There is no translation available.

Пік виїздів закордон традиційно припадає на літо – час канікул. Цього року в Туреччину і Болгарію проходити літню практику виїхало понад 15 студентів ДонНУЕТ.

There is no translation available.

7 липня 2019 року стартував новий освітній проект “Доступна освіта 2019”, який дозволяє отримати грант розміром 10 тисяч гривень на навчання абітурієнтам ВНЗ. Фінансова допомога надається за результатами творчого конкурсу, що проводиться на території України.

There is no translation available.

УДК 338.242:005

Економіка і управління в умовах глобалізації: матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (15 травня 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла ТуганБарановського. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2019. – 467 с.

 

Рекомендуються науково-педагогічним працівникам і здобувачам вищої освіти, практикам. 

 

pdf Матеріали конференції (3.81 MB)

There is no translation available.

 

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (ДонНУЕТ)

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

 

По кафедрах ДонНУЕТ:

 

-         навчально-науковий інститут економіки, управління та адміністрування

Кафедра підприємництва і торгівлі

          доцентів                    2       посади

          асистентів                 2       посади

Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин

завідувач кафедри    1       посада (професор)

          доцентів                    2       посади

          асистентів                 2       посади

Кафедра іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін

          доцентів                    4       посади

          ст. викладачів          0,25   посади                                   

          асистентів                 2       посади

Кафедра маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

завідувач кафедри   1       посада

професорів              1       посада    

          доцентів                   3       посади

          асистентів                3       посади

Кафедра обліку та аудиту

           доцентів                  3       посади

           асистентів               0,3    посади

Кафедра фінансів та банківської справи

           доцентів                  2       посади

 

 • навчально- науковий інститут ресторанно-готельного бізнесу та туризму

 Кафедра туризму та країнознавства

          доцентів                   2       посади

          асистентів                1       посади

Кафедра загальноінженерних дисциплін та обладнання

професорів

           1      посада

(для викладання дисциплін: Теплове обладнання харчових виробництв (лк, пр); Технологічне обладнання харчових виробництв (лк, пр);Теплотехнічні вимірювання та прилади (лк, пр);Методологія створення прогресивного теплового обладнання (лк);Теоретичні основи та сучасні методи інтенсифікації процесів харчових виробництв (лк))

доцентів

          4       посади   

(для викладання дисциплін: Холодильні установки (лк);Електротехніка (лк);Енергозбереження (лк);

Електрообладнання енергетичних установок (лк);Моделювання геометричних об`єктів (лк);

Розрахунок та конструювання апаратів галузі (лк); Фізика (лк, пр);Гідрогазодинаміка (лк);Технічна термодинаміка (лк);Захист навколишнього середовища та екологія (лк);Безпеки життєдіяльності та захист навколишнього середовища (лк, пр);Опір матеріалів (лк); Вища математика (лк);Вища математика: диференціальні рівняння (лк);Математика для економістів: теорія ймовірності і математична статистика (лк);Економіко-математичні методи та моделі: економетрика (лк); Процеси та апарати харчових виробництв (лк);Устаткування закладів готельного і ресторанного господарства (лк,пр);Метрологія, стандартизація і сертифікація (лк, пр);Стандартизація, сертифікація і метрологія (лк, пр); Основи кондиціювання повітря (лк);Енергозберігаючі технології (лк);Механізація ВРТС робіт в галузі (лк);Гідравліка, гідро- та пневмоприводи (лк);Електротехніка (лк); Холодильне технологічне та торговельне обладнання харчових виробництв (лк);Прикладна механіка,процеси і апарати харчових виробництв (лк, пр);Методологія створення прогресивного механічного обладнання (лк);Основи проектування холодильних систем (лк))

асистентів 

            6       посад

(для викладання дисциплін: Холодильні установки (пр);Гідравлічні машини (пр);Основи проектування холодильних систем;Теоретичні основи та сучасні методи інтенсифікації процесів харчових виробництв (пр);Математика для економістів: теорія ймовірності і математична статистика (пр);Вища математика (пр);Статистика (лк, пр);Вища математика: диференціальні рівняння (лк, пр);Інформатика та інформаційні технології (лк, пр);Сучасні комп'ютерні технології в галузі (пр);Безпека життєдіяльності та основи охорони праці (лк, пр);Теоретичні основи холодильної техніки (пр);Апарати холодильних установок (пр);Технологічне холодильне обладнання (пр);Системи автоматизованного проектування (лк, пр);Теорія механізмів та машин (лк);Моделювання геометричних об`єктів (пр);Теорія механізмів та машин (пр);Опір матеріалів(пр);Гідрогазодинаміка пр);Енергозбереження (пр);Сучасні комп'ютерні технології в галузі (пр);Вища математика (пр);Статистика (лк, пр);Вища математика: диференціальні рівняння (пр);Вища математика (пр);Соціально-економічна статистика (лк, пр);Економіко-математичні методи та моделі: економетрика (пр);Основи інформатики та прикладної лінгвістики  (лк);Інформаційні технології економічних досліджень (лк, пр))

Кафедра технології в ресторанному господарстві та готельної і ресторанної  справи

 

          доцентів                   6       посад

          асистентів                3       посади

-     навчально-науковий інститут бізнесу та гостинності

Кафедра економіки та бізнесу

завідувач кафедри   1       посада

          доцентів                   2       посади

 

Термін подання документів з дня опублікування по 23 серпня 2019 року до 16.00 год.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою.

         

Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників буде здійснено відповідно Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 року № 1187 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 року № 347).

До заяви претендентів, особові справи яких знаходяться у відділі кадрів університету, додається список наукових та навчально-методичних праць; звіт про роботу за попередній період.

Для осіб, які не працюють в ДонНУЕТ, до заяви додаються: особовий листок з обліку кадрів; автобіографія; дві фотокартки розміром 4 на 6 см; копії дипломів про повну вищу освіту та науковий ступінь, атестатів про вчені звання, засвідчені особисто; копія трудової книжки, засвідчена кадровою службою за основним місцем роботи, із зазначенням дати засвідчення; копії паспорта громадянина України (с. 1, 2, 11), засвідченого особисто та ідентифікаційного номеру; копія документів про відношення до військового обов'язку (для військовозобов'язаних осіб); письмова згода на проведення перевірки поданих відомостей та зберігання, використання, оприлюднення персональних даних; список наукових та навчально-методичних праць; резюме; документи про підвищення кваліфікації або стажування впродовж останніх п'яти років.

 

Адреса подання документів: 50005, м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна, 16б, ДонНУЕТ (каб.303, відділ канцелярії та архіву), тел. (056) 409-77-97

з 9-00 до 16-30 (Пн.- Пт.)

pdf Додаток 1 (104 KB)

pdf Додаток 2 (109 KB)

pdf Додаток 3 список праць (166 KB)

pdf Додаток 4 звіт (87 KB)

pdf Положення про обрання за конкурсом (500 KB)

There is no translation available.

 

Програми вступних випробувань для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня МАГІСТРА у 2019 році:

pdf Іноземна мова (355 KB)

  pdf Програма з додаткового іспиту (Філософія) (413 KB) pdf (355 KB)

pdf 051 Економіка (1.00 MB)

pdf 071 Облік і оподаткування (1.11 MB)

pdf 072 Фінанси, банківська справа та страхування  (300 KB)

pdf 073 Менеджмент (934 KB)

pdf 075 Маркетинг (359 KB)

pdf 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  (294 KB)

pdf 133 Галузеве машинобудування  (291 KB)

pdf 181 Харчові технології  (274 KB)

pdf 241 Готельно ресторанна справа  (285 KB)

pdf 242 Туризм  (245 KB)

pdf 281 Публічне управління та адміністрування  (293 KB)

pdf 292 Міжнародні економічні відносини (1.06 MB)

 

Програми вступних випробувань для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВРА на основі освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) молодшого спеціаліста у 2019 році:

pdf 051 Економіка (1.55 MB)

pdf 071 Облік і оподаткування (429 KB)

pdf 072 Фінанси,банківська справа та страхування  (261 KB)

pdf 073 Менеджмент (710 KB)

pdf 075 Маркетинг  (237 KB)

pdf 076 Підприємництво, торгіля та біржова діяльність  (246 KB)

pdf 133 Галузеве машинобудування  (246 KB)

pdf 142 Енергетичне машинобудування  (251 KB)

pdf 181 Харчові технології  (210 KB)

pdf 241 Готельно ресторанна справа  (247 KB)

pdf 242 Туризм (249 KB)

pdf 292 Міжнародні економічні відносини (1.77 MB)

 

Програми вступних випробувань для вступу на навчання за ступенем БАКАЛАВРА на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) у 2019 році:

pdf Хімія Програма ПЗСО 2019 (466 KB)

pdf Фізика Програма ПЗСО 2019 (335 KB)

pdf Математика Програма ПЗСО 2019 (385 KB)

pdf Укр мова та літ Програма ПЗСО 2019 (404 KB)

pdf Історія України Програма ПЗСО 2019 (417 KB)

pdf Іноземна мова Програма ПЗСО 2019 (416 KB)

pdf Географія Програма ПЗСО 2019 (370 KB)

 

Програми співбесід для вступу на навчання за ступенем БАКАЛАВРА на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) у 2019 році:

pdf Хімія Програма співбесіди 2019 (369 KB)

pdf Фізика Програма співбесіди 2019 (352 KB)

pdf Математика Програма співбесіди 2019 (378 KB)

pdf Укр мова та літ Програма співбесіди 2019 (337 KB)

pdf Історіїя України Програма співбесіди 2019 (466 KB)

pdf Іноземна мова Програма співбесіди 2019 (361 KB)

pdf Географія Програма співбесіди 2019 (389 KB)

 

До обговорення

21 ноября 2018, 6:35 pm
There is no translation available.

There is no translation available.

УДК (330.5+502.131.1):004.773.7

 

Стійкий розвиток національної економіки: актуальні проблеми та механізми забезпечення: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (27 квітня 2018 р.) / м-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2018. – 485с.

 

Збірник розрахований на наукових та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти і наукових установ, аспірантів, студентів, практичних працівників і широкий читальний зал.

 

  pdf Матеріали конференції. (5.44 MB)

Магістерські іспити

30 мая 2018, 1:31 pm
There is no translation available.

До уваги вступників до магістратури за спеціальностями:

051 Економіка, 241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм, 292 Міжнародні економічні відносини!

Приймальна комісія

26 марта 2018, 4:37 pm
There is no translation available.

Приймальна комісія Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (далі – Приймальна комісія) – робочий орган університету, передбачений частиною першою статті 38 Закону України «Про вищу освіту», що утворюється для організації прийому вступників.

Приймальна комісія ДонНУЕТ працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до:

 • законодавства України;

До складу Приймальної комісії входять:

 • Голова Приймальної комісії – ректор Університету;
 • заступник голови Приймальної комісії – перший проректор Університету;
 • відповідальний секретар Приймальної комісії;
 • заступники відповідального секретаря Приймальної комісії;
 • уповноважена особа Приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв;
 • члени Приймальної комісії (директори інститутів, керівники структурних підрозділів);
 • представники органів студентського самоврядування.

У складі Приймальної комісії діють:

 • Комісія з організації вступу на ступінь бакалавра на основі ПЗСО;
 • Комісія з організації вступу на ступінь бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста;
 • Комісія з організації вступу на ступінь магістра;
 • Апеляційна комісія;
 • Комісія з питань поновлення та переведення студентів;
 • Освітній центр "Донбас - Україна";
 • Консультаційні центри для вступників в містах Кривий Ріг, Краматорськ, Маріуполь.

Офіс приймальної комісії розташовано в ауд. 310 за адресою м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна, буд. 16.

НОРМАТИВНА БАЗА ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Усі питання, пов'язані з прийомом до ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії та на офіційному веб-сайті університету, як правило, в день прийняття.

ПРОТОКОЛИ ЗАСІДАНЬ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Розклад роботи ПК

На час проведення вступної кампанії діє особливий порядок роботи Приймальної комісії ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського:

Період / Дати

Дні тижня

Робочий час

з 10.07.2019 р. по 30.08.2019 р.

понеділок – п’ятниця

9:00-17:00*

субота

9:00-13:00*

неділя

вихідний

16.07.2019 р.,

22.07.2019 р.,

26.07.2019 р.,

31.07.2019 р.

-

9:00-18:00*

* Примітка: 12:30-13:00 – обідня перерва.

У разі необхідності у період прийому документів та проведення конкурсного відбору Приймальна комісія може прийняти рішення про зміну порядку своєї роботи, яке буде оприлюднене на інформаційних стендах Приймальної комісії та на веб-сайті Університету.

Контакти Приймальної комісії

м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна, б. 16, к. 310.

 

  +38 (068) 222 - 60 - 54
   
  +38 (099) 001 - 20 - 84

  Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Увага! Ми знайшли Ваш Power Bank

26 марта 2018, 3:18 pm
There is no translation available.

portativnoe zaryadnoe ustroystvo xiaomi mi power bank 20000 mah yddyp01 belyy 3

Хто загубив Power Bank?

Sandwich education

22 марта 2018, 1:19 am
There is no translation available.

ДонНУЕТ пропонує абітурієнтам сучасний вид освіти -

«Sandwich education»

Це вид освіти, при якій поєднується навчання осіб в Університеті з навчанням на робочих

місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації.

Це поєднання навчання та роботи.

«SANDWICH EDUCATION» =

ТЕОРЕТИЧНЕ НАВЧАННЯ (6-8 місяців)

+

ВИРОБНИЧЕ СТАЖУВАННЯ/

ПРАКТИКА ЗА КОРДОНОМ (4 - 6 місяців)

Переваги Sandwich Education:

- застосування теоретичних знань на практиці

- отримання трудового досвіду

- отримання заробітної плати (від 400 до 1000 доларів щомісяця)

- налагодження професійних контактів

- отримання рекомендаційного листа від роботодавця та/або сертифікату

- підвищення рівня володіння іноземною мовою

Університет:

- укладає договір стажування студента з закордонною компанією

- надає повну інформацію про умови стажування (витрати, які база стажування покриває за свій рахунок, умови проживання та харчування, терміни виплати заробітної плати, тривалість робочого дня тощо)

- здійснює допомогу з формування пакету документів, необхідних для оформлення віз студентів для виїзду за кордон на стажуванн

Курси підготовки до ЗНО

20 марта 2018, 11:10 pm
There is no translation available.

ДонНУЕТ оголошує прийом слухачів на підготовчі курси до складання ЗНО.

Підготовчі курси проводяться з наступних конкурсних предметів:

 • українська мова та література,
 • математика,
 • іноземна мова,
 • хімія,
 • фізика.

При успішному закінченні підготовчих курсів можна отримати

до 10 додаткових балів до конкурсного бала при вступі на спеціальності:

133   Галузеве машинобудування

142   Енергетичне машинобудування

181   Харчові технології

Додаткові бали – шанс отримати місце за державним замовленням

Заняття розпочинаються кожного місяця по мірі комплектації груп

 

За інформацією з питань підготовчих курсів можна звертатися до

Приймальної комісії за телефоном +38 (068) 222-60-54.

Порядок

pdf обчислення бала за успішне закінчення підготовчих курсів  ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського (257 KB)

 

Освітній центр "Донбас - Україна"

20 марта 2018, 11:04 pm
There is no translation available.

Основна задача освітнього центру "Донбас - Україна" - сприяння вступникам, які проживають на території проведення антитерористичної операції або в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, у вступі на навчання до ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського.

СПРОЩЕНА ПРОЦЕДУРА ВСТУПУ ДО УНІВЕРСИТЕТУ БЕЗ ЗНО

Покрокова інструкція: як здобути атестат

Інформація для жителів Донбасу і Криму від Міністерства освіти і науки України

На базі центру вступники із зони АТО можуть:

 • пройти річне оцінювання і державну підсумкову атестацію,
 • отримати атестат,
 • подати документи для здобуття вищої освіти на конкурсній основі за результатами вступних випробувань,
 • скласти іспити та вступити до ДонНУЕТ.

Згідно з новим механізмом ці абітурієнти можуть вступати тільки до ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, а також до інших ВНЗ Донецької та Луганської областей або до переміщених вузів, які знаходяться у Києві, Вінниці, Дніпрі, Сумах, Харкові.

Допомогою ОЦ "Донбас - Україна" можуть скористатися три категорії вступників:

 • абітурієнти, ЯКІ НЕ МАЮТЬ УКРАЇНСЬКОГО АТЕСТАТУ та не складали ЗНО. Такі вступники проходять державну підсумкову атестацію за спрощеною процедурою на базі ОЦ «Донбас-Україна» та отримують відповідну довідку. У довідці за всіма предметами, що є в переліку, вказується «атестовано», а за державну підсумкову атестацію виставляється дві оцінки – з предметів «Українська мова» та «Історія України». Середній бал атестату розраховується як середнє арифметичне цих двох оцінок.
  Довідка про успішне проходження річного оцінювання і ДПА є підставою для допуску абітурієнта до вступних випробувань у ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, та подальшого зарахування до університету.
 • абітурієнти, які мають документ про освіту державного зразка (атестат), але не складали ЗНО. В такому разі вступ відбувається за вступними випробуваннями, що зазначені у правилах прийому до ДонНУЕТ.
 • абітурієнти, які мають український атестат та відповідні сертифікати ЗНО. Вони можуть вступати до будь-якого навчального закладу України. В тому числі, незалежно від того, на який бал абітурієнт з Донбасу здав ЗНО, за ним зберігається право вступати за pdf спрощеною процедурою (763 KB) .

Порядок прийому осіб із зони АТО

pdf Правила прийому до ДонНУЕТ осіб із зони АТО (375 KB)

Бланк декларації

Освітній центр «Донбас-Україна» розміщено за адресою м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна, б.16, ауд. 232.
Уповноваженою школою Освітнього центру є - ЗОШ І-ІІІ ступенів № 109 (м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Ярослава Мудрого (Отто Брозовського), 83,)

Також утворено відокремлені Консультаційні пункти Центру, які діють у містах Маріуполь та Краматорськ.

Адреси та контакти пунктів:

 Донецька обл., м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, б. 40. Приймальна комісія.
 +38 (063) 046 - 22 - 47

 Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Матросова, 7 ауд. 26 «а».
 +38 (068) 222 - 60 - 54

Перелік та форми документів

https://www.youtube.com/watch?v=qUgXKKmHH-I

There is no translation available.

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас прийняти участь у VIIІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції “Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини”, яка відбудеться

19-20 квітня 2018 року

Організатором конференції є кафедра технології в ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи (ТРГ та ГРС)

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Ученый совет

17 ноября 2017, 10:41 am

 Ученый совет - коллегиальный орган, осуществляющий свою деятельность в соответствии с Законом «О высшем образовании» от 1 июля 2014 №1556-VII и Положения об Ученом совете Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского и создается для решения важнейших вопросов деятельности университета.

Адрес: ул. Трамвайная, 16б, ауд. 504в

+ 38 (056) 409 - 77 – 87

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Председатель совета - Чернега Оксана Богдановна

Ученый секретарь совета - Богатырева Галина Андреевна

 
 

Основные задачи и функции Ученого совета:

 • предоставление для Конференции трудового коллектива университета проекта Устава ДонНУЭТа, а также изменений и дополнений к нему
 • принятие финансовых планов и отчетов университета
 • подача предложений ректору ДонНУЭТа относительно назначения и освобождения от должности проректоров, директоров учебно-научных институтов, директора библиотеки и главного бухгалтера
 • избрание на должность тайным голосованием заведующих кафедрами
 • принятие учебных программ и учебных планов
 • принятие решений по вопросам организации учебно-воспитательного процесса
 • принятие основных направлений научных исследований
 • оценка научно-педагогической деятельности структурных подразделений
 • принятие решений относительно кандидатур для присвоения ученых званий доцента, профессора

 

Состав Ученого совета ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского

 • Илляшык Ирина - главный бухгалтер
 • Волошина Светлана Васильевна - заведующая кафедрой предпринимательства и торговли, доцент, кандидат экономических наук
 • Неизвестная Елена Владимировна - директор учебно-научного института экономики и предпринимательства, кандидат экономических наук
 • Возняк Андрей Васильевич - заведующий кафедрой общеинженерных дисциплин и оборудования, кандидат технических наук
 • Гакова Мира Владимировна - преподаватель кафедры маркетинга, менеджмента и публичного администрирования, ассистент
 • Горина Анна Александровна - заведующий кафедрой международной экономики и туризма, доктор экономических наук.
 • Горяйнова Юлия Артуровна - доцент кафедры технологии в ресторанном хозяйстве и гостинично-ресторанного дела, кандидат технических наук
 • Гудзь Юрий Федорович - доцент кафедры финансов и банковского дела, кандидат экономических наук
 • Карабаза Ирина Анатольевна - доцент кафедры маркетинга, менеджмента и публичного администрирования, кандидат экономических наук
 • Кожухова Татьяна Валерьевна - заведующая кафедрой учета и аудита, доктор экономических наук
 • Хаврова Екатерина Сергеевна - и. о. директора учебно-научного института бизнеса и гостеприимства, кандидат экономических наук
 • Коренец Юрий Николаевич - директор учебно-научного института ресторанно-гостиничного бизнеса
 • Ткачев Степан Александрович - председатель студенческого самоуправления
 • Никифоров Радион Петрович - первый проректор, кандидат технических наук
 • Остапенко Светлана Анатольевна - заведующая кафедрой иностранной филологии и перевода, кандидат педагогических наук
 • Романуха Александр Николаевич - председатель первичной профсоюзной организации ДонНУЭТ, доцент кафедры украиноведения, кандидат исторических наук
 • Симакова Ольга Александровна - доцент кафедры технологии в ресторанном хозяйстве и гостинично-ресторанного дела, кандидат технических наук
 • Суслова Лариса Витальевна - начальник отдела кадров
 • Трифонова Дарья - член студенческого самоуправления
 • Хорольский Валентин Петрович - профессор кафедры общеинженерных дисциплин и оборудование, доктор технических наук
 • Чернега Оксана Богдановна - и.о. ректора, доктор экономических наук
 • Шерстюкова Карина Юрьевна - директор Мариупольского колледжа ДонНУЭТ, кандидат экономических наук
 • Шишкин Евгений Евгеньевич - директор Краматорского колледжа ДонНУЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА ДонНУЭТ


 

День Європейських мов в ДонНУЕТ

29 сентября 2017, 2:52 pm
There is no translation available.

27 вересня 2017 року у стінах ДонНУЕТ відзначався День Європейських мов.

На свято були запрошені студенти першого курсу та учні КЗШ №8, КСШ №107 з поглибленим вивченням англійської мови та Криворізька гімназія №91.

Під час урочистої частини були представлені наукові та творчі здобутки студентів ДонНУЕТ.

ФІН-17ск_Н

25 сентября 2017, 1:21 pm
There is no translation available.

 

День

Час

Номер пари

Назва предмету

Викладач

Вид заняття

Аудиторія

Понеділок

9.00-10.20

1

       

10.30-11.50

2

Казначейська справа М.О. Юнацький пр  311

12.30-13.50

3

Місцеві фінанси  М.О. Юнацький пр 311

14.00-15.20

4

 Бюджетна діяльність суб'єктів господарювання  Ю.Ф. Гудзь пр 311

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Вівторок

9.00-10.20

1

       

10.30-11.50

2

       

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Середа

9.00-10.20

1

       

10.30-11.50

2

       

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Четвер

9.00-10.20

1

       

10.30-11.50

2

       

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

П’ятниця

9.00-10.20

1

       

10.30-11.50

2

       

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Фін-17_Н

25 сентября 2017, 1:20 pm
There is no translation available.

 

День

Час

Номер пари

Назва предмету

Викладач

Вид заняття

Аудиторія

Понеділок

9.00-10.20

1

Економіко-математичні методи та моделі: економетрика В.М. Серебреников лк 402

10.30-11.50

2

Економіко-математичні методи та моделі: економетрика Т.В. Квітка пр 506

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Вівторок

9.00-10.20

1

       

10.30-11.50

2

       

12.30-13.50

3

Економіка підприємства Л.Д. Костакова пр  311

14.00-15.20

4

Економіка підприємства П.Д. Каминський лк 510

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Середа

9.00-10.20

1

Страхування С.С. Сіраш пр 505

10.30-11.50

2

Гроші та кредит С.С. Сіраш пр 401

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Четвер

9.00-10.20

1

Фінансове посередництво С.С. Сіраш пр 505

10.30-11.50

2

Валютний ринок М.О. Юнацький пр 507

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

П’ятниця

9.00-10.20

1

 Міжнародна економіка О.А. Ніколайчук лк 311

10.30-11.50

2

Економіко-математичні методи та моделі: економетрика Т.В. Квітка пр 506

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

ФІН-16с_Н

25 сентября 2017, 1:19 pm
There is no translation available.

 

День

Час

Номер пари

Назва предмету

Викладач

Вид заняття

Аудиторія

Понеділок

9.00-10.20

1

 Банківські операції М.О. Юнацький лк  507

10.30-11.50

2

Фінанси підприємств  Ю.Ф. Гудзь пр 507

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Вівторок

9.00-10.20

1

Практикум з іноземної мови

Г.М. Удовіченко

Д.В. Фурт

 пр

313

232-1

10.30-11.50

2

Практикум з іноземної мови

 Г.М. Удовіченко

Д.В. Фурт

пр

407

507

12.30-13.50

3

Сучасні комп'ютерні технології в галузі О.С. Ляшенко пр  308

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Середа

9.00-10.20

1

Сучасні комп'ютерні технології в галузі О.С. Ляшенко  пр  308

10.30-11.50

2

       

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Четвер

9.00-10.20

1

       

10.30-11.50

2

       

12.30-13.50

3

Організаційно-правове забезпечення підприємницької діяльності 

 О.В. Гігін

І.В. Шаповалова

пр  510

14.00-15.20

4

Практикум з іноземної мови

Г.М. Удовіченко

Д.В. Фурт

пр

401

510

15.30-16.50

5

Практикум з іноземної мови

Г.М. Удовіченко

Д.В. Фурт

 пр

 401

510

17.00-18.20

6

       

 

 

       

П’ятниця

9.00-10.20

1

       

10.30-11.50

2

       

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

Організаційно-правове забезпечення підприємницької діяльності 

О.В. Гігін

І.В. Шаповалова

пр 505

17.00-18.20

6

       

 

 

       

ФІН-16_Н

25 сентября 2017, 1:18 pm
There is no translation available.

День

Час

Номер пари

Назва предмету

Викладач

Вид заняття

Аудиторія

Понеділок

9.00-10.20

1

       

10.30-11.50

2

Казначейська справа М.О. Юнацький пр  311

12.30-13.50

3

Місцеві фінанси М.О. Юнацький пр 311

14.00-15.20

4

 Бюджетна діяльність суб'єктів господарювання Ю.Ф. Гудзь пр 311

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Вівторок

9.00-10.20

1

       

10.30-11.50

2

Технологія ділових комунікацій С.К. Ревуцька пр 401

12.30-13.50

3

Технологія ділових комунікацій С.К. Ревуцька пр  401

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Середа

9.00-10.20

1

       

10.30-11.50

2

       

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Четвер

9.00-10.20

1

       

10.30-11.50

2

       

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

П’ятниця

9.00-10.20

        1        

10.30-11.50

2

       

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

ФІН-15_Н

25 сентября 2017, 1:18 pm
There is no translation available.

День

Час

Номер пари

Назва предмету

Викладач

Вид заняття

Аудиторія

Понеділок

9.00-10.20

1

Банківські операції М.О. Юнацький  лк 507

10.30-11.50

2

 Фінанси підприємств  Ю.Ф. Гудзь пр 507

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Вівторок

9.00-10.20

1

Практикум з іноземної мови

Г.М. Удовіченко

Д.В. Фурт

пр

313

232-1

10.30-11.50

2

 Практикум з іноземної мови

Г.М. Удовіченко

Д.В. Фурт

пр

407

507

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Середа

9.00-10.20

1

Сучасні комп'ютерні технології в галузі С.О. Тернов пр 309

10.30-11.50

2

       

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

Сучасні комп'ютерні технології в галузі С.О. Тернов  пр 309

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Четвер

9.00-10.20

1

       

10.30-11.50

2

       

12.30-13.50

3

Організаційно-правове забезпечення підприємницької діяльності 

 О.В. Гігін

І.В. Шаповалова

пр 510

14.00-15.20

4

Практикум з іноземної мови

Г.М. Удовіченко

Д.В. Фурт

пр

 401

510

15.30-16.50

5

Практикум з іноземної мови

 Г.М. Удовіченко

Д.В. Фурт

пр

401

510

17.00-18.20

6

       

 

 

       

П’ятниця

9.00-10.20

1

       

10.30-11.50

2

       

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

Організаційно-правове забезпечення підприємницької діяльності   О.В. Гігін  пр 505

17.00-18.20

6

       

 

 

       

ОО-17ск_Н

25 сентября 2017, 1:15 pm
There is no translation available.

День

Час

Номер пари

Назва предмету

Викладач

Вид заняття

Аудиторія

Понеділок

9.00-10.20

1

       

10.30-11.50

2

Фінансовий облік 2 О.С. Роєва пр  505

12.30-13.50

3

Облік у галузях економіки О.С. Роєва пр 505

14.00-15.20

4

 Внутрішній аудит О.С. Роєва пр  505

15.30-16.50

5

 Аудит О.С. Роєва пр  505

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Вівторок

9.00-10.20

1

Аналіз господарської діяльності О.С. Роєва пр 502

10.30-11.50

2

 Технологія ділових комунікацій О.М. Романуха пр 231-1

12.30-13.50

3

 Технологія ділових комунікацій О.М. Романуха пр 510

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Середа

9.00-10.20

1

       

10.30-11.50

2

       

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Четвер

9.00-10.20

1

       

10.30-11.50

2

       

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

П’ятниця

9.00-10.20

1

       

10.30-11.50

2

       

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

ОО-17_Н

25 сентября 2017, 1:14 pm
There is no translation available.

День

Час

Номер пари

Назва предмету

Викладач

Вид заняття

Аудиторія

Понеділок

9.00-10.20

1

Економіко-математичні методи та моделі: економетрика В.М. Серебреников лк 402

10.30-11.50

2

Економіко-математичні методи та моделі: економетрика Т.В. Квітка пр 506

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Вівторок

9.00-10.20

1

       

10.30-11.50

2

       

12.30-13.50

3

Економіка підприємства Л.Д. Костакова пр  311

14.00-15.20

4

Економіка підприємства П.Д. Каминський лк 510

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Середа

9.00-10.20

1

Фінанси, гроші та кредит Н.О. Слободянюк лк 402

10.30-11.50

2

Організація облікового процесу Л.Я. Шевченко лк 506

12.30-13.50

3

ФІнанси, гроші та кредит С.С. Сіраш пр 506

14.00-15.20

4

Фінансовий облік О.С. Роєва  пр 506

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Четвер

9.00-10.20

1

       

10.30-11.50

2

       

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

П’ятниця

9.00-10.20

1

Міжнародна економіка О.А. Ніколайчук лк 311

10.30-11.50

2

Економіко-математичні методи та моделі: економетрика Т.В. Квітка пр 506

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

ОО-16с_Н

25 сентября 2017, 1:12 pm
There is no translation available.

День

Час

Номер пари

Назва предмету

Викладач

Вид заняття

Аудиторія

Понеділок

9.00-10.20

1

       

10.30-11.50

2

Внутрішній господарський контроль М.Т. Шендригоренко  лк 512-3

12.30-13.50

3

Практикум з іноземної мови

Г.М. Удовіченко

А.М. Бондаревська

пр

403

502

14.00-15.20

4

Практикум з іноземної мови

Г.М. Удовіченко

А.М. Бондаревська

пр

403

502

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Вівторок

9.00-10.20

1

Цивілізаційні трансформації сучасності К.В. Ніколенко лк  314

10.30-11.50

2

       

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Середа

9.00-10.20

1

Внутрішній господарський контроль  О.С. Роєва пр 506

10.30-11.50

2

       

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Четвер

9.00-10.20

1

Практикум з іноземної мови 

Г.М. Удовіченко

А.М. Бондаревська

пр

401

506

10.30-11.50

2

Практикум з іноземної мови

Г.М. Удовіченко

А.М. Бондаревська

пр

 401

232-1

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

П’ятниця

9.00-10.20

1

WEB-проектування Р.В. Шамрін пр  308

10.30-11.50

2

WEB-проектування  Р.В. Шамрін  пр 308

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

ОО-16_Н

25 сентября 2017, 1:12 pm
There is no translation available.

 

День

Час

Номер пари

Назва предмету

Викладач

Вид заняття

Аудиторія

Понеділок

9.00-10.20

1

       

10.30-11.50

2

 Фінансовий облік 2 О.С. Роєва пр 505

12.30-13.50

3

Облік у галузях економіки О.С. Роєва пр 505

14.00-15.20

4

Внутрішній аудит О.С. Роєва  пр  505

15.30-16.50

5

Аудит  О.С. Роєва пр 505

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Вівторок

9.00-10.20

1

Аналіз господарської діяльності  О.С. Роєва пр  502

10.30-11.50

2

 Технологія ділових комунікацій С.К. Ревуцька пр 401

12.30-13.50

3

Технологія ділових комунікацій С.К. Ревуцька пр 401

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Середа

9.00-10.20

1

       

10.30-11.50

2

       

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Четвер

9.00-10.20

1

       

10.30-11.50

2

       

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

П’ятниця

9.00-10.20

1

       

10.30-11.50

2

       

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

ОА-15_Н

25 сентября 2017, 1:11 pm
There is no translation available.

День

Час

Номер пари

Назва предмету

Викладач

Вид заняття

Аудиторія

Понеділок

9.00-10.20

1

       

10.30-11.50

2

Внутрішній господарський контроль  М.Т. Шендригоренко лк 512-3

12.30-13.50

3

Практикум з іноземної мови

Г.М. Удовіченко

А.М. Бондаревська

пр

403

502

14.00-15.20

4

Практикум з іноземної мови

Г.М. Удовіченко

А.М. Бондаревська

пр

403

502

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Вівторок

9.00-10.20

1

Цивілізаційні трансформації сучасності К.В. Ніколенко лк 314

10.30-11.50

2

Облік у банках О.С. Роєва пр 512-3

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Середа

9.00-10.20

1

Внутрішній господарський контроль  О.С. Роєва  пр 506

10.30-11.50

2

       

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Четвер

9.00-10.20

1

Практикум з іноземної мови

Г.М. Удовіченко

А.М. Бондаревська

пр

 401

506

10.30-11.50

2

 Практикум з іноземної мови

Г.М. Удовіченко

А.М. Бондаревська

пр

401

232-1

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

П’ятниця

9.00-10.20

1

WEB-проектування  Р.В. Шамрін  пр  308

10.30-11.50

2

WEB-проектування Р.В. Шамрін  пр 308

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

МТ-15_Н

25 сентября 2017, 1:09 pm
There is no translation available.

День

Час

Номер пари

Назва предмету

Викладач

Вид заняття

Аудиторія

Понеділок

9.00-10.20

1

       

10.30-11.50

2

       

12.30-13.50

3

Практикум з іноземної мови

І.Ю. Сіняговська

А.М. Бондаревська

пр

313

502

14.00-15.20

4

Практикум з іноземної мови

І.Ю. Сіняговська

А.М. Бондаревська

пр

313

502

15.30-16.50

5

 Сучасні комп'ютерні технології в галузі  Т.В. Квітка пр 309

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Вівторок

9.00-10.20

1

Економічна та політична конфліктологія Р.І. Амірова пр 507

10.30-11.50

2

Економічна та політична конфліктологія Р.І. Амірова лк 510

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Середа

9.00-10.20

1

       

10.30-11.50

2

       

12.30-13.50

3

Організаційно-правове забезпечення підприємницької діяльності І.В. Шаповалова пр 314

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Четвер

9.00-10.20

1

Практикум з іноземної мови

І.Ю. Сіняговська

А.М. Бондаревська

пр

407

506

10.30-11.50

2

Практикум з іноземної мови

І.Ю. Сіняговська

А.М. Бондаревська

пр

407

232-1

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

П’ятниця

9.00-10.20

1

       

10.30-11.50

2

       

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

МН-17_Н

25 сентября 2017, 1:07 pm
There is no translation available.

День

Час

Номер пари

Назва предмету

Викладач

Вид заняття

Аудиторія

Понеділок

9.00-10.20

1

Економіко-математичні методи та моделі: економетрика В.М. Серебреников лк 402

10.30-11.50

2

Самоменеджмент Н.С. Іванова лк 401

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Вівторок

9.00-10.20

1

       

10.30-11.50

2

Економіко-математичні методи та моделі: економетрика В.М. Серебреников пр 408

12.30-13.50

3

Економіка підприємства Л.Д. Костакова пр

311

14.00-15.20

4

Економіка підприємства П.Д. Каминський  лк 510

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Середа

9.00-10.20

1

Фінанси, гроші та кредит Н.О. Слободянюк лк  402

10.30-11.50

2

Економіко-математичні методи та моделі: економетрика В.М. Серебреников пр 505

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

Четвер

9.00-10.20

1

Теорія організацій В.В. Барабанова лк 232-1

10.30-11.50

2

 Теорія організацій В.В. Барабанова пр  502

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6

       

 

 

       

П’ятниця

9.00-10.20

1

Міжнародна економіка О.А. Ніколайчук  лк 311

10.30-11.50

2

 Міжнародна економіка О.А. Ніколайчук пр  311

12.30-13.50

3

       

14.00-15.20

4

       

15.30-16.50

5

       

17.00-18.20

6