Бізнес та умови його розвитку: національний та міжнародний дискурси 2016

There is no translation available.

УДК 330.3
ББК 65.290-2
Б 56

Бізнес та умови його розвитку: національний та міжнародний дискурси [Текст]: матер. VI міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 15 червня 2016 р. м. Кривий Ріг / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2016. - 70 с.

Видається з 2009 р.

Організаційний комітет:

Голова оргкомітету:
Самосьонок Л.М. – канд. екон. наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Заступник:
Бочарова Ю.Г. – канд. екон. наук, доцент, директор навчально-наукового інституту економіки та підприємництва Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган- Барановського

Вчений секретар оргкомітету:
Горіна Г.О. - канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та туризму Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган- Барановського

Члени оргкомітету:

  • Бавико О.Є. д.е.н., професор, зав. кафедри підприємництва і торгівлі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
  • Проданова Л.В. - д.е.н., доцент, зав. кафедри економічної теорії Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
  • Лохман Н.В. - к.е.н., доцент, доцент кафедри підприємництва і торгівлі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Наукові праці друкуються в авторській редакції. Відповідальність за точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори. Точки зору авторів публікацій можуть не співпадати з точкою зору редколегії збірника.

До збірника увійшли тези доповідей науковців, молодих вчених, аспірантів та здобувачів українських та закордонних вузів, які відображають результати  наукових досліджень з актуальних питань розвитку національного та міжнародного бізнесу.

  pdf Матеріали конференції. (2.19 MB)