Теоретико-методологічні засади формування компетентністно орієнтованого дидактичного середовища в умовах ЗВО

There is no translation available.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ
Найменування дослідження Теоретико-методологічні засади формування компетентністно орієнтованого дидактичного середовища в умовах ЗВО
Тип дослідження Фундаментальне дослідження
0119U101876
Пріоритетний напрям досліджень Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкуренто-спроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави
Керівник дослідження Удовіченко Ганна Михайлівна, к. пед. н.
Терміни виконання 01.2019 р. - 12.2020 р.
Організація дослідження

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін
Мета роботи

Дослідження  теоретичних  і  практичних  аспектів  і  закономірностей  реалізації  моделі формування  компетентнісно  орієнтованого  дидактичного  середовища  в  умовах  ЗВО  дозволяє  вирішувати  питання формування  цілісної  особистості  спеціаліста  вищої  кваліфікації  з  позицій  активності  й  самостійності  як  провідних  рис,

його  інтегральних  і  визначальних  характеристик.  Через  відсутність  науково-обґрунтованих  підходів,  розроблених методологічних  засад,  апробованих  технологій  формування  компетентнісно  орієнтованого  дидактичного  середовища  в умовах закладу вищої освіти, що передбачає дидактичну адаптацію до форм, методів, прийомів і засобів навчання у вищій школі,  а  також  дидактичну  інтеграцію  (максимально  можлива  узгодженість  організаційних  форм,  методів,  прийомів  і засобів навчання на засадах визначених його специфічних закономірностей, реалізації провідних принципів, урахування індивідуальних когнітивних стилів здобувачів вищої освіти, а також особливостей конкретного інформаційно-освітнього середовища) ефективність формування компетентнісно орієнтованого дидактичного середовища в умовах переміщеного закладу вищої освіти  усе  ще  залишається  переважно  низькою.   Цілком  слушним  питанням,  в  аспекті  Болонських  ініціатив, є  аналіз  та  можливість  гнучкої  реалізації  зарубіжного  досвіду  формування  компетентнісно  орієнтованого дидактичного  середовища  в  умовах  ЗВО  під  час  здійснення  навчальної  діяльності  на  засадах  професіоналізації, системного  зв'язку  теорії  і  практики,  діалогового,  дискусійного,  творчого  характеру  взаємин  суб’єктів,  створення  умов  і механізмів переходу на позицію «освіта впродовж життя».
Заключний звіт  12.2020 р.