Навчально-науковий інститут управління та адміністрування

Бакалаврська програма “Облік і оподаткування”
Cпеціальність 071 “Облік і оподаткування”

Кваліфікація
бакалавр з обліку і оподаткування

Тип диплома
одиничний

Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС

Нормативний термін навчання
4 роки

Рівень
бакалавр (перший цикл вищої освіти)

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання
Наявність  повної загальної середньої освіти

Форма навчання
Денна, заочна

Профіль програми:
Мета програми
надати освіту в сфері обліку і оподаткування з формуванням загальних та професійних компетентностей необхідних для працевлаштування, підготувати студентів із особливим інтересом до певної спеціалізації у бухгалтерському обліку для подальшого навчання

Характеристика програми (програмні області, які формують основу програми)
Гуманітарна підготовка, економіка та менеджмент, професійна підготовка з обліку та оподаткування (25:20:55)

Тип програми
Загальна

 

Орієнтація програми
Освітньо-професійна програма з академічною орієнтацією на сучасні особливості обліку та оподаткування в бюджетних установах, банках, на підприємствах малого бізнесу

Особливості
Наявність поглибленої практичної підготовки з бухгалтерського, фінансового та управлінського обліку, адміністрування та обліку податків, захисту прав споживачів, мистецтва презентацій, з технології працевлаштування

Здатність до працевлаштування (потенційні галузі/сфери працевлаштування випускників)
Фахівець з обліку і оподаткування   має високий рівень теоретичної підготовки, спеціальні знання, поглиблену спеціалізовану фахову підготовку, що дозволяє займати такі посади: фахівця (консультанта) в сфері фінансового та управлінського обліку, фінансового менеджера чи аналітика, бухгалтера-ревізора, фахівця аудиторської фірми, судово-бухгалтерського експерта, фахівця з обліку в страховій компанії, фахівця з обліку в комерційному банку, фахівець із обліку державної податкової міліції, фахівець з обліку в бюджетних установах

Подальше навчання
Випускники, які успішно опанували освітньо-професійну програму бакалавра, можуть продовжувати навчання в магістратурі

Викладання та навчання
Лекції, семінарські заняття, тренінги, виробнича та переддипломна практики, самостійна робота (підготовка есе, презентацій, рефератів, курсових робіт, дипломної роботи)

Оцінювання
Письмові екзамени, заліки, захисти практик, курсових робіт, захист дипломної роботи

Програмні компетентності 

Компетентності

Загальні (generic competences, transferable skills)

1

Адаптивність і комунікабельність. Використання співпраці і роботу в команді для досягнення цілей підприємства; чітка і лаконічна передача інформації під час подання, обговорення та звітності у формальних і неформальних ситуаціях, як у письмовій, так і в усній формі; застосування консультативних навичок для мінімізації або врегулювання конфліктів, вирішення проблеми

2

Організованість. Уміння організувати свій робочий день і сконцентруватися на поставленому завданні

3

Здатність застосовувати знання на практиці. Здатність ефективно використовувати на практиці отриманні знання з дисциплін загальної та професійної підготовки

4

Відповідальність, турбота про якість роботи, що виконується.  Усвідомлення суті та значення діяльності, її наслідків для суспільства і соціального розвитку, уміння турбуватися про результати власної підготовленості до забезпечення положень облікової політики підприємства

5

Здатність до самовдосконалення. Відкритість новому досвіду, здатність приймати відповідальні рішення і знаходити вихід із нештатних ситуацій, потреба і здатність до особистісного саморозвитку, самовдосконалення та професійного зростання протягом всього життя

6

Професійне володіння комп’ютером та інформаційними технологіями. Здатність використовувати сучасне прикладне програмне забезпечення, комп’ютерну графіку та WEB дизайн у сфері обліку та оподаткування

Фахові (subject specific competences)

1

Базові загальні знання. Знати сучасні економічні теорії, економічні закони і категорії, закономірності та принципи ринкової економіки, теорію і практику ведення обліку проведення аудиту в сучасних економічних умовах, чинне податкове законодавство і уміти використовувати їх у своїй практичній діяльності

2

Глибокі знання та розуміння.  Здатність прогнозувати економічні процесі у сфері грошових, фінансових і кредитних відносин; організація процесів формування і використання бюджетів (кошторисів) різних рівнів; забезпечення порядку фінансового планування, обліку і звітності на підприємствах, в організаціях і установах; здатність організувати правильне обчислення та своєчасність сплати податків та інших обов'язкових платежів

3

Навички оцінювання. Здатність оцінити економічну діяльність, фінансово-економічний стан, ефективність управління ресурсами підприємств та організацій; ефективність аналітичного, синтетичного бухгалтерського обліку та облікової політики підприємства вцілому

4

Математичні навички. Здатність використовувати відповідне програмне забезпечення, математичні моделі та методи для проведення розрахунків щодо ефективності виробничої діяльності, конкурентоспроможності, витрат підприємства, визначення оптимальної вартості товарів, робіт та послуг

5

Розв’язання проблем. Здатність швидко та ефективно розв’язувати широке коло проблеми, які виникають під час професійної діяльності, шляхом  практичного використання комунікаційних навичок, спеціалізованих знань та сучасних технологій

6

Ерудиція. Здатність ефективно та доцільно застосувати широке коле знать з вищої математики, економіки, менеджменту, гуманітарних дисциплін  в контексті бухгалтерської діяльності. Ця здатність повинна ґрунтуватися на засвоєнні широкого кола теорій та тем програмних областей програми

Програмні результати навчання
Базові знання і розуміння теорії бухгалтерського обліку, фінансового обліку, аудиту, аналізу господарської діяльності, податкової системи України, управлінського обліку, звітності підприємства, які формують основи професійної підготовки.
Здатність продемонструвати знання і розуміння базових уявлень про складання плану роботи бухгалтерії або аудиторської фірми, визначення їх структури та чисельності працівників, сучасних уявлень про організацію внутрішньогосподарського контролю та здійснення контрольно-аналітичної функції в процесі діяльності.
Здатність продемонструвати знання та розуміння основ макроекономіки, мікроекономіки, статистики, менеджменту, маркетингу, економіки підприємства, міжнародних економічних відносин. Рівень знань цих дисциплін повинен бути базовим, тобто рівнем, необхідним  для роботи в потенційних галузях/сферах працевлаштування фахівців з обліку та оподаткування.
Базові знання і розуміння специфіки обліку у галузях економіки, обліку в банках, обліку в бюджетних організаціях, судово-бухгалтерської експертизи, обліку на підприємствах малого бізнесу, казначейської справи, обліку і звітності у фінансових установах з метою майбутньої спеціалізації і освоєння міждисциплінарних підходів.
Здатність продемонструвати знання і розуміння в гуманітарній підготовці (історія української державності та культури, філософія, соціологія та політологія, риторика, психологія, правові дисципліни), з метою системного формування світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, загальнокультурної підготовки.
Здатність використовувати сучасні технічні засоби, інформаційно-комунікаційнї технології, прикладне програмне забезпечення у професійній бухгалтерській діяльності.
Продемонстрована вправність у використанні професійно-профільних знань у галузі обчислення податків, оформлення відповідної документації, складання бухгалтерської звітності; планування аудиторських перевірок, складання програм аудиту, проведення аудиту окремих об’єктів та напрямків діяльності підприємств і бюджетних установ, підготовки аудиторського заключення, організації та надання консультаційних послуг

Модулярізація програми
Кожна одиниця програми має довільний вимір (не менш 3 кредитів).
Одному кредиту ЕКТС відповідають 30 год. загального навчального навантаження студента. Один семестр – 30 кредитів, навчальний рік – 60 кредитів.

Форми атестації
Виконання та захист дипломної роботи.

Перелік компонентів освітньо-професійної програми


Код

Компоненти

Кількість кредитів

Форма контролю

1

2

3

4

Обовязкові компоненти

I. Цикл загальної підготовки

ОЗП1

Історія української державності та культури 

5

залік

ОЗП2

Філософія

4

екзамен

ОЗП3

Політична економія

5

екзамен

ОЗП4

Вища математика

6

екзамен

ОЗП5

Інформатика та інформаційні технології

5

залік

ОЗП6

Іноземна мова 

5

екзамен

ОЗП7

Ділова українська мова

5

екзамен

ОЗП8

Соціологія та політологія

5

екзамен

ОЗП9

Макроекономіка

5

екзамен, курсова робота

ОЗП10

Мікроекономіка

5

екзамен

ОЗП11

Математика для економістів: Теорія ймовірності і економічна статистика

5

екзамен

ОЗП12

Економіко-математичні методи та моделі: економетрика

5

екзамен

 

IІ. Цикл професійної підготовки

ОПП1

Бухгалтерський облік:загальна теорія

5

екзамен

ОПП2

Фінансовий облік І

5

екзамен

ОПП3

Статистика

5

екзамен

ОПП4

Економіка підприємства

5

екзамен

ОПП5

Фінанси, гроші та кредит

5

залік

ОПП6

Міжнародна економіка

5

залік

ОПП7

Фінансовий облік І

5

екзамен, курсова робота

ОПП8

Менеджмент

5

екзамен, курсова робота

ОПП9

Фінансовий облік ІІ

5

екзамен, курсова робота

ОПП10

Маркетинг

5

екзамен

ОПП11

Управлінський облік

5

екзамен

ОПП12

Облік у бюджетних та фінансових установах

5

екзамен

ОПП13

Аналіз господарської діяльності

5

екзамен, курсова робота

ОПП14

Звітність підприємства

5

екзамен

ОПП15

Практика виробнича з обліку і аналізу

3

залік

ОПП16

Облік і звітність в оподаткуванні

4

екзамен

ОПП17

Організація і методика аудиту

5

екзамен

ОПП18

Податкова система

5

екзамен, курсова робота

ОПП19

Облік на підприємствах малого бізнесу

5

екзамен

ОПП20

Практика переддипломна (виробнича)

12

залік

Загальний обсяг обовязкових компонентів

 

163

27 екзаменів,                10 заліків,                   5 курсових робіт

Вибіркові компоненти

I. Цикл загальної підготовки

ВЗП1

Риторика

5

залік

ВЗП2

Технологія презентацій

ВЗП3

Психологія

5

залік

ВЗП4

Економічна поведінка

ВЗП5

Господарське право

4

залік

ВЗП6

Адміністративне право

ВЗП7

Трудове право

4

залік

ВЗП8

Етика ділового спілкування

IІ. Цикл професійної підготовки

ВПП1

Облікова політика

4

залік

ВПП2

Економічний аналіз

ВПП3

Облік та адміністрування податків

3

залік

ВПП4

Казначейська справа

ВПП5

Облік в галузях економіки

5

залік

ВПП6

Організація обліку за міжнародними стандартами

ВПП7

1С Бухгалтерія

5

залік

ВПП8

Страхування

ВПП9

Облік і аудит в зарубіжних країнах

4

залік

ВПП10

Організація роботи державного казначейства

ВПП11

Внутрішньо-господарський контроль  системі оподаткування

4

екзамен

ВПП12

Облік у банках

ВПП13

Судово-бухгалтерська експертиза у фінансових установах

4,5

залік

ВПП14

Облік і звітність у фінансових установах

ВПП15

Державний фінансовий контроль

5

залік

ВПП16

Операції в банківських і небанківських кредитних організаціях

Загальний обсяг вибіркових компонентів

60,5

2 екзамени,            8 заліків

Виконання та захист дипломної роботи

16,5

екзамен

Загальний обсяг освітньої програми

240

29 екзаменів,                18 заліків,                   5 курсових робіт

Оцініть матеріал!
(0 голосів)