обсяг обовязкових компонентів

159

23 екзамена                5 заліків                   4 курсових роботи

Вибіркові компоненти

I. Цикл загальної підготовки

ВЗП1

Риторика

5

залік

ВЗП2

Технологія презентацій

ВЗП3

Психологія

5

залік

ВЗП4

Економічна поведінка

ВЗП5

Господарське право

4

залік

ВЗП6

Адміністративне право

ВЗП7

Трудове право

4

залік

ВЗП8

Етика ділового спілкування

IІ. Цикл професійної підготовки

ВПП1

Економічна політика

5

залік

ВПП2

Національна економіка

ВПП3

Організація виробництва

4

залік

ВПП4

Галузева економіка

ВПП5

Глобалізація економіки та міжнародний інноваційний процес

6

залік

ВПП6

Міжнародний інноваційний процес

ВПП7

Система національного рахівництва 

4

залік

ВПП8

Соціальна відповідальність бізнесу

ВПП9

Економічний аналіз

4

екзамен

ВПП10

Проектний аналіз

ВПП11

Сучасні економічні теорії

5

залік

ВПП12

Економічне мислення

ВПП13

Економіка галузевих ринків

4

залік

ВПП14

Економіка нерухомості

ВПП15

Економічний розвиток

5

залік

ВПП16

Теорії економічного зростання

ВПП17

Управління інноваціями

5,5

залік

ВПП18

Корпоративне управління

Загальний обсяг вибіркових компонентів

64,5

2 екзамени,            12 заліків

Виконання та захист дипломної роботи.

16,5

екзамен

Загальний обсяг освітньої програми

240

29 екзаменів,                18 заліків,                   4 курсових роботи

Rate this item
(0 votes)