Про Університет

Про Університет (7)

Положення

28 серпня 2017, 1:00 pm Автор
Категорія Про Університет

  pdf Перелік положень (313 KB)

№ п\п Шифр Положення
 1 P 01.01-01-2015 pdf про порядок обліку, зберігання і використання печаток і штампів (2.24 MB)
 2 P 01.02-01-2015 pdf про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників (1.73 MB)
 3 P 01.02-01-2017 pdf про обрання за конкурсом на посади науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) ДонНУЕТ (879 KB)
 4 P 01.02-02-2016 pdf про порядок обробки та захист персональних даних (9.00 MB)
 5 P 01.02-03-2017 pdf про кадровий резерв (3.99 MB)
 6 P 01.03-01-2017 pdf про приймальну комісію (299 KB)
 7 P 02.01- 06 -2015 pdf про екзаменаційну комісію (2.57 MB)
 8 P 02.01-02-2015 pdf про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка та додатку до диплома про вищу освіту (845 KB)
 9 P 02.01-03-2015 pdf про використання коштів, призначених на виплату стипендій, матеріальної допомоги та матеріалного заохочення студентам (992 KB)
 10 P 02.01-04-2015 pdf про організацію переатестації знань студентів (599 KB)
 11 P 02.01-05-2015 pdf про порядок переведння осіб, які навчаються на договірній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ, фізичних та юридичних осіб, на навчання за кошти державного бюджету (809 KB)
 12 P 02.01-07-2015 pdf про організацію та проведення підсумкового контролю знань у формі тестування (872 KB)
 13 P 02.01-08-2015 pdf про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників (15.20 MB)
 14 P 02.01-09-2016 pdf про самостійну роботу (8.65 MB)
 15 P 02.01-10-2016 pdf про використання єдиної державної електронної бази з питань освіти (7.87 MB)
 16 P 02.01-11-2016 pdf про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти (25.07 MB)
 17 P 02.01-12-2016 pdf про дистанційно-заочне навчання (12.71 MB)
 18 P 02.01-13-2016 pdf про організацію дистанційної роботи наукових та науково-педагогічних працівників (5.76 MB)
 19 P 02.01-14-2016 pdf про порядок виготовлення власного документа про вищу освіту (7.95 MB)
 20 P 02.01-15-2016 pdf про організацію навчальних занять студентів малокомплектних груп (3.40 MB)
 21 P 02.01-16-2016 pdf про організацію навчання за індивідуальним графіком (3.68 MB)
 22 P 02.01-17-2017 pdf про апеляцію результатів підсумкового контролю (5.25 MB)
 23 P 02.01-18-2017 pdf про погодинну оплату праці (4.03 MB)
 24 P 02.01-19-2017 pdf про професора-консультанта (676 KB)
 25 P 02.01-20-2017 pdf про порядок розрахунку штатного розпису професорсько-викладацького складу кафедр ДонНУЕТ (5.66 MB)
 26 P 02.02-01-2016 pdf про відповідальних з якості (4.24 MB)
 27 P 02.02-02-2016 pdf про щорічне оцінювання та визначення рейтингу науково-педагогічних працівників (11.51 MB)
 28 P 02.02-03-2016 pdf про структуру навчально-методичного комплексу дисципліни (6.28 MB)
 29 P 02.02-04-2016 pdf про структуру навчально-методичного комплексу освітньої програми (3.40 MB)
 30 P 02.02-05-2016 pdf про академічний та загальний рейтинг здобувачів вищої освіти (8.64 MB)
 31 P 02.02-06-2016 pdf про закріплення навчальних дисциплін за кафедрами (4.76 MB)
 32 P 02.02-07-2016 pdf про кваліфікаційну роботу здобувача вищої освіти (7.33 MB)
 33 P 02.02-08-2016 pdf про організацію виконання та захисту курсових робіт (проектів) (5.49 MB)
 34 P 02.02-09-2016 pdf про оцінювання залишкових знань здобувача вищої освіти (8.85 MB)
 35 P 02-01-2016 pdf про Краматорський коледж (3.59 MB)
 36 P 02-02-2016 pdf про Маріупольский коледж (3.48 MB)
 37 P 02-03-2016 pdf про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників ДонНУЕТ (1.28 MB)
 38 P 02-04-2017 pdf про стипендіальне забезпечення, матеріальну допомогу та матеріальне заохочення здобувачів вищої освіти (2.58 MB)
 39 P 02-05-2017 pdf про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою (12.02 MB)
 40 P 02-06-2017 pdf про контроль діяльності ННІ та кафедр (4.99 MB)
 41 P 03.01-01-2016 pdf про педагогічну практику аспірантів (5.57 MB)
 42 P 03.02-01-2015 pdf про науково-дослідну лабораторію (3.20 MB)
 43 P 03.02-02-2016 pdf про організацію та планування наукової діяльності (15.55 MB)
 44 P 03.02-03-2017 pdf про наукову та науково-технічну діяльність (11.02 MB)
 45 P 03.02-04-2017 pdf про гранти університету для виконання досліджень (3.22 MB)
 46 P 03.02-05-2017 pdf про проведення відбору наукових робіт та кандидатур молодих учених для участі у конкурсах на здобуття Державних премій та стипендій України (4.18 MB)
 47 P 04.01-01-2015 pdf про академічну мобільність (21.12 MB)
 48 P 04.02-01-2015 pdf про інформаційний супровід веб-ресурсів (6.58 MB)
 49 P 04.02-02-2016 pdf про корпоративну електронну пошту (15.55 MB)
 50 P 04.04-01-2016 pdf про надання платних освітніх та інших послуг (17.14 MB)
 51 P 04.04-02-2016 pdf про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб) (6.19 MB)
 52 P 04.07-01-2016 pdf про об'єктову комісію з питань надзвичайних ситуацій (7.17 MB)
 53 P 04.07-02-2016 pdf про комісію з питань евакуації (7.66 MB)
 54 P 04.08-01-2016 pdf про систему управління охороною праці в університеті (21.56 MB)
 55 P 04.08-02-2016 pdf про навчання, інструктажі і перевірку знань співробітників університету з питань охорони праці (9.25 MB)
 56 P 04-02-2015 pdf про порядок ведення договірної роботи (10.23 MB)
 57 P 04-03-2016 pdf про прийом та організацію навчання іноземних громадян та осіб без громадянства (20.81 MB)
 58 P 05.01-01-2015 pdf про Раду з питань протидії корупції (4.56 MB)
 59 P 05.01-02-2015 pdf про комісію з трудових спорів (3.83 MB)
 60 P 05.01-03-2016 pdf про конференцію трудового колективу (5.82 MB)
 61 P 05.01-04-2016 pdf про порядок ведення претензійно-позовної роботи (14.23 MB)
 62 P 05.01-05-2016 pdf про порядок роботи зі зверненнями громадян (10.54 MB)
 63 P 05.01-06-2016 pdf про наглядову раду (5.59 MB)
 64 P 05.01-07-2016 pdf про порядок надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам ДонНУЕТ (2.98 MB)
 65 P 05.02-01-2016 pdf про практичну підготовку студентів (15.89 MB)
 66 P 05.02-02-2016 pdf про опитування студентів стосовно якості навчальної діяльності (3.70 MB)
 67 P 06.02-01-2016 pdf про ректорат (3.89 MB)
 68 P 06.05-01-2015 pdf про науково-технічну раду (3.49 MB)
 69 P 06.06-01-2016 pdf про навчально-методичну раду (3.87 MB)
 70 P 06.07-01-2016 pdf про Раду з якості (3.75 MB)
 71 P 06.07-02-2016 pdf про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (5.37 MB)
 72 P 06.09-01-2015 pdf про Раду молодих вчених (4.10 MB)
 73 Р 02-07-2017 pdf про експертно-кадрову комісію (2.54 MB)
 74 Р 06.04-02-2017 pdf про комісії вченої ради (5.54 MB)
 75 P 02.02-10-2017   pdf про запобігання та виявлення академічного плагіату (8.04 MB)
 76 P 02.01-01-2016   pdf про організацію освітнього процесу (2.86 MB)
 77 P 02.01-21-2017   pdf про заочну форму навчання із використанням технологій дистанційного навчання (10.14 MB)
 78 P 02.02.11-2017   pdf про організацію та проведення поточного та підсумкового контролю знань у формі тестування (5.87 MB)

Менеджмент якості

21 серпня 2017, 12:52 pm Автор
Категорія Про Університет

Національна доктрина розвитку освіти одним з пріоритетів вбачає постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу з метою розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, виховання покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід'ємну складову європейської та світової спільноти.

ДонНУЕТ постійно удосконалює внутрішні процеси забезпечення якості освітньої діяльності і невпинно формує цілісну систему менеджменту якості.

  pdf Політика в сфері якості (149 KB)

  pdf Положення про Раду з якості (2.52 MB)

  pdf Організаційна структура системи менеджменту якості ДонНУЕТ (66 KB)

  folder Рейтинг успішності студентів ДонНУЕТ за 2 семестр 2016-2017 н.р.

Громадська приймальня

17 серпня 2017, 12:33 pm Автор
Категорія Про Університет

Громадська приймальня
Графік особистого прийому громадян


Посада, прізвище, ім'я та по батькові

Адреса

День прийому

Години прийому

В.о. ректора
Чернега Оксана Богданівна

вул. Трамвайна,16

Понеділок

з 09.00 до 11.00

Перший проректор
Маловичко Світлана Вікторівна

вул. Трамвайна,16

Вівторок

з 09.00 до 12.00

Головний бухгалтер
Арутюнова Тереза Андріївна

вул. Трамвайна,16

Вівторок

з 14.00 до 17.00

Начальник відділу кадрів
Суслова Лариса Віталіївна

вул. Трамвайна,16

Середа

з 14.00 до 17.00

Провідний Юрисконсульт
Ємельянова Анна Геннадіївна

вул. Трамвайна,16

Четвер

з 09.30 до 12.30

Відповідно до Статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» надання публічної інформації ДонНУЕТ здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію можна здійснити запит шляхом заповнення відповідної форми запитів на інформацію.

Запит на інформацію має містити:

 • ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
 • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
 • підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Запити на отримання публічної інформації надсилати за адресою: 50005 Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна, 16 або електронною поштою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Національна доктрина розвитку освіти одним з пріоритетів вбачає постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу з метою розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, виховання покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід'ємну складову європейської та світової спільноти.

ДонНУЕТ постійно удосконалює внутрішні процеси забезпечення якості освітньої діяльності і невпинно формує цілісну систему менеджменту якості.

Політика в сфері якості

Положення про Раду з якості

Організаційна структура системи менеджменту якості ДонНУЕТ

  folder Рейтинг успішності студентів ДонНУЕТ за 2 семестр 2016-2017 н.р.

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (ДонНУЕТ)

Вищий освітній заклад України з 95-річною історією, який своєю освітньою та науковою діяльністю створював передумови для розвитку національної економіки України, підготував понад 150 тис. фахівців в сфері економіки та торгівлі, був  і залишається потужним дослідницьким та просвітницьким центром.
Ініціаторами основних нововведень в діяльності університету, головною рушійною силою розвитку, лідерами в науці та освіті були ректори університету, серед яких перший ректор Птуха М.В., потім академік Воблий К.Г., проф. Руденко П.Т., Мінкевич С.А., Іванчихін  О.Д., Байрачний О.А., Фесенко Ф.Д., Філіппов В.М., Сорока І.В.
Відповідно до рішення ДАК від 7 липня 1998 року (протокол №15) університет  акредитований в цілому за статусом вищого закладу освіти четвертого рівня. У 2008 році, у зв’язку з плановою акредитацією, університет підтвердив цей статус (сертифікат серія РД-ІV № 056307 від 11.11.2009 р., поновлений: серія РД-ІV № 0572886 від 15.12.2014 р.).
Указом Президента України № 169/2007 від 03.03.2007 р. університету надано статус національного.

Понад 150 0000 випускників

 • 25 освітніх програм
 • 5 навчально-наукових інститутів
 • Резюме викладачів
 • 2 коледжі
 • 17 науково-дослідних лабораторій
 • 10 спеціальностей, за якими здійснюється підготовка в аспірантурі

Університет є підписантом Великої Болонської Хартії Університетів, членом Європейської асоціації університетів,  Асоціації економічних університетів Південної та Східної Європи та регіону Чорного моря, та інших міжнародних організацій.

Університет співпрацює з більш ніж 50 партнерами з Великобританії, Німеччини, Португалії, Франції, Бельгії, Швеції, Польщі, Латвії, Литви, Болгарії, Чехії, Словаччини, Румунії та інших країн світу.

Університет є постійним партнером у спільних проектах в рамках міжнародних грантових програм Європейського Союзу, Британської Ради, двосторонніх наукових і дослідницьких проектах, грантах приватних фондів.

Університет активно реалізує довгострокові та короткострокові програми міжнародної академічної мобільності, стажування та практики за кордоном для студентів.

Підготовка фахівців здійснюється за спеціальностями/освітніми програмами


Шифр галузі знань

Назва галузі знань

Код спеціальності

Назва спеціальності

Ліцензований обсяг

Підготовка бакалаврів

 

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

320

 

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

225

 

072

Фінанси, банківська справа та страхування

225

 

073

Менеджмент

290

 

075

Маркетинг

150

 

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

300

 

13

Механічна інженерія

133

Галузеве машинобудування

150

 

14

Електрична інженерія

142

Енергетичне машинобудування

50

 

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

225

 

24

Сфера обслуговування

241

Готельно-ресторанна справа

150

 

242

Туризм

125

 

29

Міжнародні відносини

292

Міжнародні економічні відносини

90

Підготовка магістрів

 

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

115

 

056

Міжнародні економічні відносини

65

 

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

75

 

072

Фінанси, банківська справа та страхування

100

 

073

Менеджмент

105

 

075

Маркетинг

75

 

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

170

 

13

Механічна інженерія

133

Галузеве машинобудування

55

 

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

75

 

24

Сфера обслуговування

241

Готельно-ресторанна справа

35

 

242

Туризм

50

 

28

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

35

 

29

Міжнародні відносини

292

Міжнародні економічні відносини

90

 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського – один з найстаріших  вищих навчальних закладів України, спадкоємець Київського кооперативного інституту імені М. І. Туган-Барановського та Харківського інституту радянської торгівлі.

Історія ДонНУЕТ складається з чотирьох головних періодів розвитку:

1920-1934 рр. - Київський:

 • Український кооперативний інститут ім. професора М.І.Туган-Барановського (1920-1921 рр.)
 • факультет Київського інституту народного господарства (1921-1922 рр.)
 • Київський кооперативний технікум (1922-1926 рр.)
 • Київський кооперативний інститут ім. В.Я.Чубаря (1926-1930 рр.)
 • Київський інститут споживчої кооперації (1930-1934 рр.)

1934-1959 рр. - Харківський:

 • Всеукраїнський інститут споживчої кооперації (1934-1936 рр.)
 • Український інститут радянської торгівлі (1936-1940 рр.)
 • Харківський інститут радянської торгівлі (1940-1959 рр.)

 1959-2014 рр. - Донецький:

 • Сталінський інститут радянської торгівлі (1959-1961 рр.)
 • Донецький інститут радянської торгівлі (1961- 1992 рр.)
 • Донецький комерційний інститут (1992 -  1997 рр.)
 • Донецький державний комерційний інститут (1997 - 1998 рр.)
 • Донецький державний університет економіки і торгівлі (1998 – 2000 рр.)
 • Донецький державний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (2000 – 2007 рр.)
 • Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (з 2007 р)

2014 р. - по теперішній час - Криворізький період.

Відлік історії ДонНУЕТу починається 1 січня 1920 року. В цей день за ініціативою Центрального українського кооперативного комітету в місті Києві відкрився Кооперативний інститут імені професора М. І. Туган-Барановського. Учбовий заклад був заснований на кошти кооперативних установ України. В різних документах того часу він згадується як Київський кооперативний інститут імені професора Туган-Барановського, Вищий кооперативний інститут імені професора М. І. Туган-Барановського, Український кооперативний інститут імені професора М.І. Туган-Барановського.

MB

Михайло Іванович Туган-Барановський (1865-1919)

М. І. Туган-Барановський – учений-економіст зі світовим ім’ям, педагог, державний і суспільний діяч України й Росії.

Народився 8 (20) січня 1865 року в селі Солоне (Соляниківка) Куп'янського повіту Харківської губернії. Середню освіту здобував у Другій Московській гімназії, продовжив у Першій Київській та завершив у Другій Харківській гімназіях. В 1888 році закінчив фізико-математичний факультет Харківського університету. Майже одночасно з навчанням на фізико-математичному факультеті, екстерном склав іспити на юридичному факультеті. Подальшу освіту продовжив у Петербурзі, а потім в Англії. Сферою своєї діяльності обрав політичну економію. 1890 року виходить перша стаття «Вчення про граничну корисність». У 1894 опублікував роботу «Промышленные кризисы в современной Англии, их причины и влияние на народную жизнь», за яку у тому ж році був визнаний гідним ступеня магістра Московського університету.

mb1

У 1895 році стає приват-доцентом Санкт-Петербурзького університету, його приймають у члени Імператорського Вільного Економічного Товариства. У 1898 році публікує роботу «Русская фабрика в прошлом и настоящем», яку захищає в тому ж році як докторську дисертацію в Московському університеті. В 1899 році за політичну неблагонадійність був відсторонений від викладання. В 1901-1905 рр. перебував на Полтавщині і брав участь в суспільному житті, зокрема в Полтавському земстві. В 1905 році повернувся до педагогічної діяльності і працював в Санкт-Петербурзькому університеті, Санкт-Петербурзькому політехнічному інституті, у Народному університеті Шанявського в Москві.

Восени 1917 року М. Туган-Барановський повертається до України. Впродовж 1917-1918 рр.: генеральний секретар (міністр) фінансів у складі Центральної Ради, голова Центрального кооперативного українського комітету та Українського наукового товариства економістів. З осені 1918 року – один з фундаторів Української Академії Наук, засновник та керівник її соціально-економічного відділу: склав соціально-економічну програму її діяльності, уперше в системі академії заснував інститут економічної кон'юнктури, інститут демографії, кафедру економіки України. Ініціював створення кооперативного інституту (на базі Вищих кооперативних інструкторських курсів, що функціонували при Центральному українському кооперативному комітеті з осені 1917 року) і розробив його концепцію.

У 1919 році М. Туган-Барановський у складі дипломатичної делегації України (урядової делегації Української Народної Республіки) вирушив до Франції на мирну конференцію. Він помер 21 січня 1919 року у поїзді Київ-Одеса (неподалік Одеси) на шляху до Парижа від серцевого нападу.

Найвідоміші праці: «Очерки из новейшей истории политической экономии и социализма» (1903 р.), «Теоретические основы марксизма» (1905 р.), «Основы политической экономии» (1909 р.), «Периодические промышленные кризисы. История английских кризисов. Общая теория кризисов» (1914 р.), «Социальная теория распределения» (1913 р.), «Социальные основы кооперации» (1916 р.), «Бумажные деньги и металл» (1917 р.), «Социализм как положительное учение» (1918 р.).

Основні праці М. Туган-Барановського перекладено на англійську, італійську, німецьку, французьку, японську мови.

mb2

Ключові події в історії
Донецького національного університету економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського

 • 1920 рік у місті Києві відкрито Кооперативний інститут імені професора М.І. Туган-Барановського
 • 1921 рік Київський Кооперативний інститут імені М.І. Туган-Барановського увійшов до складу Київського інституту народного господарства, на його базі створено кооперативно-продовольчий факультет
 • 1922 рік від Київського інституту народного господарства відділено продовольчо-кооперативний факультет (колишній Кооперативний інститут ім. проф. М.І. Туган-Барановського) і організовано Київський вищий кооперативний технікум
 • 1926 рік Київський кооперативний технікум перетворено на Кооперативний інститут ім. В.Я. Чубаря
 • 1930 рік на базі факультету споживчої кооперації Кооперативного інституту ім. В.Я. Чубаря організовано Київський інститут споживчої кооперації

mb4

Будинок по вулиці Нероновича у м. Київ, 
в якому з 1923 р. розміщувався Київський вищий кооперативний технікум, 
а з 1926 р. – Київський кооперативний інститут ім. В.Я.Чубаря

 • 1934 рік Київський інститут споживчої кооперації переведено до міста Харкова; у результаті його злиття з Харківським планово-економічним інститутом організовано Всеукраїнський інститут споживчої кооперації
 • 1936 рік до складу Всеукраїнського інституту споживчої кооперації входить Український інститут державної торгівлі; організовано Український інститут радянської торгівлі
 • 1940 рік інститут змінює назву: Харківський інститут радянської торгівлі
 • 1959 рік Харківському інституту радянської торгівлі передано студентів Всесоюзного заочного інституту радянської торгівлі, які проживали на території Української РСР. Одночасно з контингентом студентів у підпорядкування ХІРТ перейшли філіали ВЗІРТ, розташовані у містах Київ, Львів, Одеса, а також учбово-консультаційні пункти, що знаходились у містах Сімферополь, Сталіно, Харків.

mb5

Будинок на площі Тевелєва у м. Харків,
в якому з 1936 р. розміщувався Український інститут радянської торгівлі,
а з 1940 р. – Харківський інститут радянської торгівлі

 • 1959 рік Харківський інститут радянської торгівлі переведено до м. Сталіно і перейменовано наСталінський інститут радянської торгівлі
 • 1961 рік у зв’язку з перейменуванням Сталіно на Донецьк інститут одержав назву Донецький інститут радянської торгівлі
 • 1992 рік зміна назви: Донецький комерційний інститут
 • 1997 рік зміна назви: Донецький державний комерційний інститут
 • 1998 рік ДДКІ одержав четвертий рівень акредитації і статус університету: Донецький державний університет економіки і торгівлі
 • 2000 рік ДонДУЕТу присвоєно (відновлено) ім’я Михайла Івановича Туган-Барановського: Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М.І.Туган-Барановського
 • 2007 рік ДонНУЕТ одержав статус національного університету та отримав назву: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

mb6

Будинок по вулиці Щорса у м. Донецьк, в якому з 1960 р. розміщувався Сталінський
інститут радянської торгівлі, Донецький інститут радянської торгівлі,
Донецький державний комерційний інститут, Донецький державний
університет економіки і торгівлі,Донецький національний університет економіки
і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (головний корпус)

 • 2014 рік

01Враховуючи складну суспільно-політичну ситуацію на Сході України та продовження збройного конфлікту на території міста Донецьк, з метою збереження життя та здоров'я громадян України, а також забезпечення конституційного права кожного на належні, безпечні і здорові умови праці (у тому числі навчання), за наказом Міністерства освіти і науки України № 1178 від 17 жовтня 2014 року «Про організацію освітнього процесу у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського» з 3 листопада 2014 року до завершення збройного конфлікту на території м. Донецьк Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського проводить свою освітню діяльність (згідно з наявною ліцензією на освітню діяльність та сертифікатами про акредитацію) у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.

mb8