Версія для друку

Навчально-науковий інститут  управління та адміністрування

Бакалаврська програма  “Менеджмент”
Cпеціальність 073 “Менеджмент ”

Кваліфікація
бакалавр з менеджменту

Тип диплома
одиничний

Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС

Нормативний термін навчання
4 роки

Рівень
бакалавр (перший цикл вищої освіти)

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання
Наявність  повної загальної середньої освіти

Форма навчання
Денна, заочна

Профіль програми:
Мета програми
надати економічну освіту у сфері менеджменту і сформувати сукупність затребуваних ринком загальних та професійних компетентностей, що направлені на здобуття студентом комплексу знань, умінь та навичок в управлінні, організації, аналітиці та адмініструванні підприємств, для отримання широкого доступу до працевлаштування, а також підготувати студентів із поглибленим інтересом до менеджменту з метою подальшого продовження їх навчання

Характеристика програми (програмні області, які формують основу програми)
загально-економічна підготовка – 29,2%, професійна підготовка – 70,8%

Орієнтація програми
Освітньо-професійна програма з академічною орієнтацією на сучасні особливості практики у сфері менеджменту

Особливості
Програма розвиває перспективи практичної підготовки фахівців у сфері менеджменту з урахуванням розвитку науки, вимог ринку праці, а також специфічних особливостей управління підприємствами на різних стратегічних рівнях функціонування та виконується в активному дослідницько-практичному середовищі. Програма передбачає проходження переддипломної (виробничої) професійної практики.

Здатність до працевлаштування (потенційні галузі/сфери працевлаштування випускників)
Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми господарювання. Бакалавр з менеджменту може обіймати такі посади: керівник підприємств, установ, організацій та їх підрозділів, менеджер з продаж, менеджер із закупівель, менеджер з реклами, менеджер з персоналу, менеджер зі зв’язків із громадськістю, менеджер з логістики, бренд-менеджер, менеджер в оптовій торгівлі, менеджер в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами, менеджер з адміністративної діяльності, менеджер з постачання, менеджер з туризму, менеджер із зв’язків з громадськістю, менеджер із зовнішньоекономічної діяльності, менеджер кафе (бару, їдальні), менеджер у видавничій діяльності, менеджер у готельному господарстві, менеджер у соціальній сфері, фахівець з методів розширення ринку збуту, фахівець з найму робочої сили, фахівець з питань зайнятості (хедхантер), фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку.

Подальше навчання
Випускники, які успішно опанували освітньо-професійну програму бакалавра, можуть продовжувати навчання в магістратурі.

Викладання та навчання
Лекції, семінарські заняття, тренінги, переддипломна практика, індивідуальні науково-дослідні завдання та самостійна робота (підготовка есе, розроблення презентацій, вирішення кейсів та ситуаційних завдань, написання наукових тез доповідей, рефератів, курсових робіт, дипломної роботи).

Оцінювання
Тестування, експрес-опитування, екзамени, заліки, захист практичних завдань та курсових робіт, захист дипломної роботи.

Програмні компетентності

Компетентності

Загальні (generic competences, transferable skills)

1

Аналіз та синтез. Здатність до аналізу та синтезу з використанням логічних аргументів та перевірених фактів.

2

Розв’язання проблем. Здатність визначати наявність проблеми, аналізувати та вирішувати її. Уміння обґрунтовувати управлінські рішення та спроможність забезпечувати їх правомочність.

3

Робота в команді. Здатність виконувати роботу в команді, зокрема здатність взаємодії із колегами та виконання обов’язкової роботи в установлені терміни.

4

Комунікаційні навички. Здатність до ефективних комунікацій та до представлення складної комплексної інформації у стислій формі усно та/або письмово із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та відповідною діловою мовою, у тому числі іноземною. Здатність до комунікаційної взаємодії у підприємницькій діяльності.

5

Професійне володіння комп’ютером та інформаційними технологіями. Здатність використовувати сучасне прикладне програмне забезпечення у професійній діяльності.

6

Здатність застосовувати знання на практиці. Здатність ефективно використовувати на практиці отриманні знання з дисциплін загальної та професійної підготовки.

Фахові (subject specific competences)

1

Базові загальні знання. Здатність використовувати базові загальні знання з менеджменту для розв’язання прикладних і наукових завдання у цій сфері.

2

Глибокі знання та розуміння. Здатність аналізувати кон’юнктуру ринку, визначати закономірності та тенденції його розвитку, оцінювати вплив факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на функціонування підприємства, наводити прогнозні оцінки.

3

Математичні навички. Здатність використовувати відповідне програмне забезпечення, математичні моделі та методи для проведення розрахунків щодо ефективності діяльності підприємства та визначення його конкурентоспроможності.

Програмні результати навчання
Базові знання і розуміння економіки і фінансів підприємства, політичної економії, економетрики, теорії організації, етики бізнесу, маркетингу та менеджменту підприємства, що формують основи професійної підготовки.
Здатність продемонструвати знання і розуміння організації управління персоналом, державного та регіонального управління, управління інноваціями, що дозволяє здійснювати практичну діяльність у сфері менеджменту.
Здатність продемонструвати знання та розуміння основ макроекономіки, мікроекономіки, статистики, бухгалтерського обліку, маркетингу, фінансів, логістики, міжнародної економіки. Рівень знань цих дисциплін повинен бути базовим, тобто рівнем, необхідним для роботи у потенційних галузях/сферах працевлаштування фахівців з менеджменту.
Здатність продемонструвати знання і розуміння в гуманітарній підготовці (історія української державності та культури, філософія, соціологія та політологія, право), з метою системного формування світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, загальнокультурної підготовки.
Здатність використовувати сучасні технічні засоби, інформаційно-комунікаційні технології, прикладне програмне забезпечення у професійній діяльності.
Базові знання і розуміння специфіки адміністративного менеджменту, стратегічного менеджменту, логістичної діяльності підприємства, управління персоналом, ризиків в управлінні персоналом з метою освоєння майбутньої спеціалізації і міждисциплінарних підходів.

Модулярізація програми
Кожна одиниця програми має довільний вимір (не менш 3 кредитів).
Одному кредиту ЕКТС відповідають 30 год. загального навчального навантаження студента. Один семестр – 30 кредитів, навчальний рік – 60 кредитів.

Форми атестації
Виконання та захист дипломної роботи.

Перелік компонентів освітньо-професійної програми


Код

Компоненти

Кількість кредитів

Форма контролю

1

2

3

4

Обовязкові компоненти

I. Цикл загальної підготовки

ОЗП1

Історія української державності та культури 

5

залік

ОЗП2

Філософія

4

екзамен

ОЗП3

Політична економія

5

екзамен

ОЗП4

Вища математика

6

екзамен

ОЗП5

Іноземна мова 

10

2 екзамени

ОЗП6

Інформатика та інформаційні технології

5

залік

ОЗП7

Ділова українська мова

5

екзамен

ОЗП8

Соціологія та політологія

5

екзамен

ОЗП9

Макроекономіка

5

екзамен, курсова робота

ОЗП10

Мікроекономіка

5

екзамен

ОЗП11

Математика для економістів: Теорія ймовірності і економічна статистика

5

екзамен

ОЗП12

Економіко-математичні методи та моделі: економетрика

5

екзамен

 

IІ. Цикл професійної підготовки

ОПП1

Державне та регіональне управління

5

залік

ОПП2

Статистика

5

екзамен

ОПП3

Фінанси, гроші та кредит

5

залік

ОПП4

Міжнародна економіка

5

екзамен

ОПП5

Теорія організації

6

екзамен

ОПП6

Бухгалтерський облік

5

екзамен

ОПП7

Маркетинг

5

залік

ОПП8

Основи менеджменту

5

екзамен

ОПП9

Адміністративний менеджмент

5

залік

ОПП10

Економіка і фінанси підприємства

10

2 екзамени, курсова робота

ОПП11

Управлінсько-професійна практика

3

залік

ОПП12

Управління персоналом

4

екзамен

ОПП13

Менеджмент підприємства

4

залік

ОПП14

Маркетингові дослідження

5

екзамен

ОПП15

Маркетинг підприємства

4

екзамен, курсова робота

ОПП16

Управління інноваціями

4

екзамен

ОПП17

Практика переддипломна (виробнича)

12

залік

Загальний обсяг обовязкових компонентів

 

161

26 екзаменів,                6 заліків,                   3 курсових роботи

Вибіркові компоненти

I. Цикл загальної підготовки

ВЗП1

Риторика

5

залік

ВЗП2

Технологія презентацій

ВЗП3

Психологія

5

залік

ВЗП4

Економічна поведінка

ВЗП5

Господарське право

4

залік

ВЗП6

Адміністративне право

ВЗП7

Трудове право

5

залік

ВЗП8

Кон'юнктура світового ринку

IІ. Цикл професійної підготовки

ВПП1

Етика бізнесу

5

екзамен

ВПП2

Офісний менеджмент

ВПП3

Самоменеджмент

5

залік

ВПП4

Організація праці менеджера

ВПП5

Комунікативний менеджмент

5

залік

ВПП6

Економічна звітність

ВПП7

Операційний менеджмент

4

залік

ВПП8

Управління організаційною поведінкою

ВПП9

Логістика

4

залік

ВПП10

Потенціал і розвиток підприємства

ВПП11

Управління лояльністю споживачів

5

залік

ВПП12

Маркетинг відносин

ВПП13

Збутова діяльність

5

залік

ВПП14

Логістика розподілу

ВПП15

Управління безпекою бізнесу

4,5

залік

ВПП16

Бізнес-планування

ВПП17

Рекламний менеджмент

5

залік

ВПП18

Транспортна логістика

Загальний обсяг вибіркових компонентів

60,5

1екзамен,         
 8 заліків

Виконання та захист дипломної роботи

16,5

екзамен

Загальний обсяг освітньої програми

240

28 екзаменів,                19 заліків,                   3 курсових роботи

Оцініть матеріал!
(0 голосів)