051 Economics

PhD “051 Economics Program
051 Economics

Qualification
PhD in Economics
Programme content
240 ECTS credits

Statutory term of apprenticeship
4 years

Level
PhD (third cycle of higher education)

List of components of educational and professional program


No

Course unit title

ECTS credits

Mode of control

1

2

3

4

I. Compulsory courses

1.1. General training

ОЗП1

Philosophy

7

Credit, Exam

ОЗП2

Foreign Language

8

Credit, Exam

1.2 Professional development and enrichment

ОПП1

Psychology and Pedagogy of Higher Education

4

Credit

ОПП2

Economics of Social Modernization

6

Exam

ОПП3

Teaching Practicum

3

Credit

The total amount of Compulsory courses

28

3 Exams,         4 Credits              

IІ. Selective courses

Professional development and enrichment

ВПП1

Modern Economic Theories

6

Credit

ВПП2

History of World Economic Scientific Thought  Evolution

ВПП3

Global Transformations and Development

6

Credit

ВПП4

Globalization of Innovation Process

Total amount of Selective courses

12

2 Credits

Official duration of programme  

40

3 Exams,                6 Credits

Навчально-науковий інститут економіки та підприємництва

Програма  PhD “Економіка”
Cпеціальність 051“Економіка”

Кваліфікація
доктор філософії з економіки

Тип диплома
одиничний

Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС

Нормативний термін навчання
4 роки

Рівень
доктор філософії  (третій цикл вищої освіти)

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання
Наявність ступеня магістра

Форма навчання
Денна, вечірня, заочна

Профіль програми:
Мета програми
забезпечити  здобуття теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Характеристика програми (програмні області, які формують основу програми)
Підготовка за трьома програмними областями (напрямами): навчальна, викладацька, науково-дослідницька (5:5:90)

Тип програми
наукова
Орієнтація програми
Освітньо-наукова програма з академічною орієнтацією на сучасні особливості науково-дослідної та викладацької діяльність в економічній сфері

Особливості
Наявність навчальної педагогічної практики, широкий перелік поглиблених лекційних курсів

Здатність до працевлаштування (потенційні галузі/сфери працевлаштування випускників)
Доктор філософії з економіки має високий рівень фундаментальної освіти, поглиблену спеціалізовану фахову підготовку, що дозволяє займати такі посади: керівник структурного підрозділу (навчального/наукового) та/або викладач вищих навчальних закладів; економічний радник, заступник директора з економічних питань, керівник економічних, аналітичних відділів підприємств, організацій та установ різних організаційно-правових форм у різних секторах економіки, органах виконавчої влади; науковий співробітник – консультант/аналітик/експерт з соціально-економічних питань; керівник та/або виконавець проектів з економічної тематики; бізнес-консультант, керівник інвестиційних та пенсійних фондів, страхових компаній, інвестиційно-інноваційних організацій

Подальше навчання
Випускники, які успішно опанували освітньо-наукову програму доктора філософії, можуть здобувати другий науковий ступінь наукового рівня вищої освіти – доктора наук

Викладання та навчання
Лекції, практичні заняття, самостійна робота (підготовка презентацій, наукових статей, тез доповідей, диcертаційної роботи)

Оцінювання
Екзамени, заліки,  захист дисертаційної роботи

Компетентності

Загальні (generic competences, transferable skills)

1.

Відображення результатів дослідження. Уміння кваліфіковано відобразити результати наукових досліджень у наукових статтях та тезах, опублікованих як у фахових вітчизняних виданнях, так і у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз, а також у методичних рекомендаціях за напрямом дослідження

2.

Здатність до критики та самокритики. Брати участь у критичному діалозі, учитися критикувати широкі наслідки застосування економічних знань у конкретному освітньому та професійному контексті. Здатність до самокритики

3.

Дослідження та осмислення соціальних норм і відносин. Здатність ретельно досліджувати та осмислювати соціальні норми і відносини в економіці і проводити діяльність щодо їхньої зміни

4.

Педагогічні навички. Здатність брати участь у організації науково-навчальної роботи профільної кафедри, знати та розуміти принципи організації роботи профільної кафедри (розподіл функціональних обов’язків, розподіл педагогічного навантаження, місце кафедри у системі науково-дослідної роботи факультету й університету). Застосовувати активні методи навчання, сучасні навчальні технології

5.

Етичні навички. Дотримуватись норм наукової етики щодо здійснення наукової діяльності та проведення власного наукового дослідження

6.

Комунікаційні навички. Здатність доводити результати наукових досліджень та інновацій до колег, публічно їх представляти та захищати на міжнародних та національних наукових конференціях, семінарах, симпозіумах

Фахові (subject specific competences)

1.

Нові знання та розуміння. Здатність до створення та інтерпретації нових знань через оригінальне дослідження такої якості, що задовольняє вимогам рецензентів на національному та міжнародному рівні

2.

Методологічні навички. Знання методологічних основ вивчення економічних процесів. Вміння розробляти методологію економічного дослідження та вирішувати дослідницькі завдання теоретичного та прикладного характеру в сфері економіки. Здатність до участі у міждисциплінарних проектах та вміння використовувати результати наукових досліджень інших галузей науки для досягнення цілей власного наукового дослідження

3.

Дослідницькі навички. Здатність здійснювати оригінальне, незалежне дослідження із глибоким розумінням необхідних дослідницьких парадигм, стратегій і процедур. Уміння з нових дослідницьких позицій формулювати загальну методологічну базу власного наукового дослідження, усвідомлювати його актуальність, мету і значення для розвитку інших галузей науки, суспільно-економічного життя, осмислення основних теорій, принципів і методів аналізу та оцінювання економічних процесів

4.

Викладацькі навички. Здатність до набуття і розуміння, а також ефективного застосування основних та авангардних педагогічних концепцій і методик

5.

Управлінські навички. Здатність демонструвати значний діапазон керівних навичок, методів, інструментів, практик, що пов`язані з науковою та економічною діяльністю

Програмні результати навчання
Здатність продемонструвати здобуті глибинні знання з спеціальності, зокрема засвоєння основних сучасних концепцій, розуміння теоретичних і практичних соціально-економічних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових економічних знань, оволодіння термінологією з досліджуваного наукового напряму.
Загальнонаукові (філософські) знання, що забезпечують формування системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору.
Здатність продемонструвати універсальні навички дослідника, зокрема усної та письмової презентації результатів власного наукового дослідження українською мовою, застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, організації та проведення навчальних занять, управління науковими проектами та/або складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності.
Продемонстрована вправність у володінні іноземними мовами, включаючи спеціальну термінологію для професійного спілкування, достатніх для представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою (англійською або іншою) в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів з економіки.

Модулярізація програми
Кожна одиниця програми має довільний вимір (не менш 3 кредитів).
Одному кредиту ЕКТС відповідають 30 год. загального навчального навантаження студента. Один семестр – 30 кредитів, навчальний рік – 60 кредитів.

Форми атестації
Виконання та захист дисертаційної роботи

Перелік компонентів освітньо-професійної програми


Код

Компоненти

Кількість кредитів

Форма контролю

1

2

3

4

I. Обовязкові компоненти

1.1. Цикл загальної підготовки

ОЗП1

Філософія

7

залік, екзамен

ОЗП2

Іноземна мова

8

залік, екзамен

1.2 Цикл професійної підготовки

ОПП1

Психологія та педагогіка вищої школи

4

залік

ОПП2

Економіка соціального розвитку

6

екзамен

ОПП3

Навчальна педагогічна практика

3

залік

Загальний обсяг обовязкових компонентів

28

3 екзамени,         4 заліки              

IІ. Вибіркові компоненти

Цикл професійної підготовки

ВПП1

Сучасна економічна теорія

6

залік

ВПП2

Історія розвитку світової економічної наукової думки

ВПП3

Глобальні трансформації та розвиток

6

залік

ВПП4

Глобалізація інноваційного процесу

Загальний обсяг вибіркових компонентів

12

2 заліки

Загальний обсяг освітньої програми

40

3 екзамени,                6 заліків

Rate this item
(1 Vote)