There is no translation available.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ
Найменування дослідження Теоретико-методологічні засади формування компетентністно орієнтованого дидактичного середовища в умовах ЗВО
Тип дослідження Фундаментальне дослідження
0119U101876
Пріоритетний напрям досліджень Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкуренто-спроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави
Керівник дослідження Удовіченко Ганна Михайлівна, к. пед. н.
Терміни виконання 01.2019 р. - 12.2020 р.
Організація дослідження

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін
Мета роботи

Дослідження  теоретичних  і  практичних  аспектів  і  закономірностей  реалізації  моделі формування  компетентнісно  орієнтованого  дидактичного  середовища  в  умовах  ЗВО  дозволяє  вирішувати  питання формування  цілісної  особистості  спеціаліста  вищої  кваліфікації  з  позицій  активності  й  самостійності  як  провідних  рис,

його  інтегральних  і  визначальних  характеристик.  Через  відсутність  науково-обґрунтованих  підходів,  розроблених методологічних  засад,  апробованих  технологій  формування  компетентнісно  орієнтованого  дидактичного  середовища  в умовах закладу вищої освіти, що передбачає дидактичну адаптацію до форм, методів, прийомів і засобів навчання у вищій школі,  а  також  дидактичну  інтеграцію  (максимально  можлива  узгодженість  організаційних  форм,  методів,  прийомів  і засобів навчання на засадах визначених його специфічних закономірностей, реалізації провідних принципів, урахування індивідуальних когнітивних стилів здобувачів вищої освіти, а також особливостей конкретного інформаційно-освітнього середовища) ефективність формування компетентнісно орієнтованого дидактичного середовища в умовах переміщеного закладу вищої освіти  усе  ще  залишається  переважно  низькою.   Цілком  слушним  питанням,  в  аспекті  Болонських  ініціатив, є  аналіз  та  можливість  гнучкої  реалізації  зарубіжного  досвіду  формування  компетентнісно  орієнтованого дидактичного  середовища  в  умовах  ЗВО  під  час  здійснення  навчальної  діяльності  на  засадах  професіоналізації, системного  зв'язку  теорії  і  практики,  діалогового,  дискусійного,  творчого  характеру  взаємин  суб’єктів,  створення  умов  і механізмів переходу на позицію «освіта впродовж життя».
Заключний звіт  12.2020 р.
There is no translation available.

Запрошуємо студентів ДонНУЕТ взяти участь у соціальній програмі Scholarship. Головний приз - грант (стипендія) у розмірі 35.300 грн. на сплату року навчання в закладі вищої освіти.

There is no translation available.

Бажаєш продовжити навчання після одержання диплому «бакалавра»?

Володієш іноземною мовою та здавав ЗНО?

У тебе є чудова можливість відшукати себе в галузях знань

  • 24 «Сфера обслуговування»
  • 05 «Соціальні та поведінкові науки»

в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського!

There is no translation available.

6 липня 2018 року у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського відбулася урочиста церемонія вручення дипломів випускникам-бакалаврам.

Нова плеяда фахівців з економіки, менеджменту, туризму, машинобудування та інших напрямів одержала довгоочікувані дипломи.

421 випускник ДонНУЕТ чекав цього моменту довгі роки.

There is no translation available.

Відповідно до програми освітнього обміну між Міністерством освіти і науки України та Міністерством людських ресурсів Угорщини на 2016-2018 роки Угорська Сторона надає стипендії для українських студентів для продовження навчання в Угорщині

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ
Наименование исследования Разработка эффективных методов обучения иностранным языкам по профилю экономических специальностей
Тип исследования Фундаментальное исследование
Номер государственной регистрации 0115U005056
Приоритетное направление исследований Фундаментальные научные исследования по наиболее важным проблемам развития научно-технического, социально-экономического, общественно-политического, человеческого потенциала для обеспечения конкурентоспособности способности Украины в мире и устойчивого развития общества и государства
Руководитель исследования Остапенко Светлана Анатольевна, канд.педагог.наук, доцент
Сроки выполнения 2015 - 2018 гг.
Организация исследования Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского
Кафедра иностранной филологии и перевода
Организация - заказчик Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского
Цель работы Разработка эффективных методов обучения иностранным языкам по профилю экономических специальностей.
Заключительный отчет